Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2015(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0231/2021

Συζήτηση :

PV 13/09/2021 - 20
CRE 13/09/2021 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0367

Συνοπτικά πρακτικά
XML 13k
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Πλήρη Πρακτικά

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη
Έκθεση σχετικά με την πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη [2021/2015(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0367)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ
Έκθεση με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ» [2020/2120(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0368)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό
Έκθεση σχετικά με μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό [2020/2276(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0369)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0376)

(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0377)

(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Παρεμβάσεις

Véronique Trillet-Lenoir, για να ζητήσει την αναπομπή των ακόλουθων θεμάτων στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 4, του Κανονισμού:

- Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)]·

- Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Τα αιτήματα αυτά θα τεθούν σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί των προτάσεων της Επιτροπής (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου