Показалец 
Протокол
XML 303kPDF 328kWORD 92k
Вторник, 14 септември 2021 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) (разискване)
 4.Природните бедствия през лятото на 2021 г. - Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (разискване)
 5.Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година (разискване)
 6.Сесия на гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Положението в Афганистан (разискване)
 9.Положението в Ливан (разискване)
 10.Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (продължeние на разискването)
 13.Нова стратегия ЕС – Китай (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Директива за синята карта на ЕС ***I (разискване)
 16.Внесени документи
 17.Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППIII) за периода 2021 – 2027 г. ***II (разискване)
 18.Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ***I - Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (разискване)
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Правна закрила на Общността на сортовете растения: удължаване на срока за някои видове ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно удължаването на срока на правната закрила на Общността на сортовете растения за вида Asparagus и за групите видове цветни луковици, дървесни дребни плодове и дървесни декоративни растения [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0363)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - комисия TRAN

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (682 гласа „за“, 1 глас „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад
Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад [2021/2030(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0238/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0364)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.9.2021 г.).

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0365)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Правата на ЛГБТИК в ЕС
Предложение за резолюция B9-0431/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0366)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)


3. Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) (2021/2875(RSP))

Anže Logar (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (изпълнителен заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Mohammed Chahim, от името на групата S&D, Pascal Canfin, от името на групата Renew, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Paolo Borchia, от името на групата ID, Anna Zalewska, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата The Left, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Петър Витанов, Mauri Pekkarinen и Josianne Cutajar.

Изказаха се Frans Timmermans и Anže Logar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Разискването приключи.


4. Природните бедствия през лятото на 2021 г. - Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000059/2021, зададен от Younous Omarjee, от името на комисия REGI, към Комисията: Природни бедствия през лятото на 2021 г. (B9-0035/2021)

Изявление на Комисията: Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee разви въпроса.

Elisa Ferreira (член на Комисията) направи изявление и отговори на въпроса.

Изказаха се Pascal Arimont, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Nicolae Ştefănuță, от името на групата Renew, Rosa D'Amato, от името на групата Verts/ALE, Rosanna Conte, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martina Michels, от името на групата The Left, Chiara Gemma, независим член на ЕП, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax и Saskia Bricmont.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Georg Mayer, Petros Kokkalis, Андрей Новаков, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou и Peter Liese.

Изказа се Elisa Ferreira.

Разискването приключи.


5. Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година (разискване)

Изявление на Съвета: Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година (2021/2762(RSP))

Irena Drmaž (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Karlo Ressler (докладчик по бюджета), Damian Boeselager (докладчик по бюджета), и Johan Van Overtveldt (председател на комисията BUDG).

Изказа се Irena Drmaž.

Разискването приключи.


6. Сесия на гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа
Доклад „Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа“ [2021/2015(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС
Доклад „Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ [2020/2120(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан
Доклад относно нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан [2020/2276(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 11 от протокола от 14.9.2021 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 13.01 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


8. Положението в Афганистан (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Афганистан (2021/2877(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата The Left, Kinga Gál, независим член на ЕП, David McAllister, Pedro Marques, Nathalie Loiseau, Hannah Neumann, Susanna Ceccardi, Witold Jan Waszczykowski, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Елена Йончева, Hilde Vautmans, Jordi Solé, Bernhard Zimniok, Assita Kanko, Manu Pineda, Márton Gyöngyösi, Lena Düpont, Simona Bonafè, Malik Azmani, Heidi Hautala, Peter Kofod, Ангел Джамбазки, Idoia Villanueva Ruiz, Lefteris Nikolaou-Alavanos, György Hölvényi, Tonino Picula, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Tom Vandendriessche, Charlie Weimers, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Radosław Sikorski и Nacho Sánchez Amor.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou, Traian Băsescu, Sven Mikser, Samira Rafaela, Damian Boeselager, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Barry Andrews, Alviina Alametsä, Hildegard Bentele, Evelyn Regner, José Ramón Bauzá Díaz, Grace O'Sullivan, Peter van Dalen, Udo Bullmann, Bart Groothuis, Tom Vandenkendelaere, Abir Al-Sahlani, Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Othmar Karas, Jan-Christoph Oetjen, Rasa Juknevičienė, Massimiliano Salini и Loucas Fourlas.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Mick Wallace, Clare Daly, Özlem Demirel, Manu Pineda и Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата The Left, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0433/2021);

- Jaak Madison, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni и Bernhard Zimniok, от името на групата ID, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0453/2021);

- Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon Taubadel, Rosa D’Amato, Sylwia Spurek, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Eleonora Evi, Damien Carême, Monika Vana, Manuela Ripa, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Damian Boeselager, Jordi Solé, Kira Marie Peter Hansen и Grace O’Sullivan, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0455/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ангел Джамбазки, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch и Beata Kempa, от името на групата ECR, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0458/2021);

- Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski и David Lega, от името на групата PPE, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0459/2021);

- Pedro Marques и Елена Йончева, от името на групата S&D, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0460/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно положението в Афганистан (2021/2877(RSP)) (B9-0462/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


9. Положението в Ливан (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Ливан (2021/2878(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Tom Vandenkendelaere, от името на групата PPE, Evin Incir, от името на групата S&D, Christophe Grudler, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Bernhard Zimniok, от името на групата ID, Beata Kempa, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Андрей Ковачев, Pedro Marques, Jan-Christoph Oetjen, Jakop G. Dalunde, Marco Campomenosi, Loucas Fourlas, Isabel Santos, Sandro Gozi, Tonino Picula, Paulo Rangel, Nora Mebarek и Marisa Matias.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Marisa Matias, от името на групата The Left, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0464/2021);

- Salima Yenbou, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Tineke Strik и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0465/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi и Marco Campomenosi, от името на групата ID, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0466/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula и Evin Incir, от името на групата S&D, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0467/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ангел Джамбазки, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Beata Kempa и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0468/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Андрей Ковачев и François-Xavier Bellamy, от името на групата PPE, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0469/2021);

- Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță и Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (B9-0470/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


10. Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Andrius Kubilius представи доклада.

Изказа се Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Marek Belka, от името на групата S&D, Bernard Guetta, от името на групата Renew, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Jaak Madison, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на групата The Left, Milan Uhrík, независим член на ЕП, Włodzimierz Cimoszewicz, Urmas Paet, Markéta Gregorová, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Antonio López-Istúriz White, Fabio Massimo Castaldo, Tonino Picula, Michal Šimečka, Filip De Man, Hermann Tertsch, Traian Băsescu, Sven Mikser, Maximilian Krah, Dace Melbārde, Александър Александров Йорданов, Pierfrancesco Majorino и Gunnar Beck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

(Продължение на разискването: точка 12 от протокола от 14.9.2021 г.)


11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа
Доклад „Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа“ [2021/2015(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0367)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС
Доклад „Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ [2020/2120(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0368)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан
Доклад относно нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан [2020/2276(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0369)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0376)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0377)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Изказвания

Véronique Trillet-Lenoir с искане следните въпроси да бъдат отнесени до компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:

- Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Тези искания ще бъдат поставени на гласуване след окончателното гласуване по предложенията на Комисията (точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.).


12. Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия (продължeние на разискването)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Начало на разискването: точка 10 от протокола от 14.9.2021 г.)

Изказаха се Peter van Dalen, Jytte Guteland, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Helmut Geuking и Rasa Juknevičienė.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 15.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 2 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


13. Нова стратегия ЕС – Китай (разискване)

Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай [2021/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Hilde Vautmans представи доклада.

Изказа се Jutta Urpilainen (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Radosław Sikorski, от името на групата PPE, Pedro Marques, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата The Left, Christophe Hansen, Sven Mikser, Marie-Pierre Vedrenne, Maximilian Krah, Anna Fotyga, Helmut Scholz, Andrius Kubilius, Maria Arena, Marco Campomenosi, Assita Kanko, Karlo Ressler, Bernd Lange, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Raphaël Glucksmann, Bert-Jan Ruissen, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt и Isabel Santos.

Изказа се Jutta Urpilainen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 15.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 2 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 20.17 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.40 ч.


15. Директива за синята карта на ЕС ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Javier Moreno Sánchez представи доклада.

Изказа се Tatjana Ždanoka (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Damian Boeselager, от името на групата Verts/ALE, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Pernando Barrena Arza, от името на групата The Left, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Радан Кънев, Cyrus Engerer, Peter Kofod и Joachim Stanisław Brudziński.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Ádám Kósa, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar, Gilles Lebreton, Balázs Hidvéghi, Eugen Tomac и Brando Benifei.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 15.9.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.


16. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска комисия (COM(2021)0381 [01] - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Европейски парламент (COM(2021)0381 [02] - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Европейски съвет и Съвет (COM(2021)0381 [03] - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Съд на Европейския съюз (COM(2021)0381 [04] - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Сметна палата на ЕС (COM(2021)0381 [05] - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Европейски икономически и социален комитет (COM(2021)0381 [06] - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Комитет на регионите (COM(2021)0381 [07] - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Европейски омбудсман (COM(2021)0381 [08] - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 г. - Европейски надзорен орган по защита на данните (COM(2021)0381 [09] - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 година - Европейска служба за външна дейност (COM(2021)0381 [10] - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, AFCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - Финансова година 2020 г. - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (COM(2021)0381 [11] - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) (COM(2021)0381 [12] - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Център за преводи за органите на Европейския съюз (COM(2021)0381 [13] - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски център за развитие на професионалното обучение (COM(2021)0381 [14] - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (COM(2021)0381 [15] - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция за авиационна безопасност (COM(2021)0381 [16] - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (COM(2021)0381 [17] - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски банков орган (COM(2021)0381 [18] - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (COM(2021)0381 [19] - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция по химикали (COM(2021)0381 [20] - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия – Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз – 2020 финансова година – Европейска агенция за околна среда (COM(2021)0381 [21] - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия – Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз – 2020 финансова година – Европейска агенция за контрол на рибарството (COM(2021)0381 [22] - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски орган за безопасност на храните (COM(2021)0381 [23] - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски институт за равенство между половете (COM(2021)0381 [24] - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (COM(2021)0381 [25] - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON, EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски институт за иновации и технологии (COM(2021)0381 [26] - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция по лекарствата (COM(2021)0381 [27] - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (COM(2021)0381 [28] - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция по морска безопасност (COM(2021)0381 [29] - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (COM(2021)0381 [30] - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (COM(2021)0381 [31] - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Агенция за снабдяване към Евратом (COM(2021)0381 [32] - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейски орган за ценни книжа и пазари (COM(2021)0381 [33] - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска фондация за обучение (COM(2021)0381 [34] - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (COM(2021)0381 [35] - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (COM(2021)0381 [36] - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (COM(2021)0381 [37] - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (COM(2021)0381 [38] - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова годинa - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (COM(2021)0381 [39] - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 година – Агенция на Европейския съюз за основните права (COM(2021)0381 [40] - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция за гранична и брегова охрана (COM(2021)0381 [41] - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейска агенция за ГНСС (от 1 януари 2021 г. - Агенция на Европейския съюз за космическата програма) (COM(2021)0381 [42] - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (COM(2021)0381 [43] - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (COM(2021)0381 [44] - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2020 година - Съвместно предприятие ECSEL (COM(2021)0381 [45] - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2021)0381 [46] - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (COM(2021)0381 [47] - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие - Горивни клетки и водород 2 (COM(2021)0381 [48] - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ (COM(2021)0381 [49] - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие SESAR (COM(2021)0381 [50] - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Европейска комисия - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз - 2020 финансова година - Съвместно предприятие Shift2Rail (COM(2021)0381 [51] - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съю за 2020 г.: постижения, финансово управление и контрол (COM(2021)0381 [52] - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата - Годишни отчети на Европейския фонд за развитие за 2020 г. (COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от парламентарни комисии

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)) - AFET - Докладчици: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)


17. Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППIII) за периода 2021 – 2027 г. ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: Tonino Picula и Željana Zovko (A9-0266/2021)

Tonino Picula и Željana Zovko представиха препоръката за второ четене.

Изказа се Olivér Várhelyi (член на Комисията).

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Klemen Grošelj, от името на групата Renew, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Jérôme Rivière, от името на групата ID, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Vladimír Bilčík, Costas Mavrides, Tineke Strik и Angelo Ciocca.

Изказа се Olivér Várhelyi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 15.9.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.


18. Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ***I - Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Pascal Arimont представи доклада A9-0178/2021 (председателят направи уточнения относно провеждането на предходното разискване и припомни разпоредбите на член 10 от Правилника за дейността относно поведението на членовете на ЕП) и Pierre Larrouturou представи доклада A9-00263/2021.

Изказаха се Valérie Hayer (докладчик по становището на комисията BUDG) и François-Xavier Bellamy (докладчик по становището на комисията РECH).

Изказа се Elisa Ferreira (член на Комисията).

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Цветелина Пенкова, от името на групата S&D, Irène Tolleret, от името на групата Renew, François Alfonsi, от името на групата Verts/ALE, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Martina Michels, от името на групата The Left, Chiara Gemma, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Nora Mebarek, Billy Kelleher, Rasmus Andresen, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Seán Kelly, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ciarán Cuffe, Tom Berendsen, Francisco José Millán Mon и Tom Vandenkendelaere.

Изказа се Elisa Ferreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 15.9.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.


19. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


20. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 696.160/OJME).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Христов Иво, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Извинени:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност