Seznam 
Zápis
XML 277kPDF 302kWORD 89k
Úterý, 14. září 2021 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (rozprava)
 4.Přírodní pohromy v létě 2021 – Dopady přírodních pohrom způsobených změnou klimatu v Evropě (rozprava)
 5.Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2022 (rozprava)
 6.Hlasování
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Situace v Afghánistánu (rozprava)
 9.Situace v Libanonu (rozprava)
 10.Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem (rozprava)
 11.Oznámení výsledků hlasování
 12.Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem (pokračování rozpravy)
 13.Nová strategie EU–Čína (rozprava)
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Směrnice o modré kartě EU ***I (rozprava)
 16.Předložení dokumentů
 17.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027 ***II (rozprava)
 18.Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu ***I – Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (rozprava)
 19.Vysvětlení hlasování
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Odrůdová práva Společenství: prodloužení doby trvání pro některé odrůdy ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0363)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - výbor TRAN

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (682 pro, 1 proti, 4 zdržení se).

Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt
Zpráva o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(vyžaduje se prostá většina)
tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2021)0364)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 14.9.2021).

Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (rozhodnutí o přidružení zámoří včetně Grónska) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0365)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

Práva osob LGBTIQ v EU
Návrh usnesení B9-0431/2021

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0366)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)


3. Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Prezentace balíčku „Fit for 55“ v návaznosti na zveřejnění zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) (2021/2875(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (výkonný místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Mohammed Chahim za skupinu S&D, Pascal Canfin za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Paolo Borchia za skupinu ID, Anna Zalewska za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu The Left, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen a Josianne Cutajar.

Vystoupili: Frans Timmermans a Anže Logar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Rozprava skončila.


4. Přírodní pohromy v létě 2021 – Dopady přírodních pohrom způsobených změnou klimatu v Evropě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000059/2021, kterou pokládá Younous Omarjee za výbor REGI Komisi: Přírodní pohromy v létě 2021 (B9-0035/2021)

Prohlášení Komise: Dopady přírodních pohrom způsobených změnou klimatu v Evropě (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee rozvinul otázku.

Elisa Ferreira (členka Komise) učinila prohlášení a odpověděla na otázku.

Vystoupili: Pascal Arimont za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Nicolae Ştefănuță za skupinu Renew, Rosa D'Amato za skupinu Verts/ALE, Rosanna Conte za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martina Michels za skupinu The Left, Chiara Gemma – nezařazená poslankyně, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax a Saskia Bricmont.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Georg Mayer, Petros Kokkalis, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou a Peter Liese.

Vystoupila Elisa Ferreira.

Rozprava skončila.


5. Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2022 (rozprava)

Prohlášení Rady: Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2022 (2021/2762(RSP))

Irena Drmaž (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

Vystoupil Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Karlo Ressler (zpravodaj pro rozpočet), Damian Boeselager (zpravodaj pro rozpočet) a Johan Van Overtveldt (předseda výboru BUDG).

Vystoupila Irena Drmaž.

Rozprava skončila.


6. Hlasování

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu
Zpráva o cestě k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu [2021/2015(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie
Zpráva směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie [2020/2120(INI)] – Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu
Zpráva o novém přístupu k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu [2020/2276(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 11 zápisu ze dne 14.9.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:01.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


8. Situace v Afghánistánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Afghánistánu (2021/2877(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Petras Auštrevičius za skupinu Renew, Tineke Strik za skupinu Verts/ALE, Jérôme Rivière za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Mick Wallace za skupinu The Left, Kinga Gál – nezařazená poslankyně, David McAllister, Pedro Marques, Nathalie Loiseau, Hannah Neumann, Susanna Ceccardi, Witold Jan Waszczykowski, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Elena Yoncheva, Hilde Vautmans, Jordi Solé, Bernhard Zimniok, Assita Kanko, Manu Pineda, Márton Gyöngyösi, Lena Düpont, Simona Bonafè, Malik Azmani, Heidi Hautala, Peter Kofod, Angel Dzhambazki, Idoia Villanueva Ruiz, Lefteris Nikolaou-Alavanos, György Hölvényi, Tonino Picula, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Tom Vandendriessche, Charlie Weimers, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Radosław Sikorski a Nacho Sánchez Amor.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou, Traian Băsescu, Sven Mikser, Samira Rafaela, Damian Boeselager, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Barry Andrews, Alviina Alametsä, Hildegard Bentele, Evelyn Regner, José Ramón Bauzá Díaz, Grace O'Sullivan, Peter van Dalen, Udo Bullmann, Bart Groothuis, Tom Vandenkendelaere, Abir Al-Sahlani, Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Othmar Karas, Jan-Christoph Oetjen, Rasa Juknevičienė, Massimiliano Salini a Loucas Fourlas.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Mick Wallace, Clare Daly, Özlem Demirel, Manu Pineda a Idoia Villanueva Ruiz za skupinu The Left o situaci v Afgánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0433/2021);

- Jaak Madison, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni a Bernhard Zimniok za skupinu ID o situaci v Afghánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0453/2021);

- Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon Taubadel, Rosa D’Amato, Sylwia Spurek, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Eleonora Evi, Damien Carême, Monika Vana, Manuela Ripa, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Damian Boeselager, Jordi Solé, Kira Marie Peter Hansen a Grace O’Sullivan za skupinu Verts/ALE o situaci v Afghánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0455/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch a Beata Kempa za skupinu ECR o situaci v Afghánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0458/2021);

- Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski a David Lega za skupinu PPE o situaci v Afghánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0459/2021);

- Pedro Marques a Elena Yoncheva za skupinu S&D o situaci v Afghánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0460/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew o situaci v Afghánistánu (2021/2877(RSP)) (B9-0462/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 11 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 8 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).


9. Situace v Libanonu (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Libanonu (2021/2878(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Evin Incir za skupinu S&D, Christophe Grudler za skupinu Renew, Salima Yenbou za skupinu Verts/ALE, Bernhard Zimniok za skupinu ID, Beata Kempa za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Andrey Kovatchev, Pedro Marques, Jan-Christoph Oetjen, Jakop G. Dalunde, Marco Campomenosi, Loucas Fourlas, Isabel Santos, Sandro Gozi, Tonino Picula, Paulo Rangel, Nora Mebarek a Marisa Matias.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Marisa Matias za skupinu The Left o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0464/2021);

- Salima Yenbou, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Tineke Strik a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0465/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi a Marco Campomenosi za skupinu ID o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0466/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula a Evin Incir za skupinu S&D o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0467/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Beata Kempa a Carlo Fidanza za skupinu ECR o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0468/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev a François-Xavier Bellamy za skupinu PPE o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0469/2021);

- Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Dragoş Tudorache za skupinu Renew o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP)) (B9-0470/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 11 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 8 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).


10. Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem [2021/2042(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Andrius Kubilius uvedl zprávu.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Marek Belka za skupinu S&D, Bernard Guetta za skupinu Renew, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Jaak Madison za skupinu ID, Anna Fotyga za skupinu ECR, Clare Daly za skupinu The Left, Milan Uhrík – nezařazený poslanec, Włodzimierz Cimoszewicz, Urmas Paet, Markéta Gregorová, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Antonio López-Istúriz White, Fabio Massimo Castaldo, Tonino Picula, Michal Šimečka, Filip De Man, Hermann Tertsch, Traian Băsescu, Sven Mikser, Maximilian Krah, Dace Melbārde, Alexander Alexandrov Yordanov, Pierfrancesco Majorino a Gunnar Beck.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

(pokračování rozpravy: bod 12 zápisu ze dne 14.9.2021)


11. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu
Zpráva o cestě k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu [2021/2015(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0367)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

Směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie
Zpráva směrem k užšímu partnerství s nejvzdálenějšími regiony Unie [2020/2120(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0368)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu
Zpráva o novém přístupu k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu [2020/2276(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0369)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0376)

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0377)

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Vystoupení

Véronique Trillet-Lenoir s žádostí, aby byly níže uvedené věci vráceny v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

- Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

O těchto žádostech se bude hlasovat po konečném hlasování o návrzích Komise (bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021).


12. Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem (pokračování rozpravy)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem [2021/2042(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(začátek rozpravy: bod 10 zápisu ze dne 14.9.2021)

Vystoupili: Peter van Dalen, Jytte Guteland, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Helmut Geuking a Rasa Juknevičienė.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise) jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 15.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).


13. Nová strategie EU–Čína (rozprava)

Zpráva o nové strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou [2021/2037(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Hilde Vautmans uvedla zprávu.

Vystoupila Jutta Urpilainen (členka Komise) jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Radosław Sikorski za skupinu PPE, Pedro Marques za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Anna Bonfrisco za skupinu ID, Hermann Tertsch za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu The Left, Christophe Hansen, Sven Mikser, Marie-Pierre Vedrenne, Maximilian Krah, Anna Fotyga, Helmut Scholz, Andrius Kubilius, Maria Arena, Marco Campomenosi, Assita Kanko, Karlo Ressler, Bernd Lange, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Raphaël Glucksmann, Bert-Jan Ruissen, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt a Isabel Santos.

Vystoupila Jutta Urpilainen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 15.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:17.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 20:40.


15. Směrnice o modré kartě EU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Javier Moreno Sánchez uvedl zprávu.

Vystoupila Tatjana Ždanoka (zpravodajka výboru EMPL).

Vystoupila Ylva Johansson (členka Komise).

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Sylvie Guillaume za skupinu S&D, Ramona Strugariu za skupinu Renew, Damian Boeselager za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Pernando Barrena Arza za skupinu The Left, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Radan Kanev, Cyrus Engerer, Peter Kofod a Joachim Stanisław Brudziński.

PŘEDSEDNICTVÍ: Marcel KOLAJA
místopředseda

Vystoupili: Ádám Kósa, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar, Gilles Lebreton, Balázs Hidvéghi, Eugen Tomac a Brando Benifei.

Vystoupila Ylva Johansson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 15.9.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021.


16. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropská komise (COM(2021)0381 [01] - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Evropský parlament (COM(2021)0381 [02] - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Evropská rada a Rada (COM(2021)0381 [03] - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Soudní dvůr (COM(2021)0381 [04] - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Evropský účetní dvůr (COM(2021)0381 [05] - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2021)0381 [06] - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Výbor regionů (COM(2021)0381 [07] - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - evropský veřejný ochránce práv (COM(2021)0381 [08] - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - evropský inspektor ochrany údajů (COM(2021)0381 [09] - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Evropská služba pro vnější činnost (COM(2021)0381 [10] - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, AFCO

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (COM(2021)0381 [11] - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (COM(2021)0381 [12] - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (COM(2021)0381 [13] - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (COM(2021)0381 [14] - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (COM(2021)0381 [15] - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropská agentura pro bezpečnost letectví (COM(2021)0381 [16] - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (COM(2021)0381 [17] - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropský orgán pro bankovnictví (COM(2021)0381 [18] - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (COM(2021)0381 [19] - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropská agentura pro chemické látky (COM(2021)0381 [20] - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropská agentura pro životní prostředí (COM(2021)0381 [21] - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (COM(2021)0381 [22] - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (COM(2021)0381 [23] - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (COM(2021)0381 [24] - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (COM(2021)0381 [25] - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON, EMPL

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropský inovační a technologický institut (COM(2021)0381 [26] - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropská agentura pro léčivé přípravky (COM(2021)0381 [27] - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (COM(2021)0381 [28] - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (COM(2021)0381 [29] - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - ENISA (Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost) (COM(2021)0381 [30] - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Agentura Evropské unie pro železnice (COM(2021)0381 [31] - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Zásobovací agentura Euratomu (COM(2021)0381 [32] - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (COM(2021)0381 [33] - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropská nadace odborného vzdělávání (COM(2021)0381 [34] - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (COM(2021)0381 [35] - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (COM(2021)0381 [36] - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (COM(2021)0381 [37] - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020- Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2021)0381 [38] - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (COM(2021)0381 [39] - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Agentura Evropské unie pro základní práva (COM(2021)0381 [40] - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (COM(2021)0381 [41] - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro Kosmický program) (COM(2021)0381 [42] - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (COM(2021)0381 [43] - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Společný podnik Clean Sky 2 (COM(2021)0381 [44] - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie - rozpočtový rok 2020 - Společný podnik ECSEL (COM(2021)0381 [45] - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (COM(2021)0381 [46] - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (COM(2021)0381 [47] - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (COM(2021)0381 [48] - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – Iniciativa v oblasti inovativních léčivých přípravků 2 společný podnik (COM(2021)0381 [49] - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 – společný podnik SESAR (COM(2021)0381 [50] - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Evropská komise: konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské unie – rozpočtový rok 2020 - společný podnik Shift2Rail (COM(2021)0381 [51] - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2021)0381 [52] - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru – Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2020 (COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) parlamentními výbory

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)) - výbor AFET - Zpravodajové: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)


17. Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027 ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajové: Tonino Picula a Željana Zovko (A9-0266/2021)

Tonino Picula a Željana Zovko uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Olivér Várhelyi (člen Komise).

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Klemen Grošelj za skupinu Renew, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Jérôme Rivière za skupinu ID, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Vladimír Bilčík, Costas Mavrides, Tineke Strik a Angelo Ciocca.

Vystoupil Olivér Várhelyi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 15.9.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021.


18. Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu ***I – Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021 – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Pascal Arimont uvedl zprávu A9-0178/2021 (předsedající poskytl upřesnění k průběhu předchozí rozpravy a připomněl platná ustanovení článku 10 jednacího řádu týkající se chování poslanců) a Pierre Larrouturou uvedl zprávu A9-00263/2021.

Vystoupili: Valérie Hayer (zpravodajka výboru BUDG) a François-Xavier Bellamy (zpravodaj výboru PECH).

Vystoupila Elisa Ferreira (členka Komise).

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Tsvetelina Penkova za skupinu S&D, Irène Tolleret za skupinu Renew, François Alfonsi za skupinu Verts/ALE, Joachim Kuhs za skupinu ID, Bogdan Rzońca za skupinu ECR, Martina Michels za skupinu The Left, Chiara Gemma – nezařazená poslankyně, José Manuel Fernandes, Nora Mebarek, Billy Kelleher, Rasmus Andresen, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Seán Kelly, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ciarán Cuffe, Tom Berendsen, Francisco José Millán Mon a Tom Vandenkendelaere.

Vystoupila Elisa Ferreira.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 15.9.2021.

Oznámení výsledků hlasování: bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021.


19. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


20. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 696.160/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Omluven/a:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


Příloha 1 – Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Poslední aktualizace: 7. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí