Index 
Notulen
XML 274kPDF 306kWORD 88k
Dinsdag 14 september 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Presentatie van het "Klaar voor 55"-pakket na de publicatie van het IPCC-verslag (debat)
 4.Natuurrampen tijdens de zomer van 2021 - De impact van natuurrampen in Europa als gevolg van de klimaatverandering (debat)
 5.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2022 (debat)
 6.Stemming
 7.Hervatting van de vergadering
 8.De situatie in Afghanistan (debat)
 9.De situatie in Libanon (debat)
 10.De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 12.De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (voortzetting van het debat)
 13.Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China (debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I (debat)
 16.Ingekomen stukken
 17.Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021–2027 ***II (debat)
 18.Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit (debat)
 19.Stemverklaringen
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Communautair kwekersrecht: verlenging van de duur voor bepaalde soorten ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlenging van de duur van het communautaire kwekersrecht voor aspergesoorten en de soortengroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0363)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissie TRAN

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (682 voor, 1 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt
Verslag over het verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt [2021/2030(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0364)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 bij de notulen van 14.9.2021).

Associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit") [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd bij enkele stemming (P9_TA(2021)0365)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

LGBTI+-rechten in de EU
Ontwerpresolutie B9-0431/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0366)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)


3. Presentatie van het "Klaar voor 55"-pakket na de publicatie van het IPCC-verslag (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Presentatie van het "Klaar voor 55"-pakket na de publicatie van het IPCC-verslag (2021/2875(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Mohammed Chahim, namens de S&D-Fractie, Pascal Canfin, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Paolo Borchia, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de Fractie The Left, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen en Josianne Cutajar.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Anže Logar.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


4. Natuurrampen tijdens de zomer van 2021 - De impact van natuurrampen in Europa als gevolg van de klimaatverandering (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2021 van Younous Omarjee, namens de commissie REGI, aan de Commissie: Natuurrampen in de zomer van 2021 (B9-0035/2021)

Verklaring van de Commissie: De impact van natuurrampen in Europa als gevolg van de klimaatverandering (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee licht de vraag toe.

Elisa Ferreira (lid van de Commissie) legt de verklaring af en beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Nicolae Ştefănuță, namens de Renew-Fractie, Rosa D'Amato, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosanna Conte, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de Fractie The Left, Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax en Saskia Bricmont.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georg Mayer, Petros Kokkalis, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou en Peter Liese.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.


5. Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2022 (debat)

Verklaring van de Raad: Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2022 (2021/2762(RSP))

Irena Drmaž (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler (begrotingsrapporteur), Damian Boeselager (begrotingsrapporteur), en Johan Van Overtveldt (voorzitter van de commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Irena Drmaž.

Het debat wordt gesloten.


6. Stemming

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa
Verslag “Naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa” [2021/2015(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
Verslag “Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU [2020/2120(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
Verslag over een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied [2020/2276(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 11 van de notulen van 14.9.2021).

(De vergadering wordt om 13.01 uur geschorst.)


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


8. De situatie in Afghanistan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de Renew-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Mick Wallace, namens de Fractie The Left, Kinga Gál, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Pedro Marques, Nathalie Loiseau, Hannah Neumann, Susanna Ceccardi, Witold Jan Waszczykowski, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Elena Yoncheva, Hilde Vautmans, Jordi Solé, Bernhard Zimniok, Assita Kanko, Manu Pineda, Márton Gyöngyösi, Lena Düpont, Simona Bonafè, Malik Azmani, Heidi Hautala, Peter Kofod, Angel Dzhambazki, Idoia Villanueva Ruiz, Lefteris Nikolaou-Alavanos, György Hölvényi, Tonino Picula, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Tom Vandendriessche, Charlie Weimers, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Radosław Sikorski en Nacho Sánchez Amor.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou, Traian Băsescu, Sven Mikser, Samira Rafaela, Damian Boeselager, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Barry Andrews, Alviina Alametsä, Hildegard Bentele, Evelyn Regner, José Ramón Bauzá Díaz, Grace O'Sullivan, Peter van Dalen, Udo Bullmann, Bart Groothuis, Tom Vandenkendelaere, Abir Al-Sahlani, Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Othmar Karas, Jan-Christoph Oetjen, Rasa Juknevičienė, Massimiliano Salini en Loucas Fourlas.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Mick Wallace, Clare Daly, Özlem Demirel, Manu Pineda en Idoia Villanueva Ruiz, namens de Fractie The Left, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0433/2021);

- Jaak Madison, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni en Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0453/2021);

- Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon Taubadel, Rosa D’Amato, Sylwia Spurek, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Eleonora Evi, Damien Carême, Monika Vana, Manuela Ripa, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Damian Boeselager, Jordi Solé, Kira Marie Peter Hansen en Grace O’Sullivan, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0455/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch en Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0458/2021);

- Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski en David Lega, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0459/2021);

- Pedro Marques en Elena Yoncheva, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0460/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Afghanistan (2021/2877(RSP)) (B9-0462/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 8 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).


9. De situatie in Libanon (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Libanon (2021/2878(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Evin Incir, namens de S&D-Fractie, Christophe Grudler, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernhard Zimniok, namens de ID-Fractie, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Andrey Kovatchev, Pedro Marques, Jan-Christoph Oetjen, Jakop G. Dalunde, Marco Campomenosi, Loucas Fourlas, Isabel Santos, Sandro Gozi, Tonino Picula, Paulo Rangel, Nora Mebarek en Marisa Matias.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0464/2021);

- Salima Yenbou, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Tineke Strik en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Libanon 2021/2878(RSP) (B9-0465/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi en Marco Campomenosi, namens de ID-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0466/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula en Evin Incir, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0467/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Beata Kempa en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0468/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev en François-Xavier Bellamy, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0469/2021);

- Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Libanon (2021/2878(RSP)) (B9-0470/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 8 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).


10. De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (debat)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Andrius Kubilius licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Marek Belka, namens de S&D-Fractie, Bernard Guetta, namens de Renew-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaak Madison, namens de ID-Fractie, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Clare Daly, namens de Fractie The Left, Milan Uhrík, niet-fractiegebonden lid, Włodzimierz Cimoszewicz, Urmas Paet, Markéta Gregorová, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Antonio López-Istúriz White, Fabio Massimo Castaldo, Tonino Picula, Michal Šimečka, Filip De Man, Hermann Tertsch, Traian Băsescu, Sven Mikser, Maximilian Krah, Dace Melbārde, Alexander Alexandrov Yordanov, Pierfrancesco Majorino en Gunnar Beck.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

(Voortzetting van het debat: punt 12 van de notulen van 14.9.2021)


11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa
Verslag naar een toekomstbestendige binnenvaart in Europa [2021/2015(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0367)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
Verslag "Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU" [2020/2120(INI)] – Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0368)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied
Verslag over een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied [2020/2276(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0369)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0376)

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0377)

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Het woord wordt gevoerd door:

Véronique Trillet-Lenoir, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaken naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Deze moties zullen in stemming worden gebracht na de eindstemming over de voorstellen van de Commissie (punt 12 van de notulen van 15.9.2021).


12. De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland (voortzetting van het debat)

Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Begin van het debat: punt 10 van de notulen van 14.9.2021)

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen, Jytte Guteland, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Helmut Geuking en Rasa Juknevičienė.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 15.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 12 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 2 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).


13. Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China (debat)

Verslag over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China [2021/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Hilde Vautmans licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Radosław Sikorski, namens de PPE-Fractie, Pedro Marques, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Bonfrisco, namens de ID-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de Fractie The Left, Christophe Hansen, Sven Mikser, Marie-Pierre Vedrenne, Maximilian Krah, Anna Fotyga, Helmut Scholz, Andrius Kubilius, Maria Arena, Marco Campomenosi, Assita Kanko, Karlo Ressler, Bernd Lange, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Raphaël Glucksmann, Bert-Jan Ruissen, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt en Isabel Santos.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 15.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 12 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 2 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 20.17 uur geschorst.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.40 uur hervat.


15. Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Javier Moreno Sánchez licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Tatjana Ždanoka (rapporteur voor advies van de commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, Damian Boeselager, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Pernando Barrena Arza, namens de Fractie The Left, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Radan Kanev, Cyrus Engerer, Peter Kofod en Joachim Stanisław Brudziński.

VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar, Gilles Lebreton, Balázs Hidvéghi, Eugen Tomac en Brando Benifei.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 15.9.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 12 van de notulen van 15.9.2021.


16. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Commissie (COM(2021)0381 [01] - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Parlement (COM(2021)0381 [02] - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Raad en Raad (COM(2021)0381 [03] - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020- Hof van Justitie (COM(2021)0381 [04] - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Rekenkamer (COM(2021)0381 [05] - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Economisch en Sociaal Comité (COM(2021)0381 [06] - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Comité van de Regio's (COM(2021)0381 [07] - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Ombudsman (COM(2021)0381 [08] - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (COM(2021)0381 [09] - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Dienst voor extern optreden (COM(2021)0381 [10] - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, AFCO

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (COM(2021)0381 [11] - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (COM(2021)0381 [12] - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (COM(2021)0381 [13] - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

CULT

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (COM(2021)0381 [14] - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (COM(2021)0381 [15] - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (COM(2021)0381 [16] - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (COM(2021)0381 [17] - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Bankautoriteit (COM(2021)0381 [18] - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (COM(2021)0381 [19] - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Agentschap voor chemische stoffen (COM(2021)0381 [20] - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Milieuagentschap (COM(2021)0381 [21] - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Bureau voor visserijcontrole (COM(2021)0381 [22] - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

PECH

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (COM(2021)0381 [23] - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Instituut voor gendergelijkheid (COM(2021)0381 [24] - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

FEMM

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (COM(2021)0381 [25] - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON, EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Instituut voor innovatie en technologie (COM(2021)0381 [26] - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Geneesmiddelenbureau (COM(2021)0381 [27] - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (COM(2021)0381 [28] - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (COM(2021)0381 [29] - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa) (COM(2021)0381 [30] - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Spoorwegbureau van de Europese Unie (COM(2021)0381 [31] - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Voorzieningsagentschap van Euratom (COM(2021)0381 [32] - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Autoriteit voor effecten en markten (COM(2021)0381 [33] - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ECON

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Stichting voor opleiding (COM(2021)0381 [34] - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2021)0381 [35] - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) (COM(2021)0381 [36] - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (COM(2021)0381 [37] - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

EMPL

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (COM(2021)0381 [38] - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (COM(2021)0381 [39] - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (COM(2021)0381 [40] - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees Grens- en kustwachtagentschap (COM(2021)0381 [41] - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europees GNSS-Agentschap (vanaf 1 januari 2021 het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma) (COM(2021)0381 [42] - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming Biogebaseerde industrieën (COM(2021)0381 [43] - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (COM(2021)0381 [44] - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke onderneming Ecsel (COM(2021)0381 [45] - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (COM(2021)0381 [46] - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (COM(2021)0381 [47] - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (COM(2021)0381 [48] - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (COM(2021)0381 [49] - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming SESAR (COM(2021)0381 [50] - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Europese Commissie: Geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie - Begrotingsjaar 2020 - Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (COM(2021)0381 [51] - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020: prestaties, financieel beheer en controle (COM(2021)0381 [52] - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer - Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2020 (COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

2) van de parlementaire commissies

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) (06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)) - commissie AFET - Rapporteurs: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)


17. Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021–2027 ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: Tonino Picula en Željana Zovko (A9-0266/2021)

Tonino Picula en Željana Zovko lichten de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Klemen Grošelj, namens de Renew-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Vladimír Bilčík, Costas Mavrides, Tineke Strik en Angelo Ciocca.

Het woord wordt gevoerd door Olivér Várhelyi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 15.9.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 12 van de notulen van 15.9.2021.


18. Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I - Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Reserve voor aanpassing aan de brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Pascal Arimont licht het verslag toe A9-0178/2021 (de Voorzitter gaat nader in op het verloop van het vorige debat en herinnert aan de in artikel 10 van het Reglement opgenomen gedragsregels voor de leden) en Pierre Larrouturou licht het verslag toe A9-00263/2021.

Het woord wordt gevoerd door Valérie Hayer (rapporteur voor advies van de commissie BUDG) en François-Xavier Bellamy (rapporteur voor advies van de commissie PECH).

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Tsvetelina Penkova, namens de S&D-Fractie, Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, François Alfonsi, namens de Verts/ALE-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Bogdan Rzońca, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de Fractie The Left, Chiara Gemma, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Nora Mebarek, Billy Kelleher, Rasmus Andresen, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Seán Kelly, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ciarán Cuffe, Tom Berendsen, Francisco José Millán Mon en Tom Vandenkendelaere.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 15.9.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 12 van de notulen van 15.9.2021.


19. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


20. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 696.160/OJME).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Verontschuldigd:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Verzoek om verdediging van de voorrechten en immuniteiten van Guy Verhofstadt

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid