Indeks 
Protokół
XML 280kPDF 311kWORD 88k
Wtorek, 14 września 2021 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC (debata)
 4.Klęski żywiołowe latem 2021 r. - Skutki klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu (debata)
 5.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2022 (debata)
 6.Głosowanie
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Sytuacja w Afganistanie (debata)
 9.Sytuacja w Libanie (debata)
 10.Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (ciąg dalszy debaty)
 13.Nowa strategia UE–Chiny (debata)
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ***I (debata)
 16.Składanie dokumentów
 17.Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027 ***II (debata)
 18.Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ***I - Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (debata)
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 20.Korekty i zamiary głosowania
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Przedłużenie czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do niektórych gatunków ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przedłużenia czasu trwania ochrony w ramach wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin w odniesieniu do gatunków szparagów oraz grup gatunków bulw kwiatowych, owoców krzewów jagodowych i krzewów ozdobnych [COM(2021)0036 - C9-0010/2021- 2021/0019(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0363)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 1)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - komisja TRAN

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE TRYBU PILNEGO

W GI (przy 682 głosach za, 1 głosie przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta
Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta [2021/2030(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0364)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 14.9.2021).

Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) [08656/2021 - C9-0189/2021- 2018/0244(CNS)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0365)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)

Prawa osób LGBTIQ w UE
Projekt rezolucji B9-0431/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0366)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)


3. Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przedstawienie pakietu „Gotowi na 55” po publikacji sprawozdania IPCC (2021/2875(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Mohammed Chahim w imieniu grupy S&D, Pascal Canfin w imieniu grupy Renew, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Paolo Borchia w imieniu grupy ID, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Manon Aubry, w imieniu grupy The Left, Kostas Papadakis niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Jytte Guteland, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Roman Haider, Robert Roos, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, Johan Danielsson, Emma Wiesner, Ville Niinistö, Sylvia Limmer, Beata Szydło, Antoni Comín i Oliveres, Christophe Hansen, Simona Bonafè, Jan Huitema, Margrete Auken, Isabella Tovaglieri, Izabela-Helena Kloc, Maria da Graça Carvalho, Jonás Fernández, Linea Søgaard-Lidell, Michael Bloss, Catherine Griset, Jessica Stegrud, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Jadwiga Wiśniewska, Traian Băsescu, Tiemo Wölken, Frédérique Ries, Damien Carême, Pernille Weiss, Javi López, Morten Petersen, Adam Jarubas, Delara Burkhardt, Claudia Gamon, Seán Kelly, Nicolás González Casares, María Soraya Rodríguez Ramos, Ljudmila Novak, Sara Cerdas, Nicola Danti, Petar Vitanov, Mauri Pekkarinen i Josianne Cutajar.

Głos zabrali Frans Timmermans i Anže Logar.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


4. Klęski żywiołowe latem 2021 r. - Skutki klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000059/2021, które skierował Younous Omarjee, w imieniu komisja REGI, do Komisji: Klęski żywiołowe latem 2021 r. (B9-0035/2021)

Oświadczenie Komisji: Skutki klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu (2021/2876(RSP))

Younous Omarjee rozwinął pytanie.

Elisa Ferreira (członkini Komisji) wypowiedziała się i odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Pascal Arimont w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nicolae Ştefănuță w imieniu grupy Renew, Rosa D'Amato w imieniu grupy Verts/ALE, Rosanna Conte w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Martina Michels w imieniu grupy The Left, Chiara Gemma niezrzeszona, Ralf Seekatz, Nikos Androulakis, Andreas Glück, Alexandra Geese, Sylvia Limmer, Andżelika Anna Możdżanowska, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Vangelis Meimarakis, Delara Burkhardt, Hilde Vautmans, Pär Holmgren, Alessandro Panza, Anja Hazekamp, Ádám Kósa, Tom Berendsen, Vera Tax i Saskia Bricmont.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georg Mayer, Petros Kokkalis, Andrey Novakov, César Luena, Jutta Paulus, Marco Dreosto, Kateřina Konečná, Benoît Lutgen, Hannes Heide, Markus Buchheit, Giorgos Georgiou, Lefteris Christoforou i Peter Liese.

Głos zabrała Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.


5. Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2022 (debata)

Oświadczenie Rady: Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2022 (2021/2762(RSP))

Irena Drmaž (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Karlo Ressler (sprawozdawca ds. budżetu), Damian Boeselager (sprawozdawca ds. budżetu) i Johan Van Overtveldt (przewodniczący komisji BUDG).

Głos zabrała Irena Drmaž.

Debata została zamknięta.


6. Głosowanie

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie
Sprawozdanie „Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie” [2021/2015(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021);

W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE
Sprawozdanie „W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE [2020/2120(INI)] – Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021);

Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego
Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego [2020/2276(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0243/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 11 protokołu z dnia 14.9.2021 r.).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.01.)


PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


8. Sytuacja w Afganistanie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Afganistanie (2021/2877(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Mick Wallace, w imieniu grupy The Left, Kinga Gál niezrzeszona, David McAllister, Pedro Marques, Nathalie Loiseau, Hannah Neumann, Susanna Ceccardi, Witold Jan Waszczykowski, Özlem Demirel, Fabio Massimo Castaldo, Arnaud Danjean, Elena Yoncheva, Hilde Vautmans, Jordi Solé, Bernhard Zimniok, Assita Kanko, Manu Pineda, Márton Gyöngyösi, Lena Düpont, Simona Bonafè, Malik Azmani, Heidi Hautala, Peter Kofod, Angel Dzhambazki, Idoia Villanueva Ruiz, Lefteris Nikolaou-Alavanos, György Hölvényi, Tonino Picula, Engin Eroglu, Reinhard Bütikofer, Tom Vandendriessche, Charlie Weimers, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Isabel Wiseler-Lima, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Alice Kuhnke, Jordan Bardella, Radosław Sikorski i Nacho Sánchez Amor.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou, Traian Băsescu, Sven Mikser, Samira Rafaela, Damian Boeselager, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Barry Andrews, Alviina Alametsä, Hildegard Bentele, Evelyn Regner, José Ramón Bauzá Díaz, Grace O'Sullivan, Peter van Dalen, Udo Bullmann, Bart Groothuis, Tom Vandenkendelaere, Abir Al-Sahlani, Stelios Kympouropoulos, Chrysoula Zacharopoulou, Othmar Karas, Jan-Christoph Oetjen, Rasa Juknevičienė, Massimiliano Salini i Loucas Fourlas.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Mick Wallace, Clare Daly, Özlem Demirel, Manu Pineda i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0433/2021);

- Jaak Madison, Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Tom Vandendriessche, Harald Vilimsky, Marco Zanni i Bernhard Zimniok, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0453/2021);

- Tineke Strik, Francisco Guerreiro, Alviina Alametsä, Ignazio Corrao, Viola Von Cramon Taubadel, Rosa D’Amato, Sylwia Spurek, Thomas Waitz, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Alice Kuhnke, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Eleonora Evi, Damien Carême, Monika Vana, Manuela Ripa, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Damian Boeselager, Jordi Solé, Kira Marie Peter Hansen i Grace O’Sullivan, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0455/2021);

- Anna Fotyga, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch i Beata Kempa, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0458/2021);

- Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski i David Lega, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0459/2021);

- Pedro Marques i Elena Yoncheva, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0460/2021);

- Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2877(RSP)) (B9-0462/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 11 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 8 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe)


9. Sytuacja w Libanie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Libanie (2021/2878(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Evin Incir w imieniu grupy S&D, Christophe Grudler w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Bernhard Zimniok w imieniu grupy ID, Beata Kempa w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Andrey Kovatchev, Pedro Marques, Jan-Christoph Oetjen, Jakop G. Dalunde, Marco Campomenosi, Loucas Fourlas, Isabel Santos, Sandro Gozi, Tonino Picula, Paulo Rangel, Nora Mebarek i Marisa Matias.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0464/2021);

- Salima Yenbou, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Jordi Solé, Rosa D’Amato, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Erik Marquardt, Alviina Alametsä, Tineke Strik i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0465/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi i Marco Campomenosi, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0466/2021);

- Pedro Marques, Tonino Picula i Evin Incir, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0467/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Ladislav Ilčić, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Beata Kempa i Carlo Fidanza, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0468/2021);

- Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev i François-Xavier Bellamy, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0469/2021);

- Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Libanie (2021/2878(RSP)) (B9-0470/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 11 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 8 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe)


10. Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (debata)

Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją [2021/2042(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Andrius Kubilius przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Marek Belka w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Jaak Madison w imieniu grupy ID, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Clare Daly, w imieniu grupy The Left, Milan Uhrík niezrzeszony, Włodzimierz Cimoszewicz, Urmas Paet, Markéta Gregorová, Anna Bonfrisco, Witold Jan Waszczykowski, Antonio López-Istúriz White, Fabio Massimo Castaldo, Tonino Picula, Michal Šimečka, Filip De Man, Hermann Tertsch, Traian Băsescu, Sven Mikser, Maximilian Krah, Dace Melbārde, Alexander Alexandrov Yordanov, Pierfrancesco Majorino i Gunnar Beck.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

(Ciąg dalszy debaty: pkt 12 protokołu z dnia 14.9.2021)


11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie
Sprawozdanie „Ku dostosowanej do przyszłych wyzwań żegludze śródlądowej w Europie” [2021/2015(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0367)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE
Sprawozdanie „W kierunku silniejszego partnerstwa z regionami najbardziej oddalonymi UE [2020/2120(INI)] – Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0368)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego
Sprawozdanie w sprawie nowego podejścia do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego [2020/2276(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0369)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0376)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0377)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Wystąpienia

Véronique Trillet-Lenoir, z wnioskiem o przekazanie następujących pytań komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
[COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)];

- Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
[COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)].

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po głosowaniu końcowym nad wnioskami Komisji (pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r.).


12. Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją [2021/2042(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Początek debaty: pkt 10 protokołu z dnia 14.9.2021)

Głos zabrali Peter van Dalen, Jytte Guteland, Francisco José Millán Mon, Radosław Sikorski, Helmut Geuking i Rasa Juknevičienė.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe)


13. Nowa strategia UE–Chiny (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Chiny [2021/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Hilde Vautmans przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Jutta Urpilainen (członkini Komisji) (w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali Radosław Sikorski w imieniu grupy PPE, Pedro Marques w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Bonfrisco w imieniu grupy ID, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy The Left, Christophe Hansen, Sven Mikser, Marie-Pierre Vedrenne, Maximilian Krah, Anna Fotyga, Helmut Scholz, Andrius Kubilius, Maria Arena, Marco Campomenosi, Assita Kanko, Karlo Ressler, Bernd Lange, Charlie Weimers, Rasa Juknevičienė, Raphaël Glucksmann, Bert-Jan Ruissen, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt i Isabel Santos.

Głos zabrała Jutta Urpilainen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.17.)


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.40.


15. Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Javier Moreno Sánchez przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Tatjana Ždanoka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL).

Głos zabrała Ylva Johansson (członkini Komisji).

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D, Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Damian Boeselager w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Pernando Barrena Arza w imieniu grupy The Left, Kostas Papadakis niezrzeszony, Radan Kanev, Cyrus Engerer, Peter Kofod i Joachim Stanisław Brudziński.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Ádám Kósa, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar, Gilles Lebreton, Balázs Hidvéghi, Eugen Tomac i Brando Benifei.

Głos zabrała Ylva Johansson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 15.9.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r.


16. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Komisja Europejska (COM(2021)0381 [01] - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Parlament Europejski (COM(2021)0381 [02] - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Rada Europejska i Rada (COM(2021)0381 [03] - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Trybunał Sprawiedliwości (COM(2021)0381 [04] - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Trybunał Obrachunkowy (COM(2021)0381 [05] - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (COM(2021)0381 [06] - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Komitet Regionów (COM(2021)0381 [07] - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (COM(2021)0381 [08] - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (COM(2021)0381 [09] - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (COM(2021)0381 [10] - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, AFCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (COM(2021)0381 [11] - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) (COM(2021)0381 [12] - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (COM(2021)0381 [13] - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (COM(2021)0381 [14] - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (COM(2021)0381 [15] - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020– Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2021)0381 [16] - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 - Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (COM(2021)0381 [17] - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (COM(2021)0381 [18] - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (COM(2021)0381 [19] - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja Chemikaliów (COM(2021)0381 [20] - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja Ochrony Środowiska (COM(2021)0381 [21] - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (COM(2021)0381 [22] - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (COM(2021)0381 [23] - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (COM(2021)0381 [24] - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (COM(2021)0381 [25] - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON, EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Instytut Innowacji i Technologii (COM(2021)0381 [26] - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja Leków (COM(2021)0381 [27] - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (COM(2021)0381 [28] - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (COM(2021)0381 [29] - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska – Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (COM(2021)0381 [30] - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (COM(2021)0381 [31] - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Komisja Europejska: skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Dostaw Euratomu (COM(2021)0381 [32] - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (COM(2021)0381 [33] - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Fundacja Kształcenia (COM(2021)0381 [34] - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (COM(2021)0381 [35] - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (COM(2021)0381 [36] - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (COM(2021)0381 [37] - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (COM(2021)0381 [38] - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (COM(2021)0381 [39] - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (COM(2021)0381 [40] - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (COM(2021)0381 [41] - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Agencja Europejskiego GNSS (Od dnia 1 stycznia 2021 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego) (COM(2021)0381 [42] - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (COM(2021)0381 [43] - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Wspólne przedsięwzięcie Clean Sky 2 (COM(2021)0381 [44] - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Przedsięwzięcie ECSEL (COM(2021)0381 [45] - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2021)0381 [46] - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (COM(2021)0381 [47] - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz ogniw paliwowych i technologii wodorowych 2 (COM(2021)0381 [48] - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych 2 Wspólne przedsięwzięcie (COM(2021)0381 [49] - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Wspólne przedsięwzięcie SESAR (COM(2021)0381 [50] - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Komisja Europejska: Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020 – Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (COM(2021)0381 [51] - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola (COM(2021)0381 [52] - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2020 (COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez komisje parlamentarne

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) (06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)) - komisja AFET - Sprawozdawcy: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)


17. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027 ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Tonino Picula i Željana Zovko (A9-0266/2021)

Tonino Picula i Željana Zovko przedstawili zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Olivér Várhelyi (członek Komisji).

Głos zabrali David McAllister w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Klemen Grošelj w imieniu grupy Renew, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Vladimír Bilčík, Costas Mavrides, Tineke Strik i Angelo Ciocca.

Głos zabrał Olivér Várhelyi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 15.9.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r.


18. Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ***I - Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2021 r. – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Pascal Arimont przedstawił sprawozdanie A9-0178/2021 (Przewodniczący udzielił wyjaśnień w sprawie przebiegu poprzedniej debaty i przypomniał przepisy art. 10 Regulaminu dotyczące postępowania posłów) i Pierre Larrouturou przedstawił sprawozdanie A9-00263/2021.

Głos zabrali Valérie Hayer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG) i François-Xavier Bellamy (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH).

Głos zabrała Elisa Ferreira (członkini Komisji).

Głos zabrali David McAllister w imieniu grupy PPE, Tsvetelina Penkova w imieniu grupy S&D, Irène Tolleret w imieniu grupy Renew, François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, Martina Michels, w imieniu grupy The Left, Chiara Gemma niezrzeszona, José Manuel Fernandes, Nora Mebarek, Billy Kelleher, Rasmus Andresen, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Seán Kelly, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ciarán Cuffe, Tom Berendsen, Francisco José Millán Mon i Tom Vandenkendelaere.

Głos zabrała Elisa Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 15.9.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r.


19. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


20. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 696.160/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schaller-Baross Ernő, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.


Załącznik 1 - Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Guy Verhofstadta

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Aguilar, Berg, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Ilčić, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Milazzo, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Regimenti, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vuolo, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pimenta Lopes, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności