Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 24k
Сряда, 15 септември 2021 г. - Страсбург

4. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - комисия TRAN.

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения относно:

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Първото гласуване се състоя на 24 юни 2021 г. и въпросът беше върнат обратно на компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 18 от протокола от 24.6.2021 г.);

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Директива за синята карта на ЕС ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Парламентът пристъпи към гласуване на предложението за отхвърляне на позицията на Съвета:

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППIII) за периода 2021 – 2027 г. ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: Tonino Picula и Željana Zovko (A9-0266/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората
Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията от 26 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Компетентен член на ЕП: Martin Häusling;

Нова стратегия ЕС – Китай
Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай [2021/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия
Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии
Доклад относно справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии [2019/2186(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Рибари за бъдещето
Доклад относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности [2019/2161(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 и B9-0432/2021 от Benoît Lutgen и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro и Jytte Guteland, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Tilly Metz, Martin Häusling и Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, и Anja Hazekamp, от името на групата The Left, относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.).

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност