Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 19k
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021 - Strasbourg

4. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – brexit-mukautusvaraus [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien voimassaoloajan pidentäminen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat alustavat sopimukset:

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Ensimmäinen äänestys toimitettiin 24. kesäkuuta 2021 ja asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 18)

Brexit-mukautusvaraus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava esitys neuvoston kannan hylkäämiseksi:

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027 ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi antama päätöslauselmaesitys komission 26. toukokuuta 2021 annetusta delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä vahvistamalla kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Asiasta vastaava jäsen: Martin Häusling

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 ja B9-0432/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Benoît Lutgen ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Mohammed Chahim, Paolo De Castro ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz, Martin Häusling ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta ja Anja Hazekamp The Left -ryhmän puolesta suunnitelmista ja toimista, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00 (istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 12).

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö