Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 20k
Woensdag 15 september 2021 - Straatsburg

4. Eerste stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Reserve voor aanpassing aan de brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissie TRAN.

Het Parlement gaat over tot stemming over de voorlopige akkoorden over:

Officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 24 juni 2021 en de kwestie is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement terugverwezen naar de bevoegde commissie (punt 18 van de notulen van 24.6.2021);

Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Het Parlement stemt over het voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad:

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021–2027 ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: Tonino Picula en Željana Zovko (A9-0266/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens
Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 111, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 26 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van de criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Verantwoordelijk lid: Martin Häusling;

Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
Verslag over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China [2021/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
Verslag over eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers – nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling [2019/2186(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Vissers voor de toekomst
Verslag Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen [2019/2161(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 en B9-0432/2021, door Benoît Lutgen en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Mohammed Chahim, Paolo De Castro en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, Martin Häusling en Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, en Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, over de plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 12 van de notulen van 15.9.2021).

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid