Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 20k
Miercuri, 15 septembrie 2021 - Strasbourg

4. Prima sesiune de votare
CRE

Parlamentul a fost invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - rezerva de ajustare la Brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN.

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul privind acordurile provizorii referitoare la:

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
O primă sesiune de votare a avut loc la 24 iunie 2021 și chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 18 al PV din 24.6.2021);

Rezerva de ajustare la Brexit ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea rezervei de ajustare la Brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Directiva privind cartea albastră a UE ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlamentul a fost invitat să voteze cu privire la propunerea de respingere a poziției Consiliului:

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027 ***II
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: Tonino Picula și Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la voturile finale privind:

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlamentul a fost invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 26 mai 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Deputat responsabil: Martin Häusling;

O nouă strategie UE-China
Raport referitor la o nouă strategie UE-China [2021/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Direcția relațiilor politice UE-Rusia
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind direcția relațiilor politice dintre UE și Rusia [2021/2042(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre *
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală
Raport referitor la condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală [2019/2186(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Viitorii pescari
Raport referitor la viitorii pescari: atragerea unei noi generații de lucrători în industria pescuitului și crearea de locuri de muncă în comunitățile costiere [2019/2161(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, înlocuind propunerile de rezoluție B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 și B9-0432/2021, de către Benoît Lutgen și Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Tilly Metz, Martin Häusling și Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, și Anja Hazekamp, în numele Grupului The Left, referitoare la planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19.00 (punctul 12 al PV din 15.9.2021).

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate