Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0176(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0240/2017

Arutelud :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Hääletused :

PV 15/09/2021 - 12

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0374

Protokoll
XML 27k
Kolmapäev, 15. september 2021 - Strasbourg

12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta – Brexitiga kohanemise reserv [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0370)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Seega kiideti nõukogu seisukoht heaks.

Paranduseelarve nr 3/2021 võeti lõplikult vastu.

Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0371)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0372)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Brexitiga kohanemise reserv ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0373)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi sinise kaardi direktiiv ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0374)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027 ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Väliskomisjon. Raportöörid: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Nõukogu seisukoha muutmiseks või tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

ETTEPANEK NÕUKOGU SEISUKOHA TAGASILÜKKAMISEKS

Tagasi lükatud

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)0375)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)0376)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (604 poolt, 82 vastu, 9 erapooletut)

Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)0377)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (604 poolt, 84 vastu, 7 erapooletut)

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Uus ELi-Hiina strateegia
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta [2021/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0382)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda [2021/2042(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0383)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0384)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid [2019/2186(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0385)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Tulevased kalurid
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta [2019/2161(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0386)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0425/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0387)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika