Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0176(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0240/2017

Debatai :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Balsavimas :

PV 15/09/2021 - 12

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0374

Protokolas
XML 27k
Trečiadienis, 2021 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras

12. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto – prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0370)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Taigi Tarybos pozicija patvirtinta.

Taisomasis biudžetas Nr. 3/2021 galutinai priimtas.

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų galiojimo pratęsimas ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0371)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0372)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0373)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

ES mėlynosios kortelės direktyva ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0374)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

2021–2027m. Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Tonino Picula ir Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Tarybos pozicijai pakeisti arba atmesti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

SIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0375)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0376)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (604 balsavo už, 82 – prieš, 9 susilaikė).

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0377)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (604 balsavo už, 84 – prieš, 7 susilaikė).

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0424/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Nauja ES ir Kinijos strategija
Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos [2021/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0382)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties [2021/2042(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0383)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0384)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra [2019/2186(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0385)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Ateities žvejai
Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“ [2019/2161(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0386)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0425/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0387)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)

Atnaujinta: 2022 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika