Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0176(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0240/2017

Debatter :

PV 14/09/2021 - 15
CRE 14/09/2021 - 15

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12

Antagna texter :

P9_TA(2021)0374

Protokoll
XML 27k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

12. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Förslag till ändringsbudget nr 1/2021: brexitjusteringsreserven
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2021 för budgetåret 2021 – brexitjusteringsreserven [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0370)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Ändringsbudget nr 3/2021 förklarades slutgiltigt antagen.

Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den fasta förbindelsen under Engelska kanalen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-utskottet

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0371)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel ***I
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0372)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Brexitjusteringsreserven ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0373)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

EU:s blåkortsdirektiv ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0374)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027 ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tonino Picula och Željana Zovko (A9-0266/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för ändring eller avvisning av rådets ståndpunkt.)

FÖRSLAG OM AVVISNING AV RÅDETS STÅNDPUNKT

Förkastades

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Akten ansågs därmed antagen (P9_TA(2021)0375)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 851/2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)0376)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (604 röster för, 82 röster emot, 9 nedlagda röster)

Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)0377)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (604 röster för, 84 röster emot, 7 nedlagda röster)

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor
Resolutionsförslag B9-0424/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

En ny EU–Kina-strategi
Betänkande om en ny EU–Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0382)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2021/2042(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0383)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0384)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen [2019/2186(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0385)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Fiskare för framtiden
Betänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen [2019/2161(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0386)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0425/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0387)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy