Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 14k
Onsdag den 15. september 2021 - Strasbourg

15. Anden afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om ændring af aftalen om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU- reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/41/EU for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Aftale mellem EU og Korea: Visse aspekter af lufttrafik ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea om visse aspekter af lufttrafik [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF [2021/2035(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Malin Björk og Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker
Forslag til beslutning B9-0424/2021

En ny EU-Kina-strategi
Betænkning om en ny EU-Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2021/2042(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
Betænkning om rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling [2019/2186(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Fiskere for fremtiden
Betænkning om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund [2019/2161(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0425/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den følgende dag torsdag den 16. september 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollen af 16.9.2021).

Indlæg

Inden åbningen af stemningen, Juan Fernando López Aguilar (formand for LIBE), for at anmode om, at følgende sager i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4, blev sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg:

- Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

- Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Disse anmodninger ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag (punkt 2 i protokollen af 16.9.2021).

(Mødet afbrudt kl. 20.03)

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik