Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 15k
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021 - Strasbourg

15. Toiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

EU:n ja Kap Verden välinen viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

EU:n ja Korean välinen sopimus: tietyt lentoliikenteen näkökohdat ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tietyistä lentoliikenteen näkökohdista tehdyn Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa
Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa [2021/2035(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
Päätöslauselmaesitys B9-0424/2021

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0425/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 16. syyskuuta 2021 klo 9.00 (istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 2).

Puheenvuorot:

Ennen äänestysten avaamista Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja) pyysi, että seuraavat asiat palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti:

- Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

- Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Näistä pyynnöistä äänestetään komission ehdotuksista toimitettujen lopullisten äänestysten jälkeen (istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 2).

(Istunto keskeytettiin klo 20.03.)

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö