Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 15k
Trešdiena, 2021. gada 15. septembris - Strasbūra

15. Otrais balsošanas laiks
Stenogramma

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Nolīgums starp ES un Kaboverdi par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko groza Nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021).

Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI groza attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021).

Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/41/ES groza attiecībā uz tās saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

ES un Korejas Nolīgums: daži gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspekti ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā [2021/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Malin Björk un Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0424/2021.

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu [2021/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0252/2021).

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi [2021/2042(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrius Kubilius (A9-0259/2021).

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021).

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi [2019/2186(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sylvie Brunet (A9-0257/2021).

Zvejnieki par nākotni
Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās” [2019/2161(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0230/2021).

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0425/2021.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2021. gada 16. septembrī, plkst. 9.00 (16.9.2021. protokola 2. punkts).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas laika atklāšanas uzstājās Juan Fernando López Aguilar (LIBE komitejas priekšsēdētājs), pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu atbildīgajai komitejai tiktu nodoti šādi jautājumi:

- Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I.
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Par šiem pieprasījumiem balsos pēc galīgā balsojuma par Komisijas priekšlikumiem (16.9.2021. protokola 2. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.03.)

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 12. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika