Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 15k
Środa, 15 września 2021 r. - Strasburg

15. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Umowa o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką Zielonego Przylądka ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka zmieniającej Umowę w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Zmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/41/UE w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Umowa między UE a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE [2021/2035(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
Projekt rezolucji B9-0424/2021;

Nowa strategia UE–Chiny
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Chiny [2021/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją [2021/2042(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
Sprawozdanie w sprawie uczciwych warunków pracy, praw i ochrony socjalnej osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym [2019/2186(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Zawód rybaka w przyszłości
Sprawozdanie w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – przyciąganie nowego pokolenia pracowników do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych [2019/2161(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0425/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym, tj. w czwartek 16 września 2021 r. o godz. 9.00 (pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021 r.).

Wystąpienia

Przed rozpoczęciem głosowania, Juan Fernando López Aguilar (przewodniczący komisji LIBE) zabrał głos, by zwrócić się o przekazanie następujących pytań do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Zmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskami Komisji (pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.03.)

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności