Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 15k
Onsdagen den 15 september 2021 - Strasbourg

15. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Avtal mellan EU och Korea: vissa luftfartsaspekter ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea om vissa luftfartsaspekter [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor
Resolutionsförslag B9-0424/2021;

En ny EU–Kina-strategi
Betänkande om en ny EU–Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2021/2042(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen [2019/2186(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Fiskare för framtiden
Betänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen [2019/2161(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0425/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages nästa dag, torsdagen den 16 september 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollet av den 16.9.2021).

Inlägg:

Innan denna omröstningsomgång inleddes yttrade sig Juan Fernando López Aguilar (ordförande för utskottet LIBE) för att begära att följande ärenden skulle återförvisas till det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen:

- Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Dessa begäranden skulle gå till omröstningen efter slutomröstningen om kommissionens förslag (punkt 2 i protokollet av den 16.9.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 20.03.)

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy