Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 11k
Środa, 15 września 2021 r. - Strasburg

21. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 6-benzyloadeniny i aminopyralidu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - termin: 6 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amisulbromu, flubendiamidu, meptyldinokapu, metaflumizonu i propinebu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - termin: 5 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imidachloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - termin: 11 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla produktów kosmetycznych i produktów do pielęgnacji zwierząt (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję (UE) 2017/175 w odniesieniu do okresu ważności kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji wyrobów metalowych gotowych do celów rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - termin: 10 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej i kryteriów doskonałości dla sektora usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - termin: 10 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - termin: 8 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do obrotu niektórych produktów z owadów oraz dostosowania metody kontenerowej (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-S-metylu, wyciągu wodnego z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (Lupinus albus), azoksystrobiny, klopyralidu, cyflufenamidu, fludioksonilu, fluopyramu, fosetylu, metazachloru, oksatiapiproliny, tebufenozydu i tiabendazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - termin: 28 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentazonu w grochu w strąkach (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - termin: 30 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyprodynilu w borówkach amerykańskich, żurawinach, porzeczkach i agreście (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - termin: 3 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości flupiradifuronu i kwasu difluorooctowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - termin: 10 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liści rzodkwi (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - termin: 27 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości terbutyloazyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - termin: 27 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów opium w niektórych środkach spożywczych (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - termin: 27 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia kwasu 4-amino-5-(3-(izopropyloamino)-2,2-dimetylo-3-oksopropoksy)-2-metylochinolino-3-karboksylowego do unijnego wykazu środków aromatyzujących (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - termin: 29 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu w jadalnych nasionach roślin strączkowych (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - termin: 12 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki XIV i XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia 2-(4-metylofenoksy)-N-(1H-pirazol-3-ilo)-N-(tiofen-2-ylometylo)acetamidu do unijnego wykazu środków aromatyzujących (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - termin: 29 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania substancji Methyl-N-methylanthranilate w produktach kosmetycznych (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - termin: 7 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - termin: 22 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 57 Regulaminu)

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności