Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 12k
Streda, 15. septembra 2021 - Štrasburg

21. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 6-benzyladenínu a aminopyralidu v určitých produktoch alebo na nich (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - lehota: 6. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amisulbrómu, flubendiamidu, meptyldinokapu, metaflumizónu a propinebu v určitých produktoch alebo na nich (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - lehota: 5. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí imidaklopridu v určitých produktoch alebo na nich (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - lehota: 11. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre kozmetické výrobky a výrobky na starostlivosť o zvieratá (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - lehota: 9. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/312/EÚ, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ vnútorným a vonkajším náterovým farbám a lakom (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - lehota: 9. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/175, pokiaľ ide o obdobie platnosti kritérií environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia a platnosti súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - lehota: 9. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby kovových konštrukcií na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - lehota: 10. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore telekomunikácií a sektore služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - lehota: 10. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie určitých látok, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, v kozmetických výrobkoch (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - lehota: 8. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia niektoré prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie určitých hmyzích produktov na trh a úpravu preventívnej metódy (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - lehota: 9. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acibenzolar-S-metylu, vodného extraktu z naklíčených semien sladkej lupiny bielej (Lupinus albus), azoxystrobínu, klopyralidu, cyflufenamidu, fludioxonylu, fluopyramu, fosetylu, metazachlóru, oxatiapiprolínu, tebufenozidu a tiabendazolu v určitých produktoch alebo na nich (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - lehota: 28. septembra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálnu hladinu rezíduí bentazónu v hrachu so strukmi (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - lehota: 30. septembra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cyprodinilu v čučoriedkach, brusniciach, ríbezliach a egrešoch (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - lehota: 3. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí flupyradifurónu a kyseliny difluóroctovej v určitých produktoch alebo na nich (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - lehota: 10. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o listy reďkovky siatej (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - lehota: 27. septembra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí terbutylazínu v určitých produktoch alebo na nich (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - lehota: 27. septembra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu alkaloidov ópia v určitých potravinách (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - lehota: 27. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie kyseliny 4-amino-5-(3-(izopropylamino)-2,2-dimetyl-3oxopropoxy)-2-metylchinolín-3-karboxylovej do zoznamu Únie obsahujúceho aromatické látky (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - lehota: 29. septembra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu v strukovinách (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - lehota: 12. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy XIV a XV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o dovoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do Únie a ich tranzit cez Úniu (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - lehota: 9. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie 2-(4-metylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(tiofén-2-ylmetyl)acetamidu do zoznamu Únie obsahujúceho aromatické látky (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - lehota: 29. septembra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie látky methyl-N-methylanthranilate v kozmetických výrobkoch (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - lehota: 7. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - lehota: 22. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 57 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 12. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia