Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 3.Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 6.Κατάσταση της Ένωσης (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών (συζήτηση)
 9.Το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus (συζήτηση)
 10.Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία (συζήτηση)
 11.Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (συζήτηση)
 12.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 13.Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Δεύτερη ψηφοφορία
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (συζήτηση)
 18.Αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 (συζήτηση)
 19.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 20.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 21.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 22.Κατάθεση εγγράφων
 23.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 24.Αιτιολογήσεις ψήφου
 25.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (329 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (10625 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (329 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (10625 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (100 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (88 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (252 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (393 kb) Κατάσταση παρόντων (91 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (237 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1766 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου