Показалец 
Протокол
XML 292kPDF 375kWORD 96k
Сряда, 15 септември 2021 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състояние на Съюза (разискване)
 3.Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (внесени предложения за резолюция)
 4.Първо гласуване
 5.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 6.Състояние на Съюза (продължeние на разискването)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация (разискване)
 9.Скандалът с шпионския софтуер „Пегас“ (разискване)
 10.Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша (разискване)
 11.Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС (разискване)
 12.Обявяване на резултатите от гласуването
 13.Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС (продължeние на разискването)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Второ гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие (разискване)
 18.Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19 (разискване)
 19.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 22.Внасяне на документи
 23.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 24.Обяснения на вот
 25.Поправки на вот и намерения за гласуване
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.04 ч.


2. Състояние на Съюза (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Състояние на Съюза (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата The Left, и Tiziana Beghin, независим член на ЕП.

Изказа се Anže Logar (действащ председател на Съвета).

Изказа се Daniel Caspary.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols и François-Xavier Bellamy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

Изказаха се Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Ева Майдел, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Ангел Джамбазки, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Сергей Станишев, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly и Robert Biedroń.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 15.9.2021 г.)


3. Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP))

Разискването се състоя на 8 юли 2021 г. (точка 15 от протокола от 8.7.2021 г.)

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro и Jytte Guteland, от името на групата S&D, относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, от името на групата The Left, относно координиран план за действие на равнището на Съюза за улесняване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz и Sarah Wiener, от името на групата Verts/ALE, относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, относно координиран план за действие на равнището на Съюза за улесняване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Гласуване: точка 4 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 15.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 12 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 2 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


4. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - комисия TRAN.

Парламентът пристъпи към гласуване на временните споразумения относно:

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Първото гласуване се състоя на 24 юни 2021 г. и въпросът беше върнат обратно на компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 18 от протокола от 24.6.2021 г.);

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Директива за синята карта на ЕС ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Парламентът пристъпи към гласуване на предложението за отхвърляне на позицията на Съвета:

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИППIII) за периода 2021 – 2027 г. ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: Tonino Picula и Željana Zovko (A9-0266/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората
Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията от 26 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Компетентен член на ЕП: Martin Häusling;

Нова стратегия ЕС – Китай
Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай [2021/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия
Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии
Доклад относно справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии [2019/2186(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Рибари за бъдещето
Доклад относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности [2019/2161(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 и B9-0432/2021 от Benoît Lutgen и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro и Jytte Guteland, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Tilly Metz, Martin Häusling и Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, и Anja Hazekamp, от името на групата The Left, относно планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 12 от протокола от 15.9.2021 г.).


5. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получавал искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 13 септември 2021 г. (точка 8 от протокола от 13.9.2021 г.).

Следователно комисиите ITRE и ECON можаха да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.


6. Състояние на Съюза (продължeние на разискването)

Изявление на председателя на Комисията: Състояние на Съюза (2021/2763(RSP))

(Начало на разискването: точка 2 от протокола от 15.9.2021 г.)

Изказа се Lefteris Christoforou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar и Josianne Cutajar.

Изказа се Ursula von der Leyen (председател на Комисията).

Изказаха се Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez и Esteban González Pons.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 13.34 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


8. Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация (разискване)

Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени [2020/2046(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold представи доклада.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Lídia Pereira, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Monica Semedo, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk и Marek Belka.

Изказаха се Paolo Gentiloni и Sven Giegold.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


9. Скандалът с шпионския софтуер „Пегас“ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Скандалът с шпионския софтуер „Пегас“ (2021/2879(RSP))

Anže Logar (действащ председател на Съвета) и Didier Reynders (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Pierfrancesco Majorino, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Assita Kanko, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата The Left, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols и Jeroen Lenaers.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Изказаха се Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Петър Витанов, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor и Anna Júlia Donáth.

Изказаха се Didier Reynders и Anže Logar.

Разискването приключи.


10. Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша (2021/2880(RSP))

Anže Logar (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Michal Šimečka, от името на групата Renew, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu и Daniel Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss и Magdalena Adamowicz.

Изказаха се Didier Reynders (член на Комисията) и Anže Logar.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разискванията:

- Roberta Metsola и Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir и Cyrus Engerer, от името на групата S&D, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese и Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE, и Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, относно свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на положението с принципите на правовата държава в Полша (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli и Anna Zalewska, от името на групата ECR, относно свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


11. Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk и Diana Riba i Giner представиха доклада.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Изказаха се Cindy Franssen, от името на групата PPE, Evin Incir, от името на групата S&D, Yana Toom, от името на групата Renew, Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата The Left, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek и Virginie Joron.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

(Продължение на разискването: точка 13 от протокола от 15.9.2021 г.)


12. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0370)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

С това позицията на Съвета е одобрена.

Коригиращ бюджет 3/2021 е окончателно приет.

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0371)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0372)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0373)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Директива за синята карта на ЕС ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0374)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г. ***II
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: Tonino Picula и Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Необходимо е мнозинство от членовете, съставляващи Парламента, за изменение или отхвърляне на позицията на Съвета)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА СЪВЕТА

Отхвърля се

Във връзка с това предложената позиция на Съвета се счита за приета.
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

По този начин предложеният акт беше приет. (P9_TA(2021)0375)

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0376)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (604 „за“, 82 „против“, 9 въздържали се)

Сериозни трансгранични заплахи за здравето ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)0377)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (604 „за“, 84 „против“, 7 въздържали се)

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората
Предложение за резолюция B9-0424/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Нова стратегия ЕС – Китай
Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай [2021/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0382)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия
Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0383)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0384)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии
Доклад относно справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии [2019/2186(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0385)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Рибари за бъдещето
Доклад относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности [2019/2161(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0386)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието
Общо предложение за резолюция RC-B9-0425/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0387)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)


13. Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС (продължeние на разискването)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Начало на разискването: точка 11 от протокола от 15.9.2021 г.)

Изказаха се Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner и Simona Baldassarre.

Изказаха се Helena Dalli (член на Комисията), Malin Björk (председателят припомни на оратора нормите за поведение на членовете на ЕП, а именно предвидените в член 10 от Правилника за дейността) и Diana Riba i Giner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15 от протокола от 15.9.2021 г. (изменения); точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 2 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 19.49 ч.)


14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.00 ч.


15. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Споразумение за улесняване на издаването на визи между ЕС и Кабо Верде ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/41/ЕС с цел привеждането ѝ в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Споразумение между ЕС и Корея: някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората
Предложение за резолюция B9-0424/2021;

Нова стратегия ЕС – Китай
Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай [2021/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия
Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии
Доклад относно справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии [2019/2186(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Рибари за бъдещето
Доклад относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности [2019/2161(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието
Общо предложение за резолюция RC-B9-0425/2021.

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 16 септември 2021 г., в 9.00 ч. (точка 2 от протокола от 16.9.2021 г.).

Изказвания

Преди откриването на сесията за гласуване, Juan Fernando López Aguilar (председател на комисията LIBE) с искане следните въпроси да бъдат отнесени до компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността:

- Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Тези искания ще бъдат поставени на гласуване след окончателното гласуване по предложенията на Комисията (точка 2 от протокола от 16.9.2021 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 20.03 ч.)


16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.30 ч.


17. Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000043/2021 зададен от Tomas Tobé, от името на комисия DEVE, и Norbert Lins, от името на комисия AGRI, към Комисията: Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие (B9-0031/2021)

Tomas Tobé разви въпроса.

Nicolas Schmit (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Marlene Mortler, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Barry Andrews, от името на групата Renew, Benoît Biteau, от името на групата Verts/ALE, Ivan David, от името на групата ID, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Luke Ming Flanagan, от името на групата The Left, Dino Giarrusso, независим член на ЕП, и Daniel Buda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Maria Noichl, Атидже Алиева-Вели, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas и Pierfrancesco Majorino.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


18. Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000044/2021, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Атидже Алиева-Вели, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska и Leila Chaibi, от името на комисия EMPL, към Комисията: Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová разви въпроса.

Nicolas Schmit (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Manuel Pizarro, от името на групата S&D, Атидже Алиева-Вели, от името на групата Renew, Claude Gruffat, от името на групата Verts/ALE, Guido Reil, от името на групата ID, Leila Chaibi, от името на групата The Left, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino и Vlad Gheorghe.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


19. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Следните членове на Парламента или политически групи са представили искания, внесени в съответствие с член 144 от Правилника за дейността, за организиране на такова разискване на следните предложения за резолюция:

I.   Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister и Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes и Pernando Barrena Arza, от името на групата The Left, относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Javi López, от името на групата S&D, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Ангел Джамбазки, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová и Ladislav Ilčić, от името на групата ECR, относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (B9-0443/2021).

II.   Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, от името на групата The Left, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont и Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière и Susanna Ceccardi, от името на групата ID, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0437/2021);

- Pedro Marques и Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ангел Джамбазки, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza и Ladislav Ilčić, от името на групата ECR, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Андрей Ковачев, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ева Майдел, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere и Seán Kelly, от името на групата PPE, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (B9-0457/2021).

III.   Положението в бежанския лагер Какума в Кения (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, от името на групата The Left, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi и Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani и Jérôme Rivière, от името на групата ID, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Maria Arena, от името на групата S&D, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu и Marie Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ангел Джамбазки, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza и Ladislav Ilčić, от името на групата ECR, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Андрей Ковачев, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly и David McAllister, от името на групата PPE, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (B9-0454/2021).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 171 от Правилника за дейността.


20. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 по отношение на ветеринарно-здравни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на продукти от животински произход, съдържащи се в съставни продукти (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения II, ІІІ и IV към Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета с цел добавяне на материалите от пиролиза и газификация като категория съставни материали на ЕС продуктите за наторяване (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегирана директива на Комисията за изменение на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката на неизправностите в приложения I и III към посочената директива (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2021/947 за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/EС и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 и на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AFET, DEVE, BUDG (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за водене на документация за операторите в биологичното производство (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за признаването на контролни и надзорни органи, които са компетентни да извършват контрол върху биологични продукти в трети държави, и за оттеглянето на тяхното признаване (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на подробни правила за функционирането на уебпортала в съответствие с член 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на подробни правила за функционирането на уебпортала в съответствие с член 49, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с процедурни изисквания за признаването на контролни и надзорни органи, които са компетентни да извършват контрол върху оператори и групи от оператори, сертифицирани за биологично производство, и върху биологични продукти в трети държави, и с правила за надзора върху тях и за контрола и други действия, които трябва да се извършват от тези контролни и надзорни органи (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на критериите за това кога дадена дейност следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност на групово равнище (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за движение с нетърговска цел на птици домашни любимци към държава членка от дадена територия или трета държава (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на допълнителни елементи и подробни правила за набора от показатели по InvestEU (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 юли 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, ECON, ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта за статистически цели „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2022 година (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на удължаването на срока на действие на мерките за временно облекчаване на правилата за използване на слотовете вследствие на кризата, предизвикана от COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на определени разпоредби, свързани с произхода на стоките (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид изменението на стойностите на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета чрез създаване на платформа на Съюза за развитие на възобновяемата енергия (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за доуточняване на критериите, въз основа на които изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 да се прилагат спрямо някои инвестиционни посредници (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP), бензилбутилов фталат (BBP), дибутилов фталат (DBP) и диизобутилов фталат (DIBP) в резервни части, възстановени от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в пластмасови елементи на детекторни намотки на магнитно-резонансни томографи (МРТ) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегирана директива на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в йоноселективни електроди за анализ на човешки телесни течности и/или диализни течности (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 чрез определяне на критериите за изчисляване на допълнителните разходи на операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които отразяват адекватно кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие, и възможните алтернативни мерки, които са подходящи, за да бъдат използвани за целите на променливите възнаграждения (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на подходящи критерии за определяне на категориите служители, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на инвестиционния посредник или на управляваните от него активи (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите мерки за определени видове дънен и пелагичен риболов в Келтско море, Ирландско море и водите на запад от Шотландия (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/2014 за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове риболов в Северно море за периода 2021—2023 г. (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2020/2015 за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове риболов в западните води за периода 2021—2023 г. (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на минимално изключение от задължението за разтоварване за определени видове дънен риболов в Адриатическо море и югоизточната част на Средиземно море (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на конкретизирането на изпълнението на задължението за разтоварване във връзка с някои запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море за периода 2022—2024 г. (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/760 по отношение на управлението на количествата по някои тарифни квоти за Аржентина и за поправка на посочения регламент по отношение на преходните разпоредби в него (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за изчисляване и проверка на теглото на материалите или веществата, които се отстраняват след дейност по сортиране и впоследствие не се рециклират, въз основа на средните проценти на загуба на сортирани отпадъци (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 август 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 7 септември 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 по отношение на някои временни дерогации от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на пазарните смущения в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19, и срока на прилагане на тези дерогации (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 септември 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/884 по отношение на дерогациите от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 с цел преодоляване на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в лозаро-винарския сектор, и за изменение на Делегиран регламент (EС) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 септември 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 май 2021 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Европейския парламент.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните системи за интелигентно регулиране на скоростта и за одобряването на тези системи като отделни технически възли и за изменение на приложение II към посочения регламент C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 юни 2021 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Европейския парламент.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


21. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 6 бензиладенин и аминопиралид във и върху определени продукти (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - срок: 6 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от амисулбром, флубендиамид, мептилдинокап, метафлумизон и пропинеб във или върху определени продукти (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - срок: 5 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от имидаклоприд във или върху определени продукти (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - срок: 11 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за козметични продукти и продукти за грижа за животни (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - срок: 9 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2014/312/ЕС относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - срок: 9 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение (ЕС) 2017/175 по отношение на срока на валидност на критериите за присъждане на екомаркировката на ЕС на обекти за туристическо настаняване и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - срок: 9 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на производството на метални изделия за целите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - срок: 10 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на телекомуникациите и услугите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за целите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - срок: 10 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата в козметични продукти на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - срок: 8 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на някои приложения към Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на изискванията за пускане на пазара на определени продукти от насекоми и адаптирането на специфичен метод на задържане (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - срок: 9 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацибензолар-S-метил, воден екстракт от покълнали семена от сладка Lupinus albus, азоксистробин, клопиралид, цифлуфенамид, флудиоксонил, флуопирам, фосетил, метазахлор, оксатиапипролин, тебуфенозид и тиабендазол във или върху определени продукти (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - срок: 28 септември 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бентазон във и върху грах с шушулки (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - срок: 30 септември 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ципродинил във и върху боровинки, червени боровинки, френско грозде и цариградско грозде (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - срок: 3 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флупирадифурон и дифлуорооцетна киселина във и върху определени продукти (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - срок: 10 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на листа от репички (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - срок: 27 септември 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от тербутилазин във и върху определени продукти (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - срок: 27 септември 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на алкалоиди на опиума в някои храни (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - срок: 27 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на 4-амино-5-(3-(изопропиламино)-2,2-диметил-3-оксопропокси)-2-метилхинолин-3-карбоксилна киселина в списъка на Съюза на ароматизантите (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - срок: 29 септември 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорантранилипрол във варива (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - срок: 12 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения XIV и XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на вноса и транзитното преминаване през Съюза на странични животински продукти и производни продукти (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - срок: 9 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на 2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид в списъка на Съюза на ароматизантите (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - срок: 29 септември 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на Methyl-N-methylanthranilate в козметични продукти (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - срок: 7 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - срок: 22 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността)


22. Внасяне на документи

Внесени са следните документи

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2021 – Раздел III – Комисия (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2021 – Раздел III – Комисия (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2021 – Раздел III – Комисия (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG


23. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета

В съответствие с член 29, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити INF 7/2021, INF 8/2021 - Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 31, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 15/2021 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 13/2021, DEC 14/2021 - Раздел III - Комисия.

В съответствие с член 31, параграф 6 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз реши да одобри трансферите на бюджетни кредити DEC 1/2021 - Раздел VII - Комитет на регионите.


24. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


25. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


26. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 696.160/OJJE).


27. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.54 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Христов Иво, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Извинени:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 11 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност