Seznam 
Zápis
XML 248kPDF 356kWORD 90k
Středa, 15. září 2021 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Stav Unie (rozprava)
 3.Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (předložené návrhy usnesení)
 4.První hlasování
 5.Jednání předcházející 1. čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 6.Stav Unie (pokračování rozpravy)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací (rozprava)
 9.Skandál v souvislosti se špionážním softwarem Pegasus (rozprava)
 10.Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku (rozprava)
 11.Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (rozprava)
 12.Oznámení výsledků hlasování
 13.Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (pokračování rozpravy)
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Druhé hlasování
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 18.Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19 (rozprava)
 19.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 20.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 21.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 22.Předložení dokumentů
 23.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 24.Vysvětlení hlasování
 25.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:04.


2. Stav Unie (rozprava)

Prohlášení předsedkyně Komise: Stav Unie (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu The Left a Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně.

Vystoupil Anže Logar (úřadující předseda Rady).

Vystoupil Daniel Caspary.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

Vystoupili: Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols a François-Xavier Bellamy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

Vystoupili: Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly a Robert Biedroń.

(pokračování rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 15.9.2021)


3. Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (2021/2784(RSP))

Rozprava se konala dne8. července 2021 (bod 15 zápisu ze dne 8.7.2021)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro a Jytte Guteland za skupinu S&D o plánech a opatřeních k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaných zkouškách a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans za skupinu Renew o plánech a opatřeních k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaných zkouškách a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp za skupinu The Left o koordinovaném akčním plánu na úrovni Unie pro usnadnění přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaných zkouškách a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz a Sarah Wiener za skupinu Verts/ALE o plánech a opatřeních k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaných zkouškách a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR o koordinovaném akčním plánu na úrovni Unie pro usnadnění přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaných zkouškách a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen a Herbert Dorfmann za skupinu PPE o plánech a opatřeních k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 15.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 2 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).


4. První hlasování

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021 – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - výbor TRAN.

Parlament hlasoval o těchto předběžných dohodách:

Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
První hlasování se konalo dne 24. června 2021 a věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu (bod 18 zápisu ze dne 24.6.2021);

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Směrnice o modré kartě EU ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlament hlasoval o návrhu na zamítnutí postoje Rady:

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027 ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajové: Tonino Picula a Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 111 odst. 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 26. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanovením kritérií pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021)Odpovědný poslanec: Martin Häusling;

Nová strategie EU–Čína
Zpráva o nové strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou [2021/2037(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem [2021/2042(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem
Zpráva o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem [2019/2186(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Budoucí rybáři
Zpráva o budoucích rybářích: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách [2019/2161(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání
Společný návrh usnesení, který v souladu s čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu předložili Benoît Lutgen a Herbert Dorfmann za skupinu PPE, Mohammed Chahim, Paolo De Castro a Jytte Guteland za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Tilly Metz, Martin Häusling a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Zbigniew Kuźmiuk a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR a Anja Hazekamp za skupinu The Left a kterým se nahrazují návrhy usnesení B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 a B9-0432/2021, o plánech a opatřeních k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00 (bod 12 zápisu ze dne 15.9.2021).


5. Jednání předcházející 1. čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 13. září 2021 (bod 8 zápisu ze dne 13.9.2021).

Výbory ITRE a ECON tak po uplynutí lhůty uvedené v čl. 71 odst. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání.


6. Stav Unie (pokračování rozpravy)

Prohlášení předsedkyně Komise: Stav Unie (2021/2763(RSP))

(začátek rozpravy: bod 2 zápisu ze dne 15.9.2021)

Vystoupil Lefteris Christoforou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar a Josianne Cutajar.

Vystoupila Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise).

Vystoupili: Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez a Esteban González Pons.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:34.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


8. Uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací (rozprava)

Zpráva o uplatňování požadavků EU na výměnu daňových informací: pokrok, získané zkušenosti a zbývající překážky [2020/2046(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold uvedl zprávu.

Vystoupil Paolo Gentiloni (člen Komise).

Vystoupili: Lídia Pereira za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Monica Semedo za skupinu Renew, Gunnar Beck za skupinu ID, Eugen Jurzyca za skupinu ECR, José Gusmão za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk a Marek Belka.

Vystoupili: Paolo Gentiloni a Sven Giegold.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 11 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 8 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).


9. Skandál v souvislosti se špionážním softwarem Pegasus (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Skandál v souvislosti se špionážním softwarem Pegasus (2021/2879(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Didier Reynders (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Pierfrancesco Majorino za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ID, Assita Kanko za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu The Left, Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols a Jeroen Lenaers.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dita CHARANZOVÁ
místopředsedkyně

Vystoupili: Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor a Anna Júlia Donáth.

Vystoupili: Didier Reynders a Anže Logar.

Rozprava skončila.


10. Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku (2021/2880(RSP))

Anže Logar (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Michal Šimečka za skupinu Renew, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Konstantinos Arvanitis za skupinu The Left, Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu a Daniel Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss a Magdalena Adamowicz.

Vystoupili: Didier Reynders (člen Komise) a Anže Logar.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Roberta Metsola a Jeroen Lenaers za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir a Cyrus Engerer za skupinu S&D, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans za skupinu Renew, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese a Daniel Freund za skupinu Verts/ALE a Konstantinos Arvanitis za skupinu The Left o svobodě médií a dalším zhoršování situace v oblasti právního státu v Polsku (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli a Anna Zalewska za skupinu ECR o svobodě médií a dalším zhoršování situace v oblasti právního státu v Polsku (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 11 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 8 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).


11. Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU [2021/2035(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Malin Björk a Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk a Diana Riba i Giner uvedly zprávu.

Vystoupila Helena Dalli (členka Komise).

Vystoupili: Cindy Franssen za skupinu PPE, Evin Incir za skupinu S&D, Yana Toom za skupinu Renew, Gwendoline Delbos-Corfield za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu The Left, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek a Virginie Joron.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

(pokračování rozpravy: bod 13 zápisu ze dne 15.9.2021)


12. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2021 na rozpočtový rok 2021 – rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0370)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

Postoj Rady byl tudíž schválen.

Opravný rozpočet č. 3/2021 byl schválen s konečnou platností.

Prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0371)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0372)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0373)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Směrnice o modré kartě EU ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0374)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 12)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) na období 2021–2027 ***II
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajové: Tonino Picula a Željana Zovko (A9-0266/2021)

(pro změnu nebo zamítnutí postoje Rady se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ POSTOJE RADY

zamítnut

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za schválený.
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 13)

Navržený akt byl tudíž přijat (P9_TA(2021)0375).

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0376)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 14)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (604 pro, 82 proti, 9 zdržení se)

Vážné přeshraniční zdravotní hrozby ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2021)0377)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

schválena JH (604 pro, 84 proti, 7 zdržení se)

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí
Návrh usnesení B9-0424/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

(příloha „Výsledky hlasování“, bod 20)

Nová strategie EU–Čína
Zpráva o nové strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou [2021/2037(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0382)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 21)

Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem [2021/2042(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0383)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 22)

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0384)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 23)

Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem
Zpráva o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem [2019/2186(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0385)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 24)

Budoucí rybáři
Zpráva o budoucích rybářích: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách [2019/2161(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0386)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 25)

Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání
Společný návrh usnesení RC-B9-0425/2021

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0387)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 26)


13. Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU (pokračování rozpravy)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU [2021/2035(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Malin Björk a Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(začátek rozpravy: bod 11 zápisu ze dne 15.9.2021)

Vystoupili: Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner a Simona Baldassarre.

Vystoupily: Helena Dalli (členka Komise), Malin Björk (předsedající řečnici připomněla pravidla chování poslanců, a to zejména pravidla stanovená článkem 10 jednacího řádu) a Diana Riba i Giner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 15 zápisu ze dne 15.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 4 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

Oznámení výsledků hlasování: bod 2 zápisu ze dne 16.9.2021 (pozměňovací návrhy); bod 8 zápisu ze dne 16.9.2021 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 19:49.)


14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:00.


15. Druhé hlasování

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Kapverdskou republikou ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie, jménem Unie [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Změna rámcového rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/41/EU, pokud jde o její uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Dohoda mezi EU a Koreou: některé aspekty leteckých služeb ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU
Zpráva obsahující doporučení Komisi o určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU [2021/2035(INL)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Malin Björk a Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: kritéria pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí
Návrh usnesení B9-0424/2021;

Nová strategie EU–Čína
Zpráva o nové strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Čínou [2021/2037(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem [2021/2042(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem
Zpráva o spravedlivých pracovních podmínkách, právech a sociální ochraně pracovníků platforem – nové formy zaměstnanosti související s digitálním rozvojem [2019/2186(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Budoucí rybáři
Zpráva o budoucích rybářích: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách [2019/2161(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání
Společný návrh usnesení RC-B9-0425/2021.

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 16. září 2021 v 9:00 (bod 2 zápisu ze dne 16.9.2021).

Vystoupení

Před zahájením hlasování Juan Fernando López Aguilar (předseda výboru LIBE) s žádostí, aby byly níže uvedené věci vráceny v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

- Změna rámcového rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů ***I.
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

O těchto žádostech se bude hlasovat po konečném hlasování o návrzích Komise (bod 2 zápisu ze dne 16.9.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 20:03.)


16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 20:30.


17. Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000043/2021, kterou pokládají Tomas Tobé za výbor DEVE a Norbert Lins za výbor AGRI Komisi: Příspěvek EU k transformaci světových potravinových systémů v zájmu dosažení cílů udržitelného rozvoje (B9-0031/2021)

Tomas Tobé rozvinul otázku.

Nicolas Schmit (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Marlene Mortler za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Barry Andrews za skupinu Renew, Benoît Biteau za skupinu Verts/ALE, Ivan David za skupinu ID, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Luke Ming Flanagan za skupinu The Left, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, a Daniel Buda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas a Pierfrancesco Majorino.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


18. Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19 (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000044/2021, kterou pokládají Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska a Leila Chaibi za výbor EMPL Komisi: Zvrácení negativních sociálních důsledků pandemie COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozvinula otázku.

Nicolas Schmit (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Manuel Pizarro za skupinu S&D, Atidzhe Alieva-Veli za skupinu Renew, Claude Gruffat za skupinu Verts/ALE, Guido Reil za skupinu ID, Leila Chaibi za skupinu The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino a Vlad Gheorghe.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


19. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 144 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Potlačování protestů a zásahy proti občanům ze strany kubánské vlády (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister a Luděk Niedermayer za skupinu PPE o potlačování protestů a zásahům proti občanům ze strany kubánské vlády (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes a Pernando Barrena Arza za skupinu The Left o potlačování protestů a zásahům proti občanům ze strany kubánské vlády (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Javi López za skupinu S&D, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann a Francisco Guerreiro za skupinu Verts/ALE o potlačování protestů a zásahům proti občanům ze strany kubánské vlády (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew o potlačování protestů a zásahům proti občanům ze strany kubánské vlády (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová a Ladislav Ilčić za skupinu ECR o potlačování protestů a zásahům proti občanům ze strany kubánské vlády (B9-0443/2021).

II.   Případ obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo za skupinu The Left o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière a Susanna Ceccardi za skupinu ID o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0437/2021);

- Pedro Marques a Andrea Cozzolino za skupinu S&D o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu za skupinu Renew o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza a Ladislav Ilčić za skupinu ECR o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere a Seán Kelly za skupinu PPE o případu obránce lidských práv Ahmada Mansúra ve Spojených arabských emirátech (B9-0457/2021).

III.   Situace v keňském uprchlickém táboře Kakuma (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias za skupinu The Left o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi a Tineke Strik za skupinu Verts/ALE o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani a Jérôme Rivière za skupinu ID o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Maria Arena za skupinu S&D o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Marie Pierre Vedrenne za skupinu Renew o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza a Ladislav Ilčić za skupinu ECR o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly a David McAllister za skupinu PPE o situaci v keňském uprchlickém táboře Kakuma (B9-0454/2021).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 171 jednacího řádu.


20. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění materiálů z pyrolýzy a zplyňování jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 13. července 2021

předáno příslušnému výboru: IMCO, ENVI (článek 57 jednacího řádu), AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 9. července 2021

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2021/947, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí č. 466/2014/EU a zrušují nařízení (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. července 2021

předáno příslušnému výboru: AFET, DEVE, BUDG (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobná pravidla fungování internetového portálu podle čl. 49 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobná pravidla fungování internetového portálu podle čl. 49 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU upřesněním kritérií k určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 tím, že se blíže určují podrobnosti ohledně statistických informací, které mají poskytovat správci daně a celní orgány, a kterým se mění přílohy V a VI uvedeného nařízení (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2021

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. července 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI, ENVI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 stanovením dodatečných prvků a podrobných pravidel pro srovnávací přehled ukazatelů Programu InvestEU (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 12. července 2021

předáno příslušnému výboru: BUDG, ECON, ENVI (článek 57 jednacího řádu), ITRE (článek 57 jednacího řádu), TRAN (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o prodloužení opatření pro dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů z důvodu krize COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových osobních automobilů registrovaných v letech 2017, 2018 a 2019 (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 zřízením platformy Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, za nichž se na určité investiční podniky vztahují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků a používaných k jejich opravě či renovaci (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v plastových součástech v cívkách pro detektory magnetické rezonance (MRI) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) v iontově selektivních elektrodách pro analýzu tělních tekutin a/nebo dialyzátu (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, stanovením kritérií pro výpočet dodatečných nákladů vynaložených provozovateli při rybolovu, chovu a při zpracovávání a uvádění na trh určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují třídy nástrojů, které odpovídajícím způsobem odrážejí úvěrovou kvalitu investičního podniku při jeho trvání a možné alternativní způsoby, jež jsou vhodné k použití pro účely pohyblivé složky odměny (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují vhodná kritéria pro určení kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku nebo aktiv, která spravuje (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o technická opatření pro některé druhy rybolovu při dně a pelagického rybolovu v Keltském moři, v Irském moři a ve vodách západně od Skotska (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 23. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři na období 2022–2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/760, pokud jde o správu a množství některých celních kvót pro Argentinu, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o přechodná ustanovení (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 31. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, pokud jde o pravidla výpočtu a ověřování hmotnosti materiálů nebo látek, které jsou odstraněny po třídění a nejsou následně recyklovány, na základě průměrné míry ztrát tříděného odpadu (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 31. srpna 2021

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění regulační technické normy stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, pokud jde o příslušnou metodiku a prezentaci scénářů výkonnosti, prezentaci nákladů a metodiku pro výpočet souhrnných ukazatelů nákladů, prezentaci a obsah informací o dosavadní výkonnosti a prezentaci nákladů ze strany strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou nabízejících řadu možností pro investice a uvedení do souladu přechodného opatření pro tvůrce produktů s investiční složkou nabízející podílové jednotky fondů uvedené v článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 jako možnost podkladových investic s prodlouženým přechodným opatřením stanoveným v uvedeném článku (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 7. září 2021

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, pokud jde o některé dočasné odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a dobu jejich uplatňování (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. září 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, pokud jde o odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. září 2021

předáno příslušnému výboru: AGRI

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanovením kritérií pro určení antimikrobik, jež mají být vyhrazena k léčbě určitých infekcí u lidí (C(2021)03552 – 2021/2718(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 26. května 2021

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (C(2021)04455 – 2021/2774(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 25. června 2021

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: IMCO


21. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 6-benzyladenin a aminopyralid v některých produktech a na jejich povrchu (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - lhůta: 6. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon a propineb v některých produktech a na jejich povrchu (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - lhůta: 5. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro imidakloprid v některých produktech nebo na jejich povrchu (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - lhůta: 11. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky EU pro kosmetické přípravky a přípravky pro péči o zvířata (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/175, pokud jde o dobu platnosti kritérií ekoznačky EU pro turistické ubytování a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby kovodělných výrobků pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - lhůta: 10. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise o odvětvovém referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví telekomunikací a služeb informačních a komunikačních technologií (IKT) pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - lhůta: 10. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání některých látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci v kosmetických přípravcích (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - lhůta: 8. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění některé přílohy nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé (Lupinus albus), azoxystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid a thiabendazol v některých produktech a na jejich povrchu (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - lhůta: 28. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bentazon v hrachových luscích (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - lhůta: 30. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyprodinil v brusnicích/borůvkách, klikvách, rybízu a angreštu (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - lhůta: 3. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro flupyradifuron a kyselinu difluoroctovou v některých produktech a na jejich povrchu (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - lhůta: 10. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o listy ředkve (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - lhůta: 27. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro terbuthylazin v některých produktech a na jejich povrchu (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - lhůta: 27. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů v některých potravinách (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - lhůta: 27. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - lhůta: 29. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - lhůta: 12. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - lhůta: 9. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - lhůta: 29. září 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání látky Methyl-N-methylanthranilate v kosmetických přípravcích (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - lhůta: 7. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - lhůta: 22. října 2021)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 57 jednacího řádu)


22. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 16/2021 - oddíl III - Evropská komise (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 17/2021 - oddíl III - Evropská komise (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2021 - oddíl III - Evropská komise (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
předáno příslušnému výboru: BUDG


23. Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí

Rozpočtový výbor se rozhodl v souladu s čl. 29 odst. 1 finančního nařízení schválit převody prostředků INF 7/2021, INF 8/2021 - oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 31 odst. 1 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Evropské komise DEC 15/2021 - oddíl III - Komise.

Rada Evropské unie se rozhodla v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 13/2021, DEC 14/2021 - oddíl III - Komise.

Rada Evropské unie se rozhodla v souladu s čl. 31 odst. 6 finančního nařízení schválit převod prostředků DEC 1/2021 - oddíl VII - Výbor regionů.


24. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


25. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 696.160/OJJE).


27. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Omluven/a:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 12. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí