Indeks 
Protokol
XML 245kPDF 357kWORD 89k
Onsdag den 15. september 2021 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Unionens tilstand (forhandling)
 3.Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (indgivne beslutningsforslag)
 4.Første afstemningsrunde
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 6.Unionens tilstand (fortsat forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger (forhandling)
 9.Skandalen om Pegasus‑spyware (forhandling)
 10.Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen (forhandling)
 11.Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF (forhandling)
 12.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 13.Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF (fortsat forhandling)
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Anden afstemningsrunde
 16.Genoptagelse af mødet
 17.EU's bidrag til at ændre de globale fødevaresystemer med henblik på at nå målene for bæredygtig udvikling (forhandling)
 18.De negative sociale følger af covid-19-pandemien skal vendes (forhandling)
 19.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 21.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 22.Modtagne dokumenter
 23.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 24.Stemmeforklaringer
 25.Stemmerettelser og -intentioner
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


2. Unionens tilstand (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Unionens tilstand (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Jörg Meuthen for ID-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan, for The Left-Gruppen, og Tiziana Beghin, løsgænger.

Taler: Anže Logar (formand for Rådet).

Taler: Daniel Caspary.

FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

Talere: Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols og François-Xavier Bellamy.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Talere: Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly og Robert Biedroń.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 15.9.2021)


3. Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 8. juli 2021 (punkt 15 i protokollen af 8.7.2021)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro og Jytte Guteland, for S&D-Gruppen, om planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021)

- Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, om planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021)

- Anja Hazekamp, for The Left-Gruppen, om en handlingsplan samordnet på EU-plan til at fremme overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021)

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz og Sarah Wiener, for Verts/ALE-Gruppen, om planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021)

- Zbigniew Kuźmiuk, for ECR-Gruppen, om planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021)

- Benoît Lutgen og Herbert Dorfmann, for PPE-Gruppen, om planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Afstemning: punkt 4 i protokollen af 15.9.2021 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 15.9.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 15.9.2021 (ændringsforslag); punkt 2 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).


4. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2021: Brexittilpasningsreserven
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2021 for regnskabsåret 2021: Brexittilpasningsreserven [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Forlængelse af gyldigheden af sikkerhedscertifikater og driftslicenser for jernbanevirksomheder, der opererer i Kanaltunnellen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN.

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler om:

Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Der havde fundet en første afstemning sted den 24. juni 2021, og sagen var blevet sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 18 i protokollen af 24.6.2021)

Oprettelse af brexittilpasningsreserven ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Direktivet om det blå EU-kort ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlamentet gik over til afstemningen om forslag om forkastelse af Rådets holdning:

Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) 2021-2027 ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Tonino Picula og Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker
Forslag til beslutning indgivet af ENVI i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 111, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 26. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 for så vidt angår fastsættelse af kriterierne for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Ansvarligt medlem: Martin Häusling

En ny EU-Kina-strategi
Betænkning om en ny EU-Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2021/2042(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
Betænkning om rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling [2019/2186(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Fiskere for fremtiden
Betænkning om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund [2019/2161(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
Fælles beslutningsforslag indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4, i stedet for ?? beslutningsforslag B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 og B9-0432/2021 af Benoît Lutgen og Herbert Dorfmann, for PPE-Gruppen, Mohammed Chahim, Paolo De Castro og Jytte Guteland, for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, Tilly Metz, Martin Häusling og Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen, og Anja Hazekamp, for The Left-Gruppen, om planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 12 i protokollen af 15.9.2021).


5. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)

Formanden meddelte, at hun ikke fra et antal medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, havde modtaget en anmodning vedrørende afgørelser om at indlede institutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mødet mandag den 13. september 2021 (punkt 8 i protokollen af 13.9.2021).

ITRE og ECON havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 71, stk. 2, fastsatte frist.


6. Unionens tilstand (fortsat forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Unionens tilstand (2021/2763(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 2 i protokollen af 15.9.2021)

Taler: Lefteris Christoforou.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar og Josianne Cutajar.

Taler: Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen).

Talere: Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez og Esteban González Pons.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 13.34)


FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


8. Gennemførelse af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU's krav om udveksling af skatteoplysninger: fremskridt, indhøstede erfaringer og forhindringer, som skal overvindes [2020/2046(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold forelagde betænkningen.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Talere: Lídia Pereira for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Monica Semedo for Renew-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Eugen Jurzyca for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk og Marek Belka.

Talere: Paolo Gentiloni og Sven Giegold.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4 i protokollen af 16.9.2021 (ændringsforslag); punkt 11 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 8 i protokollen af 16.9.2021 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).


9. Skandalen om Pegasus‑spyware (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Skandalen om Pegasus‑spyware (2021/2879(RSP))

Anže Logar (formand for Rådet) og Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Sandra Kalniete for PPE-Gruppen, Pierfrancesco Majorino for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Assita Kanko for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen, Márton Gyöngyösi, løsgænger, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols og Jeroen Lenaers.

FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

Talere: Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor og Anna Júlia Donáth.

Talere: Didier Reynders og Anže Logar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen (2021/2880(RSP))

Anže Logar (formand for Rådet) og Věra Jourová (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Michal Šimečka for Renew-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Konstantinos Arvanitis, for The Left-Gruppen, Mislav Kolakušić, løsgænger, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu og Daniel Freund.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss og Magdalena Adamowicz.

Talere: Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Anže Logar.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Roberta Metsola og Jeroen Lenaers, for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir og Cyrus Engerer, for S&D-Gruppen, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache og Hilde Vautmans, for Renew-Gruppen, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese og Daniel Freund, for Verts/ALE-Gruppen, og Konstantinos Arvanitis, for The Left-Gruppen, om mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021)

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli og Anna Zalewska, for ECR-Gruppen, om mediefrihed og yderligere forværring af retsstatsprincippet i Polen (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4 i protokollen af 16.9.2021 (ændringsforslag); punkt 11 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 8 i protokollen af 16.9.2021 (ændringsforslag); punkt 15 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).


11. Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF [2021/2035(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Malin Björk og Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk og Diana Riba i Giner forelagde betænkningen.

Taler: Helena Dalli (medlem af Kommissionen).

Talere: Cindy Franssen for PPE-Gruppen, Evin Incir for S&D-Gruppen, Yana Toom for Renew-Gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield for Verts/ALE-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, for The Left-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek og Virginie Joron.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 13 i protokollen af 15.9.2021)


12. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forslag til ændringsbudget nr. 1/2021: Brexittilpasningsreserven
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2021 for regnskabsåret 2021: Brexittilpasningsreserven [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0370)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Rådets holdning godkendtes således.

Ændringsbudget nr. 3/2021 er endeligt vedtaget.

Forlængelse af gyldigheden af sikkerhedscertifikater og driftslicenser for jernbanevirksomheder, der opererer i Kanaltunnellen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0371)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0372)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Oprettelse af brexittilpasningsreserven ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af brexittilpasningsreserven [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0373)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Direktivet om det blå EU-kort ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på beskæftigelse af højt kvalificerede arbejdstagere [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0374)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) 2021-2027 ***II
Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Tonino Picula og Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for at ændre eller forkaste Rådets holdning)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF RÅDETS HOLDNING

Forkastet

Rådets holdning betragtedes således som godkendt.
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Den foreslåede retsakt var således vedtaget. (P9_TA(2021)0375)

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0376)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (604 for, 82 imod, 9 hverken/eller)

Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2021)0377)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Vedtaget ved AN (604 for, 84 imod, 7 hverken/eller)

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker
Forslag til beslutning B9-0424/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

En ny EU-Kina-strategi
Betænkning om en ny EU-Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0382)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2021/2042(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0383)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0384)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
Betænkning om rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling [2019/2186(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0385)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Fiskere for fremtiden
Betænkning om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund [2019/2161(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0386)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0425/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0387)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)


13. Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF (fortsat forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF [2021/2035(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Malin Björk og Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 11 i protokollen af 15.9.2021)

Talere: Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner og Simona Baldassarre.

Talere: Helena Dalli (medlem af Kommissionen), Malin Björk (formanden mindede taleren om adfærdsreglerne for medlemmerne, navnlig artikel 10 i forretningsordenen) og Diana Riba i Giner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 15 i protokollen af 15.9.2021 (ændringsforslag); punkt 4 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 16.9.2021 (ændringsforslag); punkt 8 i protokollen af 16.9.2021 (endelig afstemning).

(Mødet udsat kl. 19.49.)


14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.00.


15. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om ændring af aftalen om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU- reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/41/EU for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Aftale mellem EU og Korea: Visse aspekter af lufttrafik ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea om visse aspekter af lufttrafik [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Identifikation af kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde som omhandlet i artikel 83, stk. 1, i TEUF [2021/2035(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Malin Björk og Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Kriterier for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker
Forslag til beslutning B9-0424/2021

En ny EU-Kina-strategi
Betænkning om en ny EU-Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland [2021/2042(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
Betænkning om rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere – nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling [2019/2186(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Fiskere for fremtiden
Betænkning om fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund [2019/2161(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Planer og tiltag med henblik på at fremskynde overgangen til innovation uden brug af dyr inden for forskning, lovmæssige forsøg og uddannelse
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0425/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den følgende dag torsdag den 16. september 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollen af 16.9.2021).

Indlæg

Inden åbningen af stemningen, Juan Fernando López Aguilar (formand for LIBE), for at anmode om, at følgende sager i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4, blev sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg:

- Ændring af Rådets rammeafgørelse 2002/465/RIA for så vidt angår tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

- Den europæiske efterforskningskendelse i straffesager: Tilpasning til EU-reglerne om beskyttelse af personoplysninger ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Disse anmodninger ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag (punkt 2 i protokollen af 16.9.2021).

(Mødet afbrudt kl. 20.03)


16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.30.


17. EU's bidrag til at ændre de globale fødevaresystemer med henblik på at nå målene for bæredygtig udvikling (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000043/2021 af Tomas Tobé, for DEVE, og Norbert Lins, for AGRI, til Kommissionen: EU's bidrag til at ændre de globale fødevaresystemer med henblik på at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling (B9-0031/2021)

Tomas Tobé begrundede spørgsmålet.

Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Marlene Mortler for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Barry Andrews for Renew-Gruppen, Benoît Biteau for Verts/ALE-Gruppen, Ivan David for ID-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Luke Ming Flanagan, for The Left-Gruppen, Dino Giarrusso, løsgænger, og Daniel Buda.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas og Pierfrancesco Majorino.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. De negative sociale følger af covid-19-pandemien skal vendes (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000044/2021 af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska og Leila Chaibi, for EMPL, til Kommissionen: De negative sociale følger af covid-19-pandemien skal vendes (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová begrundede spørgsmålet.

Nicolas Schmit (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Manuel Pizarro for S&D-Gruppen, Atidzhe Alieva-Veli for Renew-Gruppen, Claude Gruffat for Verts/ALE-Gruppen, Guido Reil for ID-Gruppen, Leila Chaibi, for The Left-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino og Vlad Gheorghe.

Taler: Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 144, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister og, Luděk Niedermayer, for PPE-Gruppen, om regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba (B9-0436/2021)

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes og Pernando Barrena Arza, for The Left-Gruppen, om regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba (B9-0438/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Javi López, for S&D-Gruppen, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann og Francisco Guerreiro, for Verts/ALE-Gruppen, om regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba (B9-0439/2021)

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, om regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba (B9-0441/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová og Ladislav Ilčić, for ECR-Gruppen, om regeringens skærpede kurs mod protester og borgere i Cuba (B9-0443/2021).

II.   Sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, for The Left-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0434/2021)

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont og Tineke Strik, for Verts/ALE-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0435/2021)

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière og Susanna Ceccardi, for ID-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0437/2021)

- Pedro Marques og Andrea Cozzolino, for S&D-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0440/2021)

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță og Ramona Strugariu, for Renew-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0442/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza og Ladislav Ilčić, for ECR-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0456/2021)

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere og Seán Kelly, for PPE-Gruppen, om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (B9-0457/2021).

III.   Situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, for The Left-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0444/2021)

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi og Tineke Strik, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0445/2021)

- Thierry Mariani og Jérôme Rivière, for ID-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0446/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino og Maria Arena, for S&D-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0447/2021)

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu og Marie Pierre Vedrenne, for Renew-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0448/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza og Ladislav Ilčić, for ECR-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0452/2021)

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly og David McAllister, for PPE-Gruppen, om situationen i Kakuma-flygtningelejren i Kenya (B9-0454/2021).

Taletiden ville blive fordelt i overensstemmelse med forretningsordenens artkel 171.


20. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske produkter, der er indeholdt i sammensatte produkter (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 med henblik på tilføjelse af pyrolyse- og forgasningsmaterialer som en komponentmaterialekategori i EU-gødningsprodukter (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2021

henvist til kor. udv.: IMCO, ENVI (forretningsordenens artikel 57), AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens Delegerede Direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU for så vidt angår ajourføring af visse betegnelser for køretøjsklasser samt tilføjelse af eCall til listen over kontrolpunkter, metoder, årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes, og vurdering af mangler i bilag I og III til nævnte direktiv (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. juli 2021

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til forordning (EU) 2021/947 om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa, og om ændring og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 466/2014/EU og ophævelse af forordning (EU) 2017/1601 og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juli 2021

henvist til kor. udv.: AFET, DEVE, BUDG (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) 2018/848 for så vidt angår kravene til føring af fortegnelser for erhvervsdrivende inden for økologisk produktion (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår kriterierne for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, som er kompetente til at foretage kontrol af økologiske produkter i tredjelande, og for tilbagetrækningen af deres anerkendelse (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af detaljerede regler for driften af webportalen i henhold til artikel 49, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af detaljerede regler for driften af webportalen i henhold til artikel 49, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: LIBE

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår proceduremæssige krav for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af økologisk certificerede erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og økologiske produkter i tredjelande, og for så vidt angår regler om deres tilsyn og kontroller og andre foranstaltninger, der skal gennemføres af disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår præcisering af kriterierne for fastlæggelse af, hvornår en aktivitet skal anses for at være accessorisk i forhold til hovederhvervet på koncernniveau (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/692 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 for så vidt angår præcisering af, hvilke statistiske oplysninger der skal indberettes af skatte- og toldmyndighederne, og om ændring af bilag V og VI hertil (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2021

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår regler for ikke-kommerciel flytning af fugle holdt som selskabsdyr til en medlemsstat fra et territorium eller et tredjeland (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2020/688 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. juli 2021

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 om fastsættelse af yderligere elementer og nærmere bestemmelser for InvestEU-resultattavlen (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. juli 2021

henvist til kor. udv.: BUDG, ECON, ENVI (forretningsordenens artikel 57), ITRE (forretningsordenens artikel 57), TRAN (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlen på variablerne på statistikområdet brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: EMPL

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår forlængelse af foranstaltninger med henblik på midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse som følge af covid-19-krisen (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår visse bestemmelser om varers oprindelse (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår handelsnormer for frugt og grøntsager (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2017, 2018 og 2019 (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 om oprettelsen af EU-platformen for udvikling af vedvarende energi (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne for at lade visse investeringsselskaber omfatte af kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for brugen af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), butylbenzylphthalat (BBP), dibutylphthalat (DBP) og diisobutylphthalat (DIBP) i reservedele genvundet fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for brugen af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i plastkomponenter i detektorspoler til magnetisk resonans-billeddannelse (MRI) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelsen af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i ionselektive elektroder til analyse af menneskers legemsvæsker og/eller i dialysevæsker (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1139 om oprettelse af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om ændring af forordning (EU) 2017/1004 ved at fastlægge kriterierne for beregning af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regionerne i den yderste periferi (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ENVI, IMCO (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af de kategorier af instrumenter, der i tilstrækkelig grad afspejler et investeringsselskabs kreditkvalitet som en going concern, og mulige alternative ordninger, som egner sig til at blive anvendt for så vidt angår variabel løn (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, hvori der fastsættes passende kriterier til identifikation af medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på et investeringsselskabs risikoprofil eller på de aktiver, som det forvalter (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 for så vidt angår tekniske foranstaltninger for fiskeriet efter visse demersale og pelagiske arter i Det Keltiske Hav, Det Irske Hav og vest for Skotland (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/2014 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i visse typer fiskeri i Nordsøen i perioden 2021-2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. august 2021

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2020/2015 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse arter i de vestlige farvande i perioden 2021-2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår fastsættelsen af en de minimis-undtagelse fra landingsforpligtelsen for fiskeriet efter visse demersale arter i Adriaterhavet og det sydøstlige Middelhav (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for fiskeri efter pighvar i Sortehavet (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1022 vedrørende de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse demersale bestande i det vestlige Middelhav for perioden 2022-2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. august 2021

henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/760 for så vidt angår forvaltningen og mængderne af visse toldkontingenter for Argentina og om berigtigelse af nævnte forordning for så vidt angår dens overgangsbestemmelser (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. august 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt angår beregning, kontrol og rapportering af vægten af materialer eller stoffer, som fjernes efter en sortering, og som ikke efterfølgende genanvendes, på grundlag af gennemsnitlige tabsandele for sorteret affald (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31. august 2021

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 for så vidt angår den underliggende metode og præsentation af resultatscenarier, præsentationen af omkostninger og metoden til beregning af summariske omkostningsindikatorer, præsentationen og indholdet af oplysninger om tidligere resultater og præsentationen af omkostninger i forbindelse med sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er), der tilbyder en række investeringsmuligheder, samt tilpasning af overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder enheder af fonde som omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder med den forlængede overgangsordning, der er fastsat i den pågældende artikel (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. september 2021

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 for så vidt angår visse midlertidige undtagelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og for så vidt angår deres anvendelsesperiode (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. september 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/884 for så vidt angår fravigelse af delegeret forordning (EU) 2016/1149 med henblik på håndtering af den krise, der er forårsaget af covid-19-pandemien i vinsektoren, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. september 2021

henvist til kor. udv.: AGRI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommission delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 for så vidt angår fastsættelse af kriterierne for udpegning af antimikrobielle stoffer, der skal forbeholdes behandling af visse infektioner hos mennesker C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. maj 2021

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår intelligente farttilpasningssystemer samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. juni 2021

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning.

henvist til kor. udv.: IMCO


21. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 6-benzyladenin og aminopyralid i eller på visse produkter (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - frist: 6. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap, metaflumizon og propineb i eller på visse produkter (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - frist: 5. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af imidacloprid i eller på visse produkter (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - frist: 11. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om fastsættelsen af EU-miljømærkekriterier for kosmetiske produkter og produkter til pleje af dyr (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - frist: 9. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/312/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - frist: 9. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2017/175 for så vidt angår gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til overnatningssteder og de tilhørende krav til vurdering og verifikation (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - frist: 9. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for jern- og metalvareindustrien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - frist: 10. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - frist: 10. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelse i kosmetiske produkter af visse stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - frist: 8. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af visse bilag til forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår kravene til omsætning af visse insektprodukter og tilpasning af en indeslutningsmetode (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - frist: 9. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for acibenzolar-S-methyl, vandig ekstrakt af spirede frø af sød Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozid og thiabendazol i eller på visse produkter (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - frist: 28. september 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer af bentazon i ærter med bælg (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - frist: 30. september 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af cyprodinil i blåbær, tranebær, solbær og stikkelsbær (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - frist: 3. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af flupyradifuron og difluoreddikesyre i eller på visse produkter (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - frist: 10. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår radiseblade (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - frist: 27. september 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af terbuthylazin i eller på visse produkter (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - frist: 27. september 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for opiumalkaloider i visse fødevarer (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - frist: 27. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår optagelse af 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylquinolin-3-carboxylsyre på EU-listen over aromaer (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - frist: 29. september 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorantraniliprol i bælgfrugter (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - frist: 12. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011, for så vidt angår import til og transit gennem Unionen af animalske biprodukter og afledte produkter (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - frist: 9. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår optagelse af 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamid på EU-listen over aromaer (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - frist: 29. september 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelsen af Methyl-N-methylanthranilate i kosmetiske produkter (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - frist: 7. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - frist: 22. oktober 2021)
henvist til kor. udv.: ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 57)


22. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2021 – Sektion III – Kommissionen (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2021 – Sektion III – Kommissionen (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 18/2021 – Sektion III – Kommissionen (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
henvist til kor. udv.: BUDG


23. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel INF 7/2021 og INF 8/2021 - Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 1, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 15/2021 - Sektion III - Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsler DEC 13/2021 og DEC 14/2021 - Sektion III – Kommissionen.

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel DEC 1/2021 - Sektion VII - Regionsudvalget.


24. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


25. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 696.160/OJJE).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Fritaget:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik