Märksõnaregister 
Protokoll
XML 240kPDF 347kWORD 89k
Kolmapäev, 15. september 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Liidu olukord (arutelu)
 3.Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 6.Liidu olukord (arutelu jätkamine)
 7.Istungi jätkamine
 8.Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine (arutelu)
 9.Pegasuse nuhkvara skandaal (arutelu)
 10.Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas (arutelu)
 11.Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (arutelu)
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 13.Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (arutelu jätkamine)
 14.Istungi jätkamine
 15.Teine hääletusvoor
 16.Istungi jätkamine
 17.ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks (arutelu)
 18.COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine (arutelu)
 19.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 22.Esitatud dokumendid
 23.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 24.Selgitused hääletuse kohta
 25.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.04.


2. Liidu olukord (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Liidu olukord (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni ID nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ja Tiziana Beghin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Anže Logar (nõukogu eesistuja).

Sõna võttis Daniel Caspary.

ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

Sõna võtsid Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols ja François-Xavier Bellamy.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly ja Robert Biedroń.

(Arutelu jätk: 15.9.2021 protokollipunkt 6)


3. Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP))

Arutelu toimus 8. juulil 2021 (8.7.2021 protokollipunkt 15)

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel kavade ja meetmete kohta, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel kavade ja meetmete kohta, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp fraktsiooni The Left nimel kavade ja meetmete kohta, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz ja Sarah Wiener fraktsiooni Verts/ALE nimel kavade ja meetmete kohta, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel kooskõlastatud liidu tasandi tegevuskava kohta, millega soodustada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel kavade ja meetmete kohta, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Hääletus: 15.9.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 15.9.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 15.9.2021 protokollipunkt 12 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 2 (lõpphääletus).


4. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta – Brexitiga kohanemise reserv [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-komisjon.

Parlamendis pandi hääletusele järgmised esialgsed kokkulepped:

Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Esimene hääletus toimus 24. juunil 2021 ja küsimus edastati vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile (24.6.2021 protokollipunkt 18);

Brexitiga kohanemise reserv ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

ELi sinise kaardi direktiiv ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlament hääletas järgmise nõukogu seisukoha tagasilükkamise ettepaneku üle:

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027 ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Väliskomisjon. Raportöörid: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 3 komisjoni 26. mai 2021. aasta delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 ja kehtestatakse niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Vastutav parlamendiliige: Martin Häusling;

Uus ELi-Hiina strateegia
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta [2021/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda [2021/2042(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid [2019/2186(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Tulevased kalurid
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta [2019/2161(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
Resolutsiooni ühisettepanek, mis esitati vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4, millega asendatakse resolutsiooni ettepanekud B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 ja B9-0432/2021, mille esitasid Benoît Lutgen ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Mohammed Chahim, Paolo De Castro ja Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz, Martin Häusling ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zbigniew Kuźmiuk ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel ja Anja Hazekamp fraktsiooni The Left nimel kavade ja meetmete kohta, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00 (15.9.2021 protokollipunkt 12).


5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

Juhataja andis teada, et ta ei olnud saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsustega alustada esmaspäeva, 13. septembri 2021 protokollis (13.9.2021 protokolli punkt 8) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi

Komisjonid ITRE ja ECON võisid pärast kodukorra artikli 71 lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimistega alustada.


6. Liidu olukord (arutelu jätkamine)

Komisjoni presidendi avaldus: liidu olukord (2021/2763(RSP))

(Arutelu algus: 15.9.2021 protokollipunkt 2)

Sõna võttis Lefteris Christoforou.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar ja Josianne Cutajar.

Sõna võttis Ursula von der Leyen (komisjoni president).

Sõna võtsid Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez ja Esteban González Pons.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 13.34.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


8. Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine (arutelu)

Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud, õppetunnid ja ületamist ootavad raskused [2020/2046(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold tutvustas raportit.

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lídia Pereira fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Monica Semedo fraktsiooni Renew nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk ja Marek Belka.

Sõna võtsid Paolo Gentiloni ja Sven Giegold.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.9.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 16.9.2021 protokollipunkt 8 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


9. Pegasuse nuhkvara skandaal (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Pegasuse nuhkvara skandaal (2021/2879(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Didier Reynders (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Pierfrancesco Majorino fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Loiseau fraktsiooni Renew nimel, Saskia Bricmont fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Assita Kanko fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst, fraktsiooni The Left nimel, Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols ja Jeroen Lenaers.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

Sõna võtsid Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor ja Anna Júlia Donáth.

Sõna võtsid Didier Reynders ja Anže Logar.

Arutelu lõpetati.


10. Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas (2021/2880(RSP))

Anže Logar (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Michal Šimečka fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Konstantinos Arvanitis fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu ja Daniel Freund.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss ja Magdalena Adamowicz.

Sõna võtsid Didier Reynders (komisjoni liige) ja Anže Logar.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Roberta Metsola ja Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir ja Cyrus Engerer fraktsiooni S&D nimel, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese ja Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Konstantinos Arvanitis fraktsiooni The Left nimel meediavabaduse ja õigusriigi olukorra edasise halvenemise kohta Poolas (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli ja Anna Zalewska fraktsiooni ECR nimel meediavabaduse ja õigusriigi olukorra edasise halvenemise kohta Poolas (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.9.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 16.9.2021 protokollipunkt 8 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


11. Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk ja Diana Riba i Giner tutvustasid raportit.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cindy Franssen fraktsiooni PPE nimel, Evin Incir fraktsiooni S&D nimel, Yana Toom fraktsiooni Renew nimel, Gwendoline Delbos-Corfield fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek ja Virginie Joron.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

(Arutelu jätk: 15.9.2021 protokollipunkt 13)


12. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Paranduseelarve projekt nr 1/2021 – Brexitiga kohanemise reserv
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2021 kohta – Brexitiga kohanemise reserv [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0370)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Seega kiideti nõukogu seisukoht heaks.

Paranduseelarve nr 3/2021 võeti lõplikult vastu.

Läbi La Manche’i väina aluse tunneli raudteeühendust pakkuvate raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifikaatide ja tegevuslubade kestvuse pikendamine ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-komisjon

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0371)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Loomade ja loomsete saaduste ametlik kontroll, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0372)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Brexitiga kohanemise reserv ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0373)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi sinise kaardi direktiiv ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0374)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) 2021–2027 ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Väliskomisjon. Raportöörid: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Nõukogu seisukoha muutmiseks või tagasilükkamiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

ETTEPANEK NÕUKOGU SEISUKOHA TAGASILÜKKAMISEKS

Tagasi lükatud

Nõukogu seisukoht loetakse sellega heakskiidetuks.
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Ettepanek loetakse sellega vastuvõetuks (P9_TA(2021)0375)

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ***I
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)0376)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (604 poolt, 82 vastu, 9 erapooletut)

Tõsised piiriülesed terviseohud ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse tõsiseid piiriüleseid terviseohtusid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1082/2013/EL [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)0377)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (604 poolt, 84 vastu, 7 erapooletut)

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Uus ELi-Hiina strateegia
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta [2021/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0382)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda [2021/2042(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0383)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0384)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid [2019/2186(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0385)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Tulevased kalurid
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta [2019/2161(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0386)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0425/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0387)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)


13. Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (arutelu jätkamine)

Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Arutelu algus: 15.9.2021 protokollipunkt 11)

Sõna võtsid Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner ja Simona Baldassarre.

Sõna võtsid Helena Dalli (komisjoni liige), Malin Björk (istungi juhataja tuletas sõnavõtjale meelde parlamendiliikmete käitumisreegleid, mis on sätestatud kodukorra artiklis 10) ja Diana Riba i Giner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2021 protokollipunkt 15 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 16.9.2021 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 8 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 19.49.)


14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.00.


15. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

ELi ja Cabo Verde vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2002/465/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

ELi ja Korea vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2021;

Uus ELi-Hiina strateegia
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta [2021/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda [2021/2042(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid [2019/2186(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Tulevased kalurid
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta [2019/2161(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0425/2021.

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäev, 16. september 2021) kell 09.00 (16.9.2021 protokollipunkt 2).

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar (LIBE-komisjoni esimees) esitas enne hääletusvooru algust taotluse edastada järgmised küsimused vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile:

- Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I.
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Taotlus pannakse hääletusele pärast lõpphääletust komisjoni ettepanekute üle (16.9.2021 protokollipunkt 2).

(Istung katkestati kell20.03.)


16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.30.


17. ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000043/2021, mille esitas(id) Tomas Tobé DEVE-komisjoni nimel ja Norbert Lins AGRI-komisjoni nimel komisjonile: ELi panus ülemaailmsete toidusüsteemide ümberkujundamisse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks (B9-0031/2021)

Tomas Tobé esitas küsimuse.

Nicolas Schmit (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Marlene Mortler fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Barry Andrews fraktsiooni Renew nimel, Benoît Biteau fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivan David fraktsiooni ID nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni The Left nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Daniel Buda.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas ja Pierfrancesco Majorino.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


18. COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000044/2021, mille esitas(id) Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ja Leila Chaibi EMPL-komisjoni nimel komisjonile: COVID-19 pandeemia sotsiaalsete tagajärgede leevendamine (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitas küsimuse.

Nicolas Schmit (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Manuel Pizarro fraktsiooni S&D nimel, Atidzhe Alieva-Veli fraktsiooni Renew nimel, Claude Gruffat fraktsiooni Verts/ALE nimel, Guido Reil fraktsiooni ID nimel, Leila Chaibi fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino ja Vlad Gheorghe.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


19. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister ja Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes ja Pernando Barrena Arza fraktsiooni The Left nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Javi López fraktsiooni S&D nimel, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová ja Ladislav Ilčić fraktsiooni ECR nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (B9-0443/2021).

II.   Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière ja Susanna Ceccardi fraktsiooni ID nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0437/2021);

- Pedro Marques ja Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza ja Ladislav Ilčić fraktsiooni ECR nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (B9-0457/2021).

III.   Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias fraktsiooni The Left nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani ja Jérôme Rivière fraktsiooni ID nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza ja Ladislav Ilčić fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly ja David McAllister fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (B9-0454/2021).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


20. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/692 liittoodetes sisalduvate loomsete saaduste liitu toomise suhtes kehtestatud loomatervisenõuete osas (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1009 II, III ja IV lisa, et lisada nendesse pürolüüsi ja gaasistamise käigus tekkivad materjalid ELi väetisetoodete koostisainete kategooriana (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO, ENVI (kodukorra artikkel 57), AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/45/EL seoses teatavate sõidukikategooriate tähistuste ajakohastamise ja eCall-süsteemi lisamisega kõnealuse direktiivi I ja III lisas esitatud kontrollitavate aspektide loetellu, meetodite, ülevaatuse mitteläbimise põhjuste ja puuduste hinnangu osas (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 9. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“, muudetakse otsust nr 466/2014/EL ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2017/1601 ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET, DEVE, BUDG (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevatele ettevõtjatele kehtestatud nõuete osas arvestuse pidamise kohta (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 kolmandates riikides mahepõllumajanduslike toodete kontrolli tegemiseks pädevate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamise ning nende tunnustamise kehtetuks tunnistamise kriteeriumide osas (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse veebiportaali toimimise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/817 artikli 49 lõikele 6 (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse veebiportaali toimimise üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/818 artikli 49 lõikele 6 (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE

- Lisad komisjoni delegeeritud määruse (EL) juurde, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 menetlusnõuetega selliste kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamiseks, kes on pädevad kontrollima kolmandates riikides mahepõllumajanduslikuna sertifitseeritud ettevõtjaid ja mahepõllumajanduslikke tooteid, samuti eeskirjadega kõnealuste kontrolliasutuste ja kontrollorganite üle järelevalve teostamiseks ning eeskirjadega nende tehtavate kontrollide ja muude toimingute kohta (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Lisa komisjoni delegeeritud määruse juurde, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ja täpsustatakse, milliste kriteeriumide alusel käsitatakse tegevust grupi tasandil põhitegevusala kõrvaltegevusena (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Lisa komisjoni delegeeritud määruse juurde, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu sissetoomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2152, täpsustades maksu- ja tolliasutuste esitatava statistilise teabe üksikasju ning muutes selle V ja VI lisa (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 576/2013 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad lemmiklindude mittekaubanduslikku liikumist territooriumilt või kolmandast riigist liikmesriiki (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/688, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade ja haudemunade liidusisest liikumist käsitlevate loomatervisenõuetega (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI, ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/523, kehtestades InvestEU tulemustabeli täiendavad elemendid ja üksikasjalikud reeglid (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. juulist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON, ENVI (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, et määrata kindlaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise statistikavaldkonna muutujate arv ja nimetused vaatlusaastaks 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 seoses teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest ajutist vabastust käsitlevate meetmete pikendamisega COVID-19 kriisi tõttu (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjon delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 teatavate kauba päritoluga seotud sätete osas (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 teatavate turustamisstandardite osas puu- ja köögiviljasektoris (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/631 I lisa, et võtta arvesse 2017., 2018. ja 2019. aastal registreeritud uute sõiduautode massi muutumist (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 liidu taastuvenergia arendusplatvormi loomisega (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 regulatiivsete tehniliste standardite osas, millega määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel kohaldatakse teatavate investeerimisühingute suhtes määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis hõlmab bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP), butüülbensüülftalaadi (BBP), dibutüülftalaadi (DBP) ja diisobutüülftalaadi (DIBP) kasutamist varuosades, mis on kogutud meditsiiniseadmetest ja mida kasutatakse meditsiiniseadmete remondiks või taastamiseks (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis hõlmab bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamist magnetresonantstomograafia (MRT) detektoripoolide plastkoostisosades (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis hõlmab bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamist inimese kehavedelike ja/või dialüüsivedelike analüüsimiseks ette nähtud ioonselektiivsetes elektroodides (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004, sätestades kriteeriumid, mille alusel arvutatakse äärepoolseimatest piirkondadest pärit teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel käitajatel tekkivad lisakulud (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) VI lisa (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI, IMCO (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks instrumentide liigid, mis adekvaatselt kajastavad investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis, ja võimalik alternatiivne kord, mida on asjakohane kasutada muutuvtasu maksmisel (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse asjakohaseid kriteeriumeid selliste töötajate kategooriate kindlaksmääramiseks, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt investeerimisühingu või tema valitsetava vara riskiprofiili (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1241 seoses tehniliste meetmetega, mis käsitlevad teatavat põhjalähedast ja pelaagilist püüki Keldi meres, Iiri meres ja Šotimaa lääneranniku vetes (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2014, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ V lisa seoses kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ja koolituskursuste nimetustega (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2015, millega täpsustatakse läänepiirkonna vetes teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1380/2013 seoses lossimiskohustusest tehtava vähese tähtsusega erandi kehtestamisega teatavate põhjalähedaste liikide püügi puhul Aadria meres ja Vahemere kaguosas (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava hariliku kammelja püügi puhul Mustal merel (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1022 seoses teatavate Vahemere lääneosa põhjalähedaste kalavarude suhtes kohaldatava lossimiskohustuse rakendamise üksikasjadega ajavahemikul 2022–2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/760 seoses Argentina teatavate tariifikvootide haldamise ja kogustega ning parandatakse kõnealust määrust selle üleminekusätete osas (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ seoses eeskirjadega sorditud jäätmete keskmiste kaomäärade alusel selliste materjalide või ainete massi arvutamiseks ja kontrollimiseks, mis kõrvaldatakse pärast sortimist ja mida hiljem ringlusse ei võeta (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 31. augustist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/653 sätestatud regulatiivseid tehnilisi standardeid tootluse stsenaariumide alusmetoodika ja esitusviisi, kulude esitamise ja kulude koondnäitajate arvutamise metoodika, varasemat tootlust käsitleva teabe esitusviisi ja sisu ning eri investeerimisvõimalusi pakkuvate kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete (PRIIPid) kulude esitamise osas ning viiakse alusinvesteeringu võimalusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1286/2014 artiklis 32 osutatud fondide osakuid pakkuvate PRIIPi koostajate jaoks ette nähtud üleminekukord vastavusse kõnealuses artiklis ette nähtud pikendatud üleminekukorraga (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/592 teatavate ajutiste erandite osas, mis on tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1308/2013, et kõrvaldada veinisektoris COVID-19 pandeemiast põhjustatud turuhäired, ning nende erandite kohaldamisperioodi osas (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/884 seoses erandite tegemisega delegeeritud määrusest (EL) 2016/1149, et lahendada COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi veinisektoris, ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. septembrist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/6 ja kehtestatakse niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. maist 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2144 üksikasjalike eeskirjadega mootorsõidukite tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta seoses arukate kiirusekontrollisüsteemidega ja nende süsteemide kui eraldi seadmestike tüübikinnitusega ning muudetakse kõnealuse määruse II lisa C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. juunist 2021

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


21. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 6-bensüüladeniini ja aminopüraliidi jääkide piirnormidega (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - tähtaeg: 6. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate amisulbroomi, flubeendiamiidi, meptüüldinokapi, metaflumisooni ja propineebi jääkide piirnormidega (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - tähtaeg: 5. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate imidaklopriidi jääkide piirnormidega (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - tähtaeg: 11. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse kosmeetikatoodetele ja loomahooldustoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - tähtaeg: 9. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2014/312/EL, millega kehtestatakse siseruumi- ning välisvärvidele ja -lakkidele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - tähtaeg: 9. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2017/175 seoses majutusettevõtete ELi ökomärgise kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusajaga (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - tähtaeg: 9. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse metalltoodete tootmise sektori parimaid keskkonnajuhtimistavasid, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldavat võrdlusdokumenti, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1221/2009 (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse telekommunikatsiooni ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuste sektori parimat keskkonnajuhtimistava, keskkonnatoime näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid hõlmavat võrdlusdokumenti, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II, III ja V lisa seoses teatavate kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainete kasutamisega kosmeetikatoodetes (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - tähtaeg: 8. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 142/2011 teatavaid lisasid seoses teatavate putukatoodete turulelaskmise nõuetega ja säilitamismeetodi kohandamisega (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - tähtaeg: 9. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atsibensolaar-S-metüüli, magusa Lupinus albus´e idandatud seemnetest saadud vesiekstrakti, asoksüstrobiini, klopüraliidi, tsüflufenamiidi, fludioksoniili, fluopüraami, fosetüüli, metasakloori, oksatiapiproliini, tebufenosiidi ja tiabendasooli jääkide piirnormidega (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - tähtaeg: 28. september 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses kaunadega hernestes esinevate bentasooni jääkide piirnormidega (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - tähtaeg: 30. september 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses mustikates, jõhvikates, sõstrates ja karusmarjades esinevate tsüprodiniili jääkide piirnormidega (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - tähtaeg: 3. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate flupüradifurooni ja difluoroäädikhappe jääkide piirnormidega (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - tähtaeg: 10. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa redisepealsete osas (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - tähtaeg: 27. september 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005 seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate terbutüülasiini jääkide piirnormidega (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - tähtaeg: 27. september 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses teatavates toiduainetes esinevate oopiumi alkaloidide piirnormidega (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - tähtaeg: 27. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 4-amino-5-(3-(isopropüülamino)-2,2-dimetüül-3oksopropoksü)-2-metüülkinoliin-3-karboksüülhappe lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - tähtaeg: 29. september 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses kloorantraniliprooli jääkide piirnormidega kaunviljades (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - tähtaeg: 12. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 142/2011 XIV ja XV lisa loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete liitu importimise ja liidu kaudu toimuva transiidi osas (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - tähtaeg: 9. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 2-(4-metüülfenoksü)-N-(1H-pürasool-3-üül)-N-(tiofeen-2-üülmetüül)atseetamiidi lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - tähtaeg: 29. september 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses aine Methyl-N-methylanthranilate kasutamisega kosmeetikatoodetes (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - tähtaeg: 7. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - tähtaeg: 22. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 57)


22. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 18/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


23. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõikele 1 kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamised INF 7/2021, INF 8/2021 - VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 15/2021 - III jagu - Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 13/2021, DEC 14/2021 - III jagu - Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 6 kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2021 - VII jagu - Regioonide Komitee.


24. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


25. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 696.160/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 12. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika