Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 247kPDF 350kWORD 89k
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin tila (keskustelu)
 3.Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Ensimmäiset äänestykset
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 6.Unionin tila (jatkoa keskustelulle)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano (keskustelu)
 9.Pegasus-vakoiluohjelmaa koskeva skandaali (keskustelu)
 10.Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa (keskustelu)
 11.Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (keskustelu)
 12.Äänestystulosten ilmoittaminen
 13.Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (jatkoa keskustelulle)
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Toiset äänestykset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (keskustelu)
 18.Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen (keskustelu)
 19.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 20.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 21.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 22.Vastaanotetut asiakirjat
 23.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 24.Äänestysselitykset
 25.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


2. Unionin tila (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Unionin tila (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen ID-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan The Left -ryhmän puolesta ja sitoutumaton Tiziana Beghin.

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Daniel Caspary käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Puheenvuorot: Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols ja François-Xavier Bellamy.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

Puheenvuorot: Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly ja Robert Biedroń.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 6)


3. Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP))

Keskustelu käytiin 8. heinäkuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 8.7.2021, kohta 15)

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta S&D-ryhmän puolesta suunnitelmista ja toimista, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021)

- Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta suunnitelmista ja toimista, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021)

- Anja Hazekamp The Left -ryhmän puolesta koordinoidusta unionin tason toimintasuunnitelmasta, jolla helpotetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021)

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz ja Sarah Wiener Verts/ALE-ryhmän puolesta suunnitelmista ja toimista, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021)

- Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta koordinoidusta unionin tason toimintasuunnitelmasta, jolla helpotetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021)

- Benoît Lutgen ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta suunnitelmista ja toimista, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 15 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 12 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 2 (lopullinen äänestys).


4. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – brexit-mukautusvaraus [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien voimassaoloajan pidentäminen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat alustavat sopimukset:

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Ensimmäinen äänestys toimitettiin 24. kesäkuuta 2021 ja asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 18)

Brexit-mukautusvaraus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava esitys neuvoston kannan hylkäämiseksi:

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027 ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi antama päätöslauselmaesitys komission 26. toukokuuta 2021 annetusta delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä vahvistamalla kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi (C(2021)03552 ; 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Asiasta vastaava jäsen: Martin Häusling

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty yhteinen päätöslauselmaesitys, joka korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 ja B9-0432/2021 ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi Benoît Lutgen ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Mohammed Chahim, Paolo De Castro ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Tilly Metz, Martin Häusling ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta ja Anja Hazekamp The Left -ryhmän puolesta suunnitelmista ja toimista, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00 (istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 12).


5. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä yhtään pyyntöä liittyen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeviin päätöksiin, joista ilmoitettiin maanantaina 13. syyskuuta 2021 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 13.9.2021, kohta 8).

ITRE- ja ECON-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä.


6. Unionin tila (jatkoa keskustelulle)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Unionin tila (2021/2763(RSP))

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 2)

Lefteris Christoforou käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar ja Josianne Cutajar.

Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez ja Esteban González Pons.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 13.34.)


Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


8. Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpanosta: edistyminen, saadut kokemukset ja esteet [2020/2046(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold esitteli mietinnön.

Paolo Gentiloni (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lídia Pereira PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Monica Semedo Renew-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, José Gusmão The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk ja Marek Belka.

Puheenvuorot: Paolo Gentiloni ja Sven Giegold.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 11 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 15 (lopullinen äänestys).


9. Pegasus-vakoiluohjelmaa koskeva skandaali (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pegasus-vakoiluohjelmaa koskeva skandaali (2021/2879(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Didier Reynders (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta, Pierfrancesco Majorino S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Assita Kanko ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols ja Jeroen Lenaers.

Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

Puheenvuorot: Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor ja Anna Júlia Donáth.

Puheenvuorot: Didier Reynders ja Anže Logar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tiedotusvälineiden vapaus ja oikeusvaltion heikkeneminen edelleen Puolassa (2021/2880(RSP))

Anže Logar (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Michal Šimečka Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Konstantinos Arvanitis The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Mislav Kolakušić, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu ja Daniel Freund.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss ja Magdalena Adamowicz.

Puheenvuorot: Didier Reynders (komission jäsen) ja Anže Logar.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Roberta Metsola ja Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir ja Cyrus Engerer S&D-ryhmän puolesta, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese ja Daniel Freund Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Konstantinos Arvanitis The Left -ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltion heikkenemisestä edelleen Puolassa (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021)

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli ja Anna Zalewska ECR-ryhmän puolesta tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltion heikkenemisestä edelleen Puolassa (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 4 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 11 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 8 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 15 (lopullinen äänestys).


11. Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa [2021/2035(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk ja Diana Riba i Giner esittelivät mietinnön.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cindy Franssen PPE-ryhmän puolesta, Evin Incir S&D-ryhmän puolesta, Yana Toom Renew-ryhmän puolesta, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek ja Virginie Joron.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 13)


12. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Lisätalousarvioesitys nro 1/2021: brexit-mukautusvaraus
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – brexit-mukautusvaraus [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0370)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Neuvoston kanta on näin ollen hyväksytty.

Lisätalousarvio nro 3/2021 on lopullisesti hyväksytty.

Kanaalitunnelissa toimivien rautatieyhtiöiden turvallisuustodistusten ja liikennelupien voimassaoloajan pidentäminen ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2021)0371)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallinen valvonta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/625 muuttamisesta kolmansista maista unioniin vietävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan osalta mikrobilääkkeiden tiettyjä käyttötarkoituksia koskevan kiellon noudattamisen varmistamiseksi [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0372)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Brexit-mukautusvaraus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi brexit-mukautusvarauksen perustamisesta [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0373)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

EU:n sinistä korttia koskeva direktiivi ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(yksinkertainen enemmistö)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2021)0374)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) 2021–2027 ***II
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: Tonino Picula ja Željana Zovko (A9-0266/2021)

(neuvoston kannan tarkistamiseen tai hylkäämiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

EHDOTUS NEUVOSTON KANNAN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

Neuvoston kanta katsottiin näin ollen hyväksytyksi.
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

Ehdotettu säädös on siten lopullisesti hyväksytty. (P9_TA(2021)0375)

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0376)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (604 puolesta, 82 vastaan, 9 tyhjää)

Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhat ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2021)0377)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Hyväksyttiin NHÄ:ssä (604 puolesta, 84 vastaan, 7 tyhjää)

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
Päätöslauselmaesitys B9-0424/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0382)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0383)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0384)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 23)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0385)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 24)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0386)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 25)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0425/2021

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2021)0387)
(”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 26)


13. Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa (jatkoa keskustelulle)

Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa [2021/2035(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 11)

Puheenvuorot: Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner ja Simona Baldassarre.

Puheenvuorot: Helena Dalli (komission jäsen), Malin Björk (puhemies muistutti puhujaa työjärjestyksen 10 artiklan mukaisista jäsenten käyttäytymissäännöistä) ja Diana Riba i Giner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2021, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 4 (lopullinen äänestys).

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 8 (lopullinen äänestys).

(Istunto keskeytettiin klo 19.49.)


14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.00.


15. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

EU:n ja Kap Verden välinen viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

EU:n ja Korean välinen sopimus: tietyt lentoliikenteen näkökohdat ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tietyistä lentoliikenteen näkökohdista tehdyn Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Sukupuolistuneen väkivallan määritteleminen uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa
Mietintö suosituksista komissiolle sukupuolistuneen väkivallan määrittelemisestä uudeksi rikollisuuden alaksi, joka mainitaan SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdassa [2021/2035(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi
Päätöslauselmaesitys B9-0424/2021

EU:n uusi Kiina-strategia
Mietintö EU:n uudesta Kiina-strategiasta [2021/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunta
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta [2021/2042(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Oikeudenmukaiset työolot, oikeudet ja sosiaalinen suojelu alustatalouden työntekijöille - digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot
Mietintö oikeudenmukaisista työoloista, oikeuksista ja sosiaalisesta suojelusta alustatalouden työntekijöille – digitaaliseen kehitykseen liittyvät työllisyyden uudet muodot [2019/2186(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Tulevaisuuden kalastajat
Mietintö tulevaisuuden kalastajista: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin [2019/2161(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Suunnitelmat ja toimet, joilla vauhditetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0425/2021.

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 16. syyskuuta 2021 klo 9.00 (istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 2).

Puheenvuorot:

Ennen äänestysten avaamista Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja) pyysi, että seuraavat asiat palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti:

- Neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS muuttaminen sen mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

- Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys: mukauttaminen henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Näistä pyynnöistä äänestetään komission ehdotuksista toimitettujen lopullisten äänestysten jälkeen (istunnon pöytäkirja 16.9.2021, kohta 2).

(Istunto keskeytettiin klo 20.03.)


16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 20.30.


17. EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2021 – Tomas Tobé DEVE-valiokunnan puolesta ja Norbert Lins AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n panos maailmanlaajuisten elintarvikejärjestelmien muuttamiseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi (B9-0031/2021)

Tomas Tobé esitteli kysymyksen.

Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Marlene Mortler PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Barry Andrews Renew-ryhmän puolesta, Benoît Biteau Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivan David ID-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dino Giarrusso ja Daniel Buda.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas ja Pierfrancesco Majorino.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000044/2021 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ja Leila Chaibi EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Covid-19-pandemian kielteisten sosiaalisten seurausten torjuminen (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitteli kysymyksen.

Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Manuel Pizarro S&D-ryhmän puolesta, Atidzhe Alieva-Veli Renew-ryhmän puolesta, Claude Gruffat Verts/ALE-ryhmän puolesta, Guido Reil ID-ryhmän puolesta, Leila Chaibi The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino ja Vlad Gheorghe.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 144 artiklan mukaisesti pyynnön järjestää tällainen keskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:

I.   Hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamat tukahduttamistoimet (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister ja Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamista tukahduttamistoimista (B9-0436/2021)

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes ja Pernando Barrena Arza The Left -ryhmän puolesta hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamista tukahduttamistoimista (B9-0438/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Javi López S&D-ryhmän puolesta, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann ja Francisco Guerreiro Verts/ALE-ryhmän puolesta hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamista tukahduttamistoimista (B9-0439/2021)

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamista tukahduttamistoimista (B9-0441/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová ja Ladislav Ilčić ECR-ryhmän puolesta hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamista tukahduttamistoimista (B9-0443/2021).

II.   Ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapaus Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo The Left -ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0434/2021)

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont ja Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0435/2021)

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière ja Susanna Ceccardi ID-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0437/2021)

- Pedro Marques ja Andrea Cozzolino S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0440/2021)

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0442/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza ja Ladislav Ilčić ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0456/2021)

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (B9-0457/2021).

III.   Kakuman pakolaisleirin tilanne Keniassa (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias The Left -ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0444/2021)

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi ja Tineke Strik Verts/ALE-ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0445/2021)

- Thierry Mariani ja Jérôme Rivière ID-ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0446/2021)

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0447/2021)

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Marie Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0448/2021)

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza ja Ladislav Ilčić ECR-ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0452/2021)

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (B9-0454/2021).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 171 artiklan mukaisesti.


20. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhdistelmätuotteisiin sisältyvien eläinperäisten tuotteiden unioniin saapumista koskevista eläinterveysvaatimuksista (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvien materiaalien lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen ajoneuvoluokkien kuvausten saattamisesta ajan tasalle ja eCall-järjestelmän lisäämisestä kyseisen direktiivin liitteissä I ja III olevaan katsastettavien kohteiden, menetelmien, hylkäysperusteiden ja puutteiden arvioinnin luetteloon (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen — Globaali Eurooppa perustamisesta, päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta ja kumoamisesta sekä asetuksen (EU) 2017/1601 ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 2021/947 täydentämisestä (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET, DEVE, BUDG (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon toimijoiden kirjanpitovaatimusten osalta (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta niiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymiskriteerien osalta, jotka ovat toimivaltaisia tekemään luonnonmukaisia tuotteita koskevia tarkastuksia kolmansissa maissa, ja niiden hyväksynnän peruuttamisen osalta (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus verkkoportaalin toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/817 49 artiklan 6 kohdan mukaisesti (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus verkkoportaalin toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/818 49 artiklan 6 kohdan mukaisesti (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä niiden valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevilla menettelyvaatimuksilla, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkastuksia luonnonmukaisiksi sertifioiduille toimijoille ja toimijaryhmille ja luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille kolmansissa maissa, sekä kyseisiin valvontaviranomaisiin ja tarkastuslaitoksiin kohdistettavaa valvontaa ja näiden suorittamia tarkastuksia ja muita toimia koskevilla säännöillä (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä täsmentämällä perusteet sen määrittämiseksi, milloin toimintaa on pidettävä pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintana konsernitasolla (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 muuttamisesta (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 täydentämisestä täsmentämällä yksityiskohtaisesti ne tilastotiedot, jotka vero- ja tulliviranomaisten on annettava, ja muuttamalla sen liitteitä V ja VI (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse lemmikkilintujen ei-kaupallisia siirtoja joltakin alueelta tai jostakin kolmannesta maasta jäsenvaltioon koskevista säännöistä (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä unionissa tapahtuviin maaeläinten ja siitosmunien siirtoihin sovellettavien eläinterveyttä koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/688 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523 täydentämisestä vahvistamalla InvestEU-tulostaulua koskevat lisätiedot ja yksityiskohtaiset säännöt (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. heinäkuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, ECON, ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastoaihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteiden jatkamisesta lähtö- ja saapumisaikojen käyttösäännöistä covid-19-kriisin vuoksi myönnettävän väliaikaisen helpotuksen osalta (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta tavaroiden alkuperää koskevien tiettyjen säännösten osalta (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien kaupan pitämisen vaatimusten osalta (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 liitteen I muuttamisesta uusien vuosina 2017, 2018 ja 2019 rekisteröityjen henkilöautojen massan kehityksen huomioon ottamiseksi (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 täydentämisestä perustamalla uusiutuvien energialähteiden kehittämisfoorumi (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään perusteet asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimusten soveltamiseksi tiettyihin sijoituspalveluyrityksiin (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP), butyylibentsyyliftalaatin (BBP), dibutyyliftalaatin (DBP) ja di-isobutyyliftalaatin (DIBP) käytölle lääkinnällisistä laitteista talteen otetuissa ja lääkinnällisten laitteiden korjaamiseen tai kunnostamiseen käytettävissä varaosissa (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle muovikomponenteissa magneettikuvauksen (MRI) vastaanotinkeloissa (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käytölle ioniselektiivisissä elektrodeissa ihmiskehon nesteiden ja/tai dialyysinesteiden analysointia varten (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1139 täydentämisestä vahvistamalla toimijoille tiettyjen syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja kaupan pitämisessä aiheutuneiden lisäkustannusten laskentaperusteet (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen VI oikaisusta (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään sellaisten muuttuviin palkkioihin soveltuvien instrumenttien luokat, joissa otetaan asianmukaisesti huomioon sijoituspalveluyrityksen luottokelpoisuus toimintaa jatkavana yksikkönä, ja mahdolliset vaihtoehtoiset järjestelyt (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2034 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään asianmukaiset kriteerit sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus sijoituspalveluyrityksen riskiprofiiliin tai sen hoitamiin varoihin (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1241 muuttamisesta siltä osin kuin kyse tiettyjen pohjakalakantojen ja pelagisten kantojen kalastuksia koskevista teknisistä toimenpiteistä Kelttienmerellä, Irlanninmerellä ja Skotlannin länsipuolella (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus tiettyjä kalastuksia Pohjanmerellä kaudella 2021–2023 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/2014 muuttamisesta (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse muodollisen pätevyyden osoittavista asiakirjoista ja koulutusnimikkeistä (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus tiettyjen kalakantojen kalastusta läntisillä vesialueilla kaudella 2021–2023 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2020/2015 muuttamisesta ja oikaisemisesta (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 täydentämisestä purkamisvelvoitetta koskevan de minimis -poikkeuksen vahvistamiseksi tiettyjen pohjakalojen kalastusten osalta Adrianmerellä ja kaakkoisella Välimerellä (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus piikkikampelan kalastusta Mustallamerellä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1022 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyjen pohjakalakantojen purkamisvelvoitteen täytäntöönpanosta läntisellä Välimerellä kaudella 2022–2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2020/760 muuttamisesta Argentiinan tiettyjen tariffikiintiöiden hallinnoinnin ja määrien osalta sekä kyseisen asetuksen siirtymäsäännösten oikaisemisesta (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY täydentämisestä yhdenmukaisilla säännöillä sellaisten materiaalien tai aineiden painon laskemiselle, todentamiselle ja ilmoittamiselle, jotka poistetaan lajittelutoimen jälkeen ja joita ei tämän jälkeen kierrätetä, lajitellun jätteen keskimääräisten hävikkiasteiden perusteella (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. elokuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus (EU) komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/653 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta useita sijoitusvaihtoehtoja sisältävien vähittäismarkkinoille tarkoitettujen paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden (PRIIP-tuotteet) tuottonäkymien perustana olevan menetelmän ja esitystavan, kulujen esittämisen ja yleisten kuluindikaattoreiden laskentamenetelmän ja aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä koskevien tietojen esittämisen ja sisällön osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 32 artiklassa tarkoitettujen rahasto-osuuksia tarjoavien PRIIP-tuotteiden kehittäjiin sovellettavan siirtymäjärjestelyn yhdenmukaistamisesta kyseisessä artiklassa vahvistetun pidennetyn siirtymäjärjestelyn kanssa (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. syyskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2020/592 muuttamisesta eräiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1308/2013 koskevien väliaikaisten poikkeuksien ja niiden soveltamisajan osalta covid-19-pandemian aiheuttaman viinialan markkinahäiriön korjaamiseksi (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. syyskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2020/884 muuttamisesta delegoidusta asetuksesta (EU) 2016/1149 poikkeamisen osalta covid-19-pandemian viinialalla aiheuttaman kriisin vuoksi sekä delegoidun asetuksen (EU) 2016/1149 muuttamisesta (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. syyskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä vahvistamalla kriteerit tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden hoitoon varattavien mikrobilääkkeiden nimeämiseksi C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. toukokuuta 2021

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 täydentämisestä vahvistamalla tyyppihyväksyttäessä moottoriajoneuvoja älykkäiden nopeusavustinjärjestelmien osalta ja tyyppihyväksyttäessä näitä järjestelmiä erillisinä teknisinä yksiköinä sovellettavia erityisiä testausmenettelyjä ja teknisiä vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisen asetuksen liitteen II muuttamisesta C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. kesäkuuta 2021

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


21. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 6-bentsyyliadeniinin ja aminopyralidin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - määräaika: 6. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse amisulbromin, flubendiamidin, meptyylidinokapin, metaflumitsonin ja propinebin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - määräaika: 5. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse imidaklopridin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - määräaika: 11. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, kosmeettisia valmisteita ja eläintenhoitotuotteita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - määräaika: 9. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sisä- ja ulkomaaleille ja -lakoille annetun päätöksen 2014/312/EU muuttamisesta (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - määräaika: 9. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, päätöksen (EU) 2017/175 muuttamisesta majoitusliikkeisiin sovellettavien EU-ympäristömerkin arviointiperusteiden ja niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaolon osalta (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - määräaika: 9. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 soveltamista varten ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta metallituotteiden valmistuksessa (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta alakohtaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta televiestintä- ja tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen alalla (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden käytöstä kosmeettisissa valmisteissa (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - määräaika: 8. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 tiettyjen liitteiden muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen hyönteistuotteiden markkinoille saattamista koskevista vaatimuksista ja eristysmenetelmän mukauttamisesta (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - määräaika: 9. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asibentsolaari-s-metyylin, makean Lupinus albus -kasvin idätetyistä siemenistä saatavan vesiuutteen, atsoksistrobiinin, klopyralidin, syflufenamidin, fludioksoniilin, fluopyramin, fosetyylin, metatsakloorin, oksatiapiproliinin, tebufenotsidin ja tiabendatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - määräaika: 28. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bentatsonin jäämien enimmäismäärästä silpimättömissä herneissä (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - määräaika: 30. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syprodiniilin jäämien enimmäismääristä pensasmustikoissa, karpaloissa, herukoissa ja karviaisissa (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - määräaika: 3. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse flupyradifuronin ja difluorietikkahapon jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - määräaika: 10. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I muuttamisesta retiisin lehtien osalta (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - määräaika: 27. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse terbutylatsiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - määräaika: 27. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oopiumalkaloidien enimmäismääristä tietyissä elintarvikkeissa (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - määräaika: 27. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta 4-amino-5-(3-(isopropyyliamino)-2,2-dimetyyli-3-oksopropoksi)-2-metyylikinoliini-3-karboksyylihapon sisällyttämiseksi unionin aromiaineiden luetteloon (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - määräaika: 29. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kloroantraniiliproolin jäämien enimmäismääristä kuivatuissa palkokasveissa (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - määräaika: 12. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteiden XIV ja XV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden unioniin tuonnista ja unionin kautta kuljettamisesta (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - määräaika: 9. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta 2-(4-metyylifenoksi)-N-(1H-pyratsol-3-yyli)-N-(tiofen-2-yylimetyyli)asetamidin sisällyttämiseksi unionin aromiaineiden luetteloon (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - määräaika: 29. syyskuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aineen Methyl-N-methylanthranilate käytöstä kosmeettisissa valmisteissa (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - määräaika: 7. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 17 osalta (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - määräaika: 22. lokakuuta 2021)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)


22. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 16/2021 - Pääluokka III – Komissio (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 17/2021 - Pääluokka III – Komissio (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2021 - Pääluokka III – Komissio (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG


23. Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset

Varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä määrärahasiirrot INF 7/2021 ja INF 8/2021 - Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 15/2021 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 13/2021 ja DEC 14/2021 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on päättänyt hyväksyä määrärahasiirron DEC 1/2021 - Pääluokka VII - Alueiden komitea.


24. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


25. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 696.160/OJJE).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Estyneet:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö