Rodyklė 
Protokolas
XML 247kPDF 362kWORD 90k
Trečiadienis, 2021 m. rugsėjo 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 3.Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Pirmasis balsavimas
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 6.Sąjungos padėtis (diskusijų tęsinys)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas (diskusijos)
 9.Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“ (diskusijos)
 10.Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje (diskusijos)
 11.Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje (diskusijos)
 12.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 13.Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje (diskusijų tęsinys)
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Antrasis balsavimas
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai (diskusijos)
 18.Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas (diskusijos)
 19.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 20.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 21.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 22.Gauti dokumentai
 23.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 24.Paaiškinimai dėl balsavimo
 25.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.04 val.


2. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pareiškimas: Sąjungos padėtis (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen ID frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan The Left frakcijos vardu ir Tiziana Beghin, nepriklausoma Parlamento narė.

Kalbėjo Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo Daniel Caspary.

PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols ir François-Xavier Bellamy.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly ir Robert Biedroń.

(Diskusijų tęsinys: 2021 09 15 protokolo 6 punktas)


3. Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP))

Diskusijos vyko 2021 m. liepos 8 d. (2021 07 08 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu – dėl planų ir veiksmų, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu – dėl planų ir veiksmų, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp The Left frakcijos vardu – dėl suderinto Sąjungos lygmens veiksmų plano, kuriuo siekiama palengvinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz ir Sarah Wiener Verts/ALE frakcijos vardu – dėl planų ir veiksmų, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu – dėl suderinto Sąjungos lygmens veiksmų plano, kuriuo siekiama palengvinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen ir Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardudėl planų ir veiksmų, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kad moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Balsavimas: 2021 09 15 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 09 15 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 15 protokolo 12 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).


4. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto – prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų galiojimo pratęsimas ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN komitetas.

Parlamentas surengė balsavimą dėl preliminarių susitarimų dėl:

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Pirmasis balsavimas įvyko 2021 m. birželio 24 d. ir klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį (2021 06 24 protokolo 18 punktas);

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

ES mėlynosios kortelės direktyva ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlamentas surengė balsavimą dėl pasiūlymo atmesti Tarybos poziciją:

2021–2027 m. Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Tonino Picula ir Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį ENVI komiteto vardu, dėl 2021 m. gegužės 26 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 papildomas nustatant kriterijus, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Atsakingas Parlamento narys: Martin Häusling;

Nauja ES ir Kinijos strategija
Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos [2021/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties [2021/2042(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra [2019/2186(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ateities žvejai
Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“ [2019/2161(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 ir B9-0432/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikė Benoît Lutgen ir Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Mohammed Chahim, Paolo De Castro ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Tilly Metz, Martin Häusling ir Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu ir Anja Hazekamp The Left frakcijos vardu, dėl planų ir veiksmų, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Balsavimas vyks iki 14.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 19 val. (2021 09 15 protokolo 12 punktas).


5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkė pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta 2021 m. rugsėjo 13 d., pirmadienio, protokole (2021 09 13 protokolo 8 punktas).

ITRE ir ECON komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui.


6. Sąjungos padėtis (diskusijų tęsinys)

Komisijos pirmininkės pareiškimas: Sąjungos padėtis (2021/2763(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2021 09 15 protokolo 2 punktas)

Kalbėjo Lefteris Christoforou.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar ir Josianne Cutajar.

Kalbėjo Ursula von der Leyen (Komisijos pirmininkė).

Kalbėjo Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez ir Esteban González Pons.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 13.34 val.)


PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

7. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


8. ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas „ES reikalavimų dėl keitimosi informacija mokesčių klausimais įgyvendinimas: pažanga, įgyta patirtis ir kliūtys, kurias reikia įveikti“ [2020/2046(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold pristatė pranešimą.

Kalbėjo Paolo Gentiloni (Komisijos narys).

Kalbėjo Lídia Pereira PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Monica Semedo Renew frakcijos vardu, Gunnar Beck ID frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, José Gusmão The Left frakcijos vardu, Mislav Kolakušić, nepriklausomas Parlamento narys, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk ir Marek Belka.

Kalbėjo Paolo Gentiloni ir Sven Giegold.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 09 16 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 16 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


9. Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“ (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Skandalas dėl šnipinėjimo programos „Pegasus“ (2021/2879(RSP))

Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Sandra Kalniete PPE frakcijos vardu, Pierfrancesco Majorino S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Saskia Bricmont Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Assita Kanko ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst, The Left frakcijos vardu, Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols ir Jeroen Lenaers.

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor ir Anna Júlia Donáth.

Kalbėjo Didier Reynders ir Anže Logar.

Diskusijos baigtos.


10. Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Žiniasklaidos laisvė ir toliau prastėjanti teisės viršenybės padėtis Lenkijoje (2021/2880(RSP))

Anže Logar (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Michal Šimečka Renew frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Nicolaus Fest ID frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Konstantinos Arvanitis, The Left frakcijos vardu, Mislav Kolakušić, nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu ir Daniel Freund.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss ir Magdalena Adamowicz.

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys) ir Anže Logar.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

- Roberta Metsola ir Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir ir Cyrus Engerer S&D frakcijos vardu, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese ir Daniel Freund Verts/ALE frakcijos vardu, ir Konstantinos Arvanitis The Left frakcijos vardudėl žiniasklaidos laisvės ir toliau blogėjančios teisinės valstybės padėties Lenkijoje (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli ir Anna Zalewska ECR frakcijos vardu – dėl žiniasklaidos laisvės ir toliau blogėjančios teisinės valstybės padėties Lenkijoje (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 09 16 protokolo 4 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 11 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 16 protokolo 8 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).


11. Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje [2021/2035(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Malin Björk ir Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk ir Diana Riba i Giner pristatė pranešimą.

Kalbėjo Helena Dalli (Komisijos narė).

Kalbėjo Cindy Franssen PPE frakcijos vardu, Evin Incir S&D frakcijos vardu, Yana Toom Renew frakcijos vardu, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop The Left frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek ir Virginie Joron.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

(Diskusijų tęsinys: 2021 09 15 protokolo 13 punktas)


12. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas. Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1/2021 projekto – prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0370)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Taigi Tarybos pozicija patvirtinta.

Taisomasis biudžetas Nr. 3/2021 galutinai priimtas.

Geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą tuneliu per Lamanšo sąsiaurį, saugos sertifikatų ir veiklos licencijų galiojimo pratęsimas ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN komitetas

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2021)0371)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficiali kontrolė, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl iš trečiųjų šalių į Sąjungą eksportuojamų gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines medžiagas [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0372)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriamas prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0373)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

ES mėlynosios kortelės direktyva ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio įgūdžių reikalaujantį darbą sąlygų [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2021)0374)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

2021–2027m. Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***II
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Tonino Picula ir Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Tarybos pozicijai pakeisti arba atmesti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

SIŪLYMAS ATMESTI TARYBOS POZICIJĄ

Atmesta

Taigi Tarybos pozicija laikoma patvirtinta
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Tokiu būdu siūlomas teisės aktas buvo patvirtintas (P9_TA(2021)0375)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) XXX, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą, projektas [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0376)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 14)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (604 balsavo už, 82 – prieš, 9 susilaikė).

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2021)0377)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 15)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Patvirtinta vardiniu balsavimu (604 balsavo už, 84 – prieš, 7 susilaikė).

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0424/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 20)

Nauja ES ir Kinijos strategija
Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos [2021/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0382)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 21)

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties [2021/2042(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0383)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 22)

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0384)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 23)

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra [2019/2186(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0385)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 24)

Ateities žvejai
Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“ [2019/2161(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAS

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0386)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 25)

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0425/2021

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2021)0387)
(priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 26)


13. Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje (diskusijų tęsinys)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje [2021/2035(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Malin Björk ir Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Diskusijų pradžia: 2021 09 15 protokolo 11 punktas)

Kalbėjo Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner ir Simona Baldassarre.

Kalbėjo Helena Dalli (Komisijos narė), Malin Björk (pirmininkė priminė kalbėtojai Parlamento narių elgesio taisykles, numatytas Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnyje) ir Diana Riba i Giner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 09 15 protokolo 15 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 4 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 09 16 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2021 09 16 protokolo 8 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 19.49 val.)


14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.00 val.


15. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

ES ir Žaliojo Kyšulio susitarimas dėl paprastesnės vizų išdavimo tvarkos ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, sudarymo projekto [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2002/465/TVR [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis iš dalies keičiama Direktyva 2014/41/ES [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

ES ir Korėjos susitarimas: oro susisiekimo paslaugų tam tikri aspektai ***
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Europos Sąjungos vardu [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Smurto lyties pagrindu nustatymas nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl smurto lyties pagrindu nustatymo nauja nusikaltimų sritimi, nurodyta SESV 83 straipsnio 1 dalyje [2021/2035(INL)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Malin Björk ir Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: kriterijai, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0424/2021;

Nauja ES ir Kinijos strategija
Pranešimas dėl naujos ES ir Kinijos strategijos [2021/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

ES ir Rusijos politinių santykių kryptis
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Rusijos politinių santykių krypties [2021/2042(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Valstybių narių užimtumo politikos gairės *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
Pranešimas „Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra [2019/2186(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Ateities žvejai
Pranešimas „Ateities žvejai: naujos darbuotojų kartos pritraukimas į žvejybos sektorių ir darbo vietų pakrančių bendruomenėse kūrimas“ [2019/2161(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Planai ir veiksmai, kuriais siekiama paspartinti perėjimą prie inovacijų, kai moksliniuose tyrimuose, reglamentuojamuose bandymuose ir švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0425/2021.

Balsavimas vyks iki 21.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2021 m. rugsėjo 16 d., ketvirtadienį, 09.00 val. (2021 09 16 protokolo 2 punktas).

Kalbėjo:

Prieš balsavimo pradžią Juan Fernando López Aguilar (LIBE komiteto pirmininkas) paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį atsakingam komitetui būtų grąžinti šie klausimai:

- Dalinis Tarybos pamatinio sprendimo 2002/465/TVR keitimas dėl suderinimo su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose: suderinimas su ES asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Dėl šių prašymų bus balsuojama po galutinio balsavimo dėl Komisijos pasiūlymų (2021 09 16 protokolo 2 punktas).

(Posėdis sustabdytas 20.03 val.)


16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.30 val.


17. ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000043/2021, kurį pateikė Tomas Tobé DEVE komiteto vardu ir Norbert Lins AGRI komiteto vardu Komisijai: ES indėlis pertvarkant pasaulines maisto sistemas, kad būtų pasiekti darnaus vystymosi tikslai (B9-0031/2021)

Tomas Tobé pateikė klausimą.

Nicolas Schmit (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Marlene Mortler PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, Barry Andrews Renew frakcijos vardu, Benoît Biteau Verts/ALE frakcijos vardu, Ivan David ID frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Luke Ming Flanagan The Left frakcijos vardu, Dino Giarrusso, nepriklausomas Parlamento narys, ir Daniel Buda.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas ir Pierfrancesco Majorino.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


18. Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000044/2021, kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ir Leila Chaibi EMPL komiteto vardu Komisijai: Neigiamų socialinių COVID-19 pandemijos padarinių šalinimas (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová pateikė klausimą.

Nicolas Schmit (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Manuel Pizarro S&D frakcijos vardu, Atidzhe Alieva-Veli Renew frakcijos vardu, Claude Gruffat Verts/ALE frakcijos vardu, Guido Reil ID frakcijos vardu, Leila Chaibi The Left frakcijos vardu, Ivan Vilibor Sinčić, nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino ir Vlad Gheorghe.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


19. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį šie Parlamento nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Vyriausybės represijos prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister ir Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu – dėl vyriausybės represijų prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes ir Pernando Barrena Arza The Left frakcijos vardu – dėl vyriausybės represijų prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Javi López S&D frakcijos vardu, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann ir Francisco Guerreiro Verts/ALE frakcijos vardu – dėl vyriausybės represijų prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu – dėl vyriausybės represijų prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová ir Ladislav Ilčić ECR frakcijos vardu – dėl vyriausybės represijų prieš protestuotojus ir piliečius Kuboje (B9-0443/2021).

II.   Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo The Left frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont ir Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière ir Susanna Ceccardi ID frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0437/2021);

- Pedro Marques ir Andrea Cozzolino S&D frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza ir Ladislav Ilčić ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ir Seán Kelly PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (B9-0457/2021).

III.   Padėtis Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias The Left frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi ir Tineke Strik Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani ir Jérôme Rivière ID frakcijos vardu - Marisa Matias The Left frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino ir Maria Arena S&D frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Marie Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza ir Ladislav Ilčić ECR frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly ir David McAllister PPE frakcijos vardu – dėl padėties Kakumos pabėgėlių stovykloje Kenijoje (B9-0454/2021).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 171 straipsnį.


20. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų į Sąjungą kaip sudėtinių produktų dalis įvežamiems gyvūniniams produktams, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, siekiant pirolizės ir dujinimo medžiagas įtraukti kaip ES tręšiamųjų produktų sudedamųjų medžiagų kategoriją, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 II, III ir IV priedai (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria dėl tam tikrų transporto priemonių kategorijų pavadinimų atnaujinimo ir pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ įtraukimo į I ir III prieduose pateiktą tikrinimo pozicijų, metodų, apžiūros nepraėjimo priežasčių ir trūkumų vertinimo sąrašą iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) 2021/947, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“, iš dalies keičiamas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2017/1601 ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: AFET, DEVE, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl ekologinę gamybą vykdantiems veiklos vykdytojams taikytinų duomenų registravimo reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kompetentingų vykdyti ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo ir pripažinimo atšaukimo kriterijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/817 49 straipsnio 6 dalį nustatomos išsamios interneto portalo veikimo taisyklės (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/818 49 straipsnio 6 dalį nustatomos išsamios interneto portalo veikimo taisyklės (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES nustatant kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kada veikla laikoma papildoma, atsižvelgiant į pagrindinę veiklą grupės lygmeniu (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2152 papildomas patikslinant mokesčių institucijų ir muitinės teiktiną statistinę informaciją ir iš dalies keičiami jo V ir VI priedai (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 papildomas kambarinių paukščių vežimo nekomerciniais tikslais į valstybę narę iš teritorijos ar trečiosios šalies taisyklėmis (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523 papildomas nustatant „InvestEU" suvestinės papildomus elementus ir išsamias taisykles (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. liepos 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: BUDG, ECON, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis), TRAN (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatant informacinių ir ryšių technologijų naudojimo srities 2022 ataskaitinių metų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl priemonių, susijusių su laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinu palengvinimu dėl COVID-19 krizės, taikymo pratęsimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos, susijusios su prekių kilme (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, atsižvelgiant į 2017, 2018 ir 2019 m. užregistruotų naujų lengvųjų automobilių masės pokyčius, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/631 I priedas (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 papildoma sukuriant Sąjungos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymo platformą (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų taikymo tam tikroms investicinėms įmonėms kriterijai (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria bis(2-etilheksil)ftalatą, butilbenzilftalatą (BBP), dibutilftalatą (DBP) ir diizobutilftalatą (DIBP) leidžiama naudoti iš medicinos priemonių regeneruotose ir medicinos priemonėms remontuoti arba atnaujinti skirtose atsarginėse dalyse, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria bis(2-etilheksil)ftalatą leidžiama naudoti magnetinio rezonanso vaizdo gavimo įrenginių detektoriaus ričių plastikinėse sudedamosiose dalyse, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP) leidžiama naudoti atrankiuosiuose jonų elektroduose, skirtuose žmogaus kūno skysčiams ir (arba) dializato skysčiams analizuoti, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1139, kuriuo nustatomas Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1004, papildomas nustatant tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, auginimu, perdirbimu ir prekyba užsiimančių atokiausių regionų veiklos vykdytojų patiriamų papildomų išlaidų apskaičiavimo kriterijus (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VI priedas (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos priemonių, tinkamai atspindinčių veiklą galinčios tęsti investicinės įmonės kredito kokybę, klasės ir galimos alternatyvios priemonės, tinkamos naudoti kintamojo atlygio tikslais (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi tinkami kriterijai, pagal kuriuos nustatomos darbuotojų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį investicinės įmonės rizikos profiliui arba jos valdomam turtui, kategorijos (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrai demersinei ir pelaginei žvejybai Keltų jūroje, Airijos jūroje ir į vakarus nuo Škotijos skirtų techninių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1241 (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2014, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą Šiaurės jūroje, įgyvendinimo 2021–2023 m. nuostatos (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2015, kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą žvejybą vakarų vandenyse, įgyvendinimo 2021–2023 m. nuostatos (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 nustatant tam tikrai demersinei žvejybai Adrijos jūroje ir pietrytinėje Viduržemio jūros dalyje taikomą įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtį (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas paprastųjų otų žvejybai Juodojoje jūroje taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1022 nustatant išsamias įpareigojimo iškrauti tam tikrų vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių laimikį įgyvendinimo 2022–2024 m. laikotarpiu nuostatas (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų Argentinai skirtų tarifinių kvotų valdymo ir kiekių iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760 ir ištaisomos to reglamento pereinamojo laikotarpio nuostatos (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB papildoma po rūšiavimo operacijos pašalinamų ir toliau neperdirbamų medžiagų svorio apskaičiavimo ir patikrinimo taikant išrūšiuotų atliekų vidutinių nuostolių koeficientus taisyklėmis (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/653 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su pagrindine veiklos rezultatų scenarijų rengimo metodika ir jų pateikimu, išlaidų pateikimu ir suminių išlaidų rodiklių apskaičiavimo metodika, informacijos apie ankstesnės veiklos rezultatus turiniu ir pateikimu bei išlaidų pateikimu pagal įvairias investavimo galimybes teikiančius mažmeninių investicinių produktų paketus ir draudimo principu pagrįstus investicinius produktus (MIPP ir DIP) ir MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimu su pratęsta tame straipsnyje nustatyta pereinamojo laikotarpio priemone (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 7 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Deleguotojo reglamento (ES) 2020/592 nuostatos, kuriomis leidžiama laikinai nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos kilusio vyno sektoriaus rinkos sutrikdymo problemą, ir jų taikymo laikotarpis (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/884 nuostatos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 siekiant kovoti su COVID-19 pandemijos sukelta krize vyno sektoriuje, ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 papildomas nustatant kriterijus, pagal kuriuos nustatomos antimikrobinės medžiagos, kurias reikia palikti tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. gegužės 26 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Europos Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2144 papildomas nustatant išsamias motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų išmaniąsias greičio palaikymo pagalbines sistemas, ir tų sistemų, kaip atskirų techninių mazgų, tipo patvirtinimo konkrečių bandymo procedūrų ir techninių reikalavimų taisykles ir iš dalies keičiamas to reglamento II priedas C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2021 m. birželio 25 d.

Termino prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Europos Parlamento prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO


21. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 6-benziladenino ir aminopiralido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios amisulbromo, flubendiamido, meptildinokapo, metaflumizono, ir propinebo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios imidakloprido liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 11 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ES ekologinio ženklo suteikimo kosmetikos gaminiams ir gyvūnų kūno priežiūros gaminiams kriterijai (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl ES ekologinio ženklo kriterijų turistų apgyvendinimo srityje ir su jais susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2017/175 (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl metalo gaminių gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl telekomunikacijų ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) paslaugų sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų vabzdžių produktų pateikimo rinkai reikalavimų ir izoliavimo metodo pritaikymo iš dalies keičiami tam tikri Reglamento (ES) Nr. 142/2011 priedai (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios S-metilacibenzolaro, saldžiųjų baltažiedžių lubinų (Lupinus albus) daigintų sėklų vandeninio ekstrakto, azoksistrobino, klopiralido, ciflufenamido, fludioksonilo, fluopiramo, fosetilo, metazachloro, oksatiapiprolino, tebufenozido ir tiabendazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bentazono liekanų koncentracijos žirniuose su ankštimis iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 30 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciprodinilo liekanų koncentracijos mėlynėse, spanguolėse, serbentuose ir agrastuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 3 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios flupiradifurono ir difluoro acto rūgšties liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl valgomųjų ridikų lapų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios terbutilazino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios opijaus alkaloidų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 27 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3-oksopropoksi)-2-metilchinolin-3-karboksirūgšties įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorantraniliprolo liekanų koncentracijos ankštiniuose augaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 12 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių importo į Sąjungą ir vežimo per ją tranzitu iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV ir XV priedai (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H--pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamido įtraukimo į Sąjungos kvapiųjų medžiagų sąrašą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - Terminas: 2021 m. rugsėjo 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl medžiagos „Methyl-N-methylanthranilate“ naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - Terminas: 2021 m. spalio 22 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


22. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 16/2021 – III skirsnis – Europos Komisija (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 17/2021 – III skirsnis – Komisija (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 18/2021 – III skirsnis – Komisija (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG


23. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 29 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimus Nr. INF 7/2021, INF 8/2021 – IV skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 1 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą Nr. DEC 15/2021 – III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 13/2021, DEC 14/2021 – III skirsnis – Komisija.

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. DEC 1/2021 – VII skirsnis – Regionų komitetas.


24. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


25. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 696.160/OJJE).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.54 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2022 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika