Indekss 
Protokols
XML 241kPDF 357kWORD 90k
Trešdiena, 2021. gada 15. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Stāvoklis Savienībā (debates)
 3.Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Pirmais balsošanas laiks
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)
 6.Stāvoklis Savienībā (debašu turpinājums)
 7.Sēdes atsākšana
 8.ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju (debates)
 9.Skandāls saistībā ar spiegprogrammatūru "Pegasus" (debates)
 10.Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā (debates)
 11.Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā (debates)
 12.Balsošanas rezultātu paziņošana
 13.Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā (debašu turpinājums)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Otrais balsošanas laiks
 16.Sēdes atsākšana
 17.ES ieguldījums globālo pārtikas sistēmu pārveidē nolūkā sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (debates)
 18.Sociālajā jomā vērojamo Covid-19 pandēmijas negatīvo seku novēršana (debates)
 19.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 20.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 21.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 22.Dokumentu iesniegšana
 23.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 24.Balsojumu skaidrojumi
 25.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


2. Stāvoklis Savienībā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas paziņojums: Stāvoklis Savienībā (2021/2763(RSP)).

Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen ID grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan grupas “The Left” vārdā un Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Daniel Caspary.

SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols un François-Xavier Bellamy.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly un Robert Biedroń.

(Debašu turpinājums: 15.9.2021. protokola 6. punkts)


3. Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (2021/2784(RSP)).

Debates notika 2021. gada 8. jūlijā (8.7.2021. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro un Jytte Guteland S&D grupas vārdā - par plāniem un darbībām, lai paātrinātu pāreju uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, reglamentētos izmēģinājumos un izglītībā (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā - par plāniem un darbībām, lai paātrinātu pāreju uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, reglamentētos izmēģinājumos un izglītībā (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp grupas “The Left” vārdā - par koordinētu Savienības līmeņa rīcības plānu, ar ko paātrina pāreju uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz un Sarah Wiener Verts/ALE grupas vārdā - par plāniem un darbībām pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā - par plāniem un darbībām pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen un Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā - par plāniem un darbībām pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Balsojums: 15.9.2021. protokola 4. punkts (grozījumi); 15.9.2021. protokola 15. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 15.9.2021. protokola 12. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 2. punkts (galīgais balsojums).


4. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Budžeta grozījuma projekts Nr. 1/2021: Brexit korekcijas rezerve
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu: Brexit korekcijas rezerve [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021).

To dzelzceļa uzņēmumu drošības sertifikātu un darbības licenču derīguma termiņa pagarināšana, kuri nodrošina pārvadājumus Lamanša tunelī ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN komiteja.

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par provizorisko vienošanos attiecībā uz turpmāk minētajiem dokumentiem.

Oficiālās kontroles, ko dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/625 attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Pascal Canfin (A9-0195/2021).
Pirmā balsošana notika 2021. gada 24. jūnijā, un šis jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu (24.6.2021. protokola 18. punkts).

Brexit korekcijas rezerve ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A9-0178/2021).

ES zilās kartes direktīva ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlaments ir aicināts balsot par priekšlikumu noraidīt Padomes nostāju:

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) 2021.–2027. gadam ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ārlietu komiteja. Referenti: Tonino Picula un Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021).

Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem
Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu - par Komisijas 2021. gada 26. maija deleģēto regulu, ar ko, nosakot kritērijus, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Atbildīgais deputāts: Martin Häusling.

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu [2021/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0252/2021).

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi [2021/2042(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrius Kubilius (A9-0259/2021).

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021).

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi [2019/2186(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sylvie Brunet (A9-0257/2021).

Zvejnieki par nākotni
Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās” [2019/2161(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0230/2021).

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 un B9-0432/2021 iesniedza Benoît Lutgen un Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Mohammed Chahim, Paolo De Castro un Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Tilly Metz, Martin Häusling un Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā un Anja Hazekamp grupas “The Left” vārdā - par plāniem un darbībām pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā(2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.00 (15.9.2021. protokola 12. punkts).


5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru bija paziņots pirmdien, 2021. gada 13. septembrī, sēdes protokolā (13.9.2021. protokola 8. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu.

Līdz ar to ITRE un ECON komitejas pēc Reglamenta 71. panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


6. Stāvoklis Savienībā (debašu turpinājums)

Komisijas priekšsēdētājas paziņojums: Stāvoklis Savienībā (2021/2763(RSP)).

(Debašu sākums: 15.9.2021. protokola 2. punkts)

Uzstājās Lefteris Christoforou.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar un Josianne Cutajar.

Uzstājās Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja).

Uzstājās Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez un Esteban González Pons.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.34.)


SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


8. ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju (debates)

Ziņojums par ES prasību īstenošanu attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju: progress, gūtā pieredze un risināmās problēmas [2020/2046(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A9-0193/2021).

Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Paolo Gentiloni (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lídia Pereira PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Monica Semedo Renew grupas vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, José Gusmão grupas “The Left” vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk un Marek Belka.

Uzstājās Paolo Gentiloni un Sven Giegold.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.9.2021. protokola 4. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 11. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 16.9.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 15. punkts (galīgais balsojums).


9. Skandāls saistībā ar spiegprogrammatūru "Pegasus" (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Skandāls saistībā ar spiegprogrammatūru "Pegasus" (2021/2879(RSP)).

Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Pierfrancesco Majorino S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau grupas “Renew” vārdā, Saskia Bricmont Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Assita Kanko ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst grupas “The Left” vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols un Jeroen Lenaers.

SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor un Anna Júlia Donáth.

Uzstājās Didier Reynders un Anže Logar.

Debates tika slēgtas.


10. Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā (2021/2880(RSP)).

Anže Logar (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Michal Šimečka grupas “Renew” vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Konstantinos Arvanitis grupas “The Left” vārdā, Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu un Daniel Freund.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss un Magdalena Adamowicz.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis) un Anže Logar.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Roberta Metsola un Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir un Cyrus Engerer S&D grupas vārdā, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese un Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā un Konstantinos Arvanitis grupas “The Left” vārdā - par mediju brīvību un tiesiskuma aizvien lielāku pasliktināšanos Polijā (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli un Anna Zalewska ECR grupas vārdā - par mediju brīvību un tiesiskuma aizvien lielāku pasliktināšanos Polijā (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.9.2021. protokola 4. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 11. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 16.9.2021. protokola 8. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 15. punkts (galīgais balsojums).


11. Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā [2021/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referenti: Malin Björk un Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Malin Björk un Diana Riba i Giner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Helena Dalli (Komisijas locekle).

Uzstājās Cindy Franssen PPE grupas vārdā, Evin Incir S&D grupas vārdā, Yana Toom grupas “Renew” vārdā, Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop grupas “The Left” vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek un Virginie Joron.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

(Debašu turpinājums: 15.9.2021. protokola 13. punkts)


12. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus:

Budžeta grozījuma projekts Nr. 1/2021: Brexit korekcijas rezerve
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu: Brexit korekcijas rezerve [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0370).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Tādējādi Padomes nostāja tika apstiprināta.

Budžeta grozījums Nr. 3/2021 ir pieņemts galīgajā variantā.

To dzelzceļa uzņēmumu drošības sertifikātu un darbības licenču derīguma termiņa pagarināšana, kuri nodrošina pārvadājumus Lamanša tunelī ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - TRAN komiteja

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0371).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Oficiālās kontroles, ko dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/625 attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Pascal Canfin (A9-0195/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0372).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Brexit korekcijas rezerve ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Brexit korekcijas rezervi [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Pascal Arimont (A9-0178/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0373).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

ES zilās kartes direktīva ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Pieņemts (P9_TA(2021)0374).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) 2021.–2027. gadam ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Ārlietu komiteja. Referenti: Tonino Picula un Željana Zovko (A9-0266/2021).

(Padomes nostājas grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT PADOMES NOSTĀJU

Noraidīts.

Tādējādi Padomes nostāju uzskata par apstiprinātu.
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Ierosinātais tiesību akts līdz ar to ir pieņemts (P9_TA(2021)0375).

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0376).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (604 par, 82 pret, 9 atturas).

Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0377).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (604 par, 84 pret, 7 atturas).

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0424/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu [2021/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0252/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0382).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi [2021/2042(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrius Kubilius (A9-0259/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0383).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0384).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi [2019/2186(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sylvie Brunet (A9-0257/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0385).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Zvejnieki par nākotni
Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās” [2019/2161(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0230/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMS

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0386).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0425/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0387).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)


13. Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā (debašu turpinājums)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā [2021/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Malin Björk un Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

(Debašu sākums: 15.9.2021. protokola 11. punkts)

Uzstājās Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner un Simona Baldassarre.

Uzstājās Helena Dalli (Komisijas locekle), Malin Björk (sēdes vadītāja atgādināja runātājai par deputātu izturēšanās normām, jo īpaši tām, kas paredzētas Reglamenta 10. pantā) un Diana Riba i Giner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2021. protokola 15. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 4. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 16.9.2021. protokola 2. punkts (grozījumi); 16.9.2021. protokola 8. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.49.)


14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.00.


15. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Nolīgums starp ES un Kaboverdi par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko groza Nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021).

Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Pamatlēmumu 2002/465/TI groza attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021).

Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/41/ES groza attiecībā uz tās saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Marina Kaljurand (A9-0237/2021).

ES un Korejas Nolīgums: daži gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspekti ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā [2021/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Malin Björk un Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0424/2021.

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu
Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu [2021/2037(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0252/2021).

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi [2021/2042(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Andrius Kubilius (A9-0259/2021).

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021).

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi
Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi [2019/2186(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sylvie Brunet (A9-0257/2021).

Zvejnieki par nākotni
Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās” [2019/2161(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Manuel Pizarro (A9-0230/2021).

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0425/2021.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2021. gada 16. septembrī, plkst. 9.00 (16.9.2021. protokola 2. punkts).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas laika atklāšanas uzstājās Juan Fernando López Aguilar (LIBE komitejas priekšsēdētājs), pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu atbildīgajai komitejai tiktu nodoti šādi jautājumi:

- Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I.
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)]

Par šiem pieprasījumiem balsos pēc galīgā balsojuma par Komisijas priekšlikumiem (16.9.2021. protokola 2. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.03.)


16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.30.


17. ES ieguldījums globālo pārtikas sistēmu pārveidē nolūkā sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000043/2021) un kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā un Norbert Lins AGRI komitejas vārdā Komisijai: ES ieguldījums globālo pārtikas sistēmu pārveidošanā, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus (B9-0031/2021).

Tomas Tobé izvērsa jautājumu.

Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Marlene Mortler PPE grupas vārdā, Paolo De Castro S&D grupas vārdā, Barry Andrews grupas “Renew” vārdā, Benoît Biteau Verts/ALE grupas vārdā, Ivan David ID grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Luke Ming Flanagan grupas “The Left” vārdā, Dino Giarrusso, pie grupām nepiederošs deputāts un Daniel Buda.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas un Pierfrancesco Majorino.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


18. Sociālajā jomā vērojamo Covid-19 pandēmijas negatīvo seku novēršana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000044/2021) un kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska un Leila Chaibi EMPL komitejas vārdā Komisijai: Covid-19 pandēmijas negatīvo sociālo seku novēršana (B9-0032/2021).

Lucia Ďuriš Nicholsonová izvērsa jautājumu.

Nicolas Schmit (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Manuel Pizarro S&D grupas vārdā, Atidzhe Alieva-Veli grupas “Renew” vārdā, Claude Gruffat Verts/ALE grupas vārdā, Guido Reil ID grupas vārdā, Leila Chaibi grupas “The Left” vārdā, Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino un Vlad Gheorghe.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


19. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem:

I.   Valdības vēršanās pret protestiem un pilsoņiem Kubā (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister un Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā - par valdības vēršanos pret protestiem un pilsoņiem Kubā (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes un Pernando Barrena Arza grupas “The Left” vārdā - par valdības vēršanos pret protestiem un pilsoņiem Kubā (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Javi López S&D grupas vārdā, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann un Francisco Guerreiro Verts/ALE grupas vārdā - par valdības vēršanos pret protestiem un pilsoņiem Kubā (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā - par valdības vēršanos pret protestiem un pilsoņiem Kubā (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová un Ladislav Ilčić ECR grupas vārdā - par valdības vēršanos pret protestiem un pilsoņiem Kubā (B9-0443/2021).

II.   Cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lieta Apvienotajos Arābu Emirātos (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo grupas “The Left” vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont un Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière un Susanna Ceccardi ID grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0437/2021);

- Pedro Marques un Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza un Ladislav Ilčić ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere un Seán Kelly PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (B9-0457/2021).

III.   Stāvoklis Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias grupas “The Left” vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi un Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani un Jérôme Rivière ID grupas vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Maria Arena S&D grupas vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Marie Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza un Ladislav Ilčić ECR grupas vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly un David McAllister PPE grupas vārdā - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (B9-0454/2021).

Uzstāšanās laiks tiks sadalīts saskaņā ar Reglamenta 171. pantu.


20. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām kombinētu produktu sastāvā esošu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai Savienībā groza Deleģēto regulu (ES) 2020/692 (C(2021)04298 – 2021/2820(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1009 II, III un IV pielikumu groza, lai ES mēslošanas līdzekļos kā komponentmateriālu kategoriju pievienotu pirolīzē un gazifikācijā iegūtus materiālus (C(2021)04764 – 2021/2819(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO, ENVI (Reglamenta 57. pants), AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/45/ES groza attiecībā uz konkrētu transportlīdzekļu kategoriju apzīmējumu atjaunināšanu un eZvana pievienošanu minētās direktīvas I un III pielikumā iekļautajam pārbaudāmo pozīciju sarakstam, metodēm, neatbilstības cēloņiem un trūkumu novērtējumam (C(2021)04992 – 2021/2812(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 9. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Regulu (ES) 2021/947, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa pasaulē”, groza un atceļ Lēmumu Nr. 466/2014/ES un atceļ Regulu (ES) 2017/1601 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (C(2021)04999 – 2021/2813(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 12. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AFET, DEVE, BUDG (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz uzskaites veikšanas prasībām bioloģiskajā ražošanā iesaistītajiem operatoriem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu (C(2021)05001 – 2021/2814(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 12. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz to kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanas kritērijiem, kas ir kompetentas veikt bioloģisko produktu kontroles trešās valstīs, un attiecībā uz to atzīšanas atsaukšanu (C(2021)05010 – 2021/2817(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/817 49. panta 6. punktu paredz sīki izstrādātus noteikumus par tīmekļa portāla darbību (C(2021)05050 – 2021/2862(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/818 49. panta 6. punktu paredz sīki izstrādātus noteikumus par tīmekļa portāla darbību (C(2021)05051 – 2021/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: LIBE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina, paredzot procedūras prasības tādu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt kontroles attiecībā uz sertificētiem bioloģisko produktu operatoriem un operatoru grupām un bioloģiskiem produktiem trešās valstīs, un noteikumus par to uzraudzību un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic minētajām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām (C(2021)05100 – 2021/2818(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina, precizējot kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai darbība ir uzskatāma par palīgdarbību attiecībā pret pamatdarbību grupas līmenī (C(2021)05115 – 2021/2826(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/692, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2021)05121 – 2021/2824(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 papildina, sīkāk precizējot tādas statistikas informācijas detaļas, kas jāsniedz nodokļu un muitas dienestiem, un groza tās V un VI pielikumu (C(2021)05160 – 2021/2822(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par lolojumputnu nekomerciālu pārvietošanu uz dalībvalsti no kādas no teritorijām vai trešām valstīm papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 576/2013 (C(2021)05167 – 2021/2823(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2020/688, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kuras reglamentē sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2021)05168 – 2021/2821(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 14. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI, ENVI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/523, nosakot InvestEU rezultātu pārskata papildu elementus un detalizētus noteikumus (C(2021)05183 – 2021/2815(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 12. jūliju.

nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, ECON, ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus 2022. pārskata gadam (C(2021)05263 – 2021/2843(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 groza attiecībā uz pasākumu pagarināšanu saistībā ar pagaidu atbrīvojumu no laika nišu izmantošanas noteikumiem Covid-19 krīzes dēļ (C(2021)05402 – 2021/2848(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz dažiem noteikumiem par preču izcelsmi (C(2021)05579 – 2021/2844(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz tirdzniecības standartiem augļu un dārzeņu nozarē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (C(2021)05584 – 2021/2842(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/631 I pielikumu, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno vieglo pasažieru automobiļu masā, kas reģistrēti 2017., 2018. un 2019. gadā (C(2021)05744 – 2021/2858(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Direktīvu (ES) 2018/2001, proti, izveido Savienības atjaunīgo energoresursu attīstības platformu (C(2021)05752 – 2021/2849(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, pēc kuriem konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības (C(2021)05780 – 2021/2847(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļautu bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP), butilbenzilftalātu (BBP), dibutilftalātu (DBP) un diizobutilftalātu (DIBP) izmantot rezerves daļās, kas atgūtas no medicīniskām ierīcēm un izmantotas to remontam vai pārjaunošanai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai (C(2021)05866 – 2021/2859(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļautu bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) izmantot magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas (MRI) detektorspoļu plastmasas detaļās, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai (C(2021)05867 – 2021/2860(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļautu bis(2-etilheksil)ftalātu (DEHP) izmantot jonselektīvajos elektrodos cilvēka ķermeņa šķidrumu un/vai dializāta analīzei, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai (C(2021)05868 – 2021/2861(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, nosakot to papildu izmaksu aprēķināšanas kritērijus, kas operatoriem radušās dažu tālākajos reģionos iegūtu zvejas un akvakultūras produktu zvejošanā, audzēšanā, apstrādē un tirdzniecībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004 (C(2021)05909 – 2021/2852(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (C(2021)05932 – 2021/2845(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, IMCO (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, precizējot to instrumentu klases, kas adekvāti atspoguļo ieguldījumu brokeru sabiedrības kredītkvalitāti parastās situācijās, un iespējamo alternatīvo kārtību, kura ir piemērota izmantošanai atalgojuma mainīgās daļas vajadzībām, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 (C(2021)05948 – 2021/2850(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar ko precizē atbilstošus kritērijus to darbinieku kategoriju identificēšanai, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tās pārvaldīto aktīvu riska profilu (C(2021)05949 – 2021/2857(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz tehniskiem pasākumiem, kas piemērojami dažām demersālajām un pelaģiskajām zvejniecībām Ķeltu jūrā, Īrijas jūrā un ūdeņos uz rietumiem no Skotijas, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 (C(2021)06042 – 2021/2846(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/2014, ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās Ziemeļjūras zvejniecībās (C(2021)06089 – 2021/2851(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK V pielikumu groza attiecībā uz kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem un apmācību kursu nosaukumiem (C(2021)06111 – 2021/2864(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2020/2015, ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās rietumu ūdeņu zvejniecībās (C(2021)06160 – 2021/2854(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 papildina, dažām demersālajām zvejniecībām Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā nosakot de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma (C(2021)06163 – 2021/2856(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu akmeņplekstes zvejniecībām Melnajā jūrā (C(2021)06165 – 2021/2853(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1022 papildina attiecībā uz izkraušanas pienākuma īstenošanas noteikumiem par dažiem demersālajiem krājumiem Vidusjūras rietumu daļā laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam (C(2021)06175 – 2021/2855(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2020/760 groza attiecībā uz dažu Argentīnas tarifa kvotu pārvaldību un daudzumiem un labo minētās regulas pārejas noteikumus (C(2021)06181 – 2021/2866(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 31. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK papildina ar noteikumiem par tādu materiālu vai vielu masas aprēķināšanu un pārbaudi pēc šķiroto atkritumu zuduma vidējiem rādītājiem, kurus izņem pēc šķirošanas un pēc tam nepārstrādā (C(2021)06295 – 2021/2865(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 31. augustu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem (C(2021)06325 – 2021/2871(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 7. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz konkrētām pagaidu atkāpēm no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013, kuras piešķirtas Covid-19 pandēmijas izraisīto tirgus traucējumu novēršanai vīna nozarē, un to piemērošanas periodu groza Deleģēto regulu (ES) 2020/592 (C(2021)06588 – 2021/2882(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes risināšanai vīna nozarē piešķirtajām atkāpēm no Deleģētās regulas (ES) 2016/1149 izdara grozījumus Deleģētajā regulā (ES) 2020/884 un ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1149 (C(2021)06589 – 2021/2883(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 13. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko, nosakot kritērijus, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 C(2021)03552 – 2021/2718(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 26. maiju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz intelektiskas ātruma pielāgošanas sistēmām un šo sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu, un ar ko groza minētās regulas II pielikumu C(2021)04455 – 2021/2774(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. jūniju.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


21. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem 6-benziladenīna un aminopiralīda atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - termiņš: 2021. gada 6. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz amizulbroma, flubendiamīda, meptildinokapa, metaflumizona un propineba maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - termiņš: 2021. gada 5. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz imidakloprīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - termiņš: 2021. gada 11. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus kosmētikas līdzekļiem un dzīvnieku kopšanas līdzekļiem (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - termiņš: 2021. gada 9. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2014/312/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētajām krāsām un lakām (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - termiņš: 2021. gada 9. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko attiecībā uz tūristu mītnēm piemērojamo ES ekomarķējuma kritēriju un ar tiem saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu groza Lēmumu (ES) 2017/175 (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - termiņš: 2021. gada 9. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts gatavo metālizstrādājumu ražošanas nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, vidiskā snieguma rādītājiem un izcilības kritērijiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 vajadzībām (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - termiņš: 2021. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts telesakaru un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu nozares vidiskās pārvaldības paraugpraksēm, vidiskā snieguma rādītājiem un izcilības kritērijiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 vajadzībām (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - termiņš: 2021. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dažu tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kuras klasificētas par kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III un V pielikumu (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - termiņš: 2021. gada 8. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz prasībām par konkrētu kukaiņu produktu laišanu tirgū un norobežošanas metodes pielāgošanu groza dažus Regulas (ES) Nr. 142/2011 pielikumus (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - termiņš: 2021. gada 9. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz acibenzolār-S-metila, no diedzētām saldās lupīnas Lupinus albus sēklām iegūta ūdens ekstrakta, azoksistrobīna, klopiralīda, ciflufenamīda, fludioksonila, fluopirāma, fozetila, metazahlora, azoksistrobīna, klopirīda, fludioksonila, fluopirāma, fozetila, metazahlora, oksatiapiprolīna, tebufenozīda un tiabendazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - termiņš: 2021. gada 28. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz bentazona maksimālajiem atlieku līmeņiem zirņos ar pākstīm groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - termiņš: 2021. gada 30. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ciprodinila maksimālajiem atlieku līmeņiem zilenēs, dzērvenēs, jāņogās, upenēs un ērkšķogās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - termiņš: 2021. gada 3. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz flupiradifurona un difluoretiķskābes maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - termiņš: 2021. gada 10. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz redīsu lapām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - termiņš: 2021. gada 27. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz terbutilazīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - termiņš: 2021. gada 27. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz opija alkaloīdu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju noteiktos pārtikas produktos groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - termiņš: 2021. gada 27. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 4-amino-5-(3-(izopropilamino)-2,2-dimetil-3oksopropoksi)-2-metilhinolīn-3-karbonskābes iekļaušanu aromatizētāju Savienības sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - termiņš: 2021. gada 29. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu groza attiecībā uz hlorantraniliprola maksimālajiem atlieku līmeņiem pākšaugos (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - termiņš: 2021. gada 12. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu importēšanu Savienībā un tranzītu caur to groza Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV un XV pielikumu (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - termiņš: 2021. gada 9. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2-(4-metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamīda iekļaušanu aromatizētāju Savienības sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - termiņš: 2021. gada 29. septembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009 groza attiecībā uz methyl-N-methylanthranilate lietošanu kosmētikas līdzekļos (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - termiņš: 2021. gada 7. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 17. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - termiņš: 2021. gada 22. oktobris)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 57. pants)


22. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 16/2021, III iedaļa — Komisija (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 17/2021, III iedaļa — Komisija (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2021, III iedaļa — Komisija (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG


23. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumus INF 7/2021, INF 8/2021 - VI iedaļa - Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 15/2021 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 13/2021, DEC 14/2021 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2021 - VII iedaļa - Reģionu komiteja.


24. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


25. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 696.160/OJJE).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 12. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika