Index 
Notulen
XML 251kPDF 365kWORD 90k
Woensdag 15 september 2021 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Staat van de Unie (debat)
 3.Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Eerste stemming
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 6.Staat van de Unie (voortzetting van het debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Toepassing van de EU-voorschriften voor de uitwisseling van belastinggegevens (debat)
 9.Het schandaal rond de Pegasus-spionagesoftware (debat)
 10.De mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen (debat)
 11.Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU (debat)
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 13.Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU (voortzetting van het debat)
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Tweede stemming
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Bijdrage van de EU aan de transformatie van mondiale voedselsystemen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)
 18.Het ombuigen van de negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie (debat)
 19.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 22.Ingekomen stukken
 23.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 24.Stemverklaringen
 25.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.04 uur geopend.


2. Staat van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de Fractie The Left, en Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols en François-Xavier Bellamy.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly en Robert Biedroń.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 15.9.2021)


3. Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 8 juli 2021 (punt 15 van de notulen van 8.7.2021)

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, over een gecoördineerd actieplan op Unieniveau ter vergemakkelijking van de overgang naar innovatie zonder het gebruik van dieren voor onderzoek, wettelijk voorgeschreven tests en onderwijs (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz en Sarah Wiener, namens de Verts/ALE-Fractie, over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, over een gecoördineerd actieplan op Unieniveau ter vergemakkelijking van de overgang naar innovatie zonder het gebruik van dieren voor onderzoek, wettelijk voorgeschreven tests en onderwijs (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, over plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Stemming: punt 4 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 15.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 12 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 2 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).


4. Eerste stemming

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Reserve voor aanpassing aan de brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissie TRAN.

Het Parlement gaat over tot stemming over de voorlopige akkoorden over:

Officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 24 juni 2021 en de kwestie is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement terugverwezen naar de bevoegde commissie (punt 18 van de notulen van 24.6.2021);

Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Het Parlement stemt over het voorstel tot verwerping van het standpunt van de Raad:

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021–2027 ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: Tonino Picula en Željana Zovko (A9-0266/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens
Ontwerpresolutie, ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 111, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 26 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van de criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Verantwoordelijk lid: Martin Häusling;

Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
Verslag over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China [2021/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
Verslag over eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers – nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling [2019/2186(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Vissers voor de toekomst
Verslag Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen [2019/2161(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs
Gezamenlijke ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 132, leden 2 en 4, van het Reglement, ter vervanging van de ontwerpresoluties B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 en B9-0432/2021, door Benoît Lutgen en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Mohammed Chahim, Paolo De Castro en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Tilly Metz, Martin Häusling en Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, en Anja Hazekamp, namens de Fractie The Left, over de plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19.00 uur (punt 12 van de notulen van 15.9.2021).


5. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 13 september 2021 (punt 8 van de notulen van 13.9.2021).

De commissies ITRE en ECON konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.


6. Staat van de Unie (voortzetting van het debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie (2021/2763(RSP))

(Begin van het debat: punt 2 van de notulen van 15.9.2021)

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Christoforou.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar en Josianne Cutajar.

Het woord wordt gevoerd door Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez en Esteban González Pons.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 13.34 uur geschorst.)


VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


8. Toepassing van de EU-voorschriften voor de uitwisseling van belastinggegevens (debat)

Verslag over de toepassing van de EU-voorschriften voor de uitwisseling van belastinggegevens: geboekte vooruitgang, opgedane ervaring en weg te werken belemmeringen [2020/2046(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lídia Pereira, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Monica Semedo, namens de Renew-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk en Marek Belka.

Het woord wordt gevoerd door Paolo Gentiloni en Sven Giegold.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 8 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).


9. Het schandaal rond de Pegasus-spionagesoftware (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het schandaal rond de Pegasus-spionagesoftware (2021/2879(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Didier Reynders (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Pierfrancesco Majorino, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Assita Kanko, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de Fractie The Left, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols en Jeroen Lenaers.

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor en Anna Júlia Donáth.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders en Anže Logar.

Het debat wordt gesloten.


10. De mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen (2021/2880(RSP))

Anže Logar (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Konstantinos Arvanitis, namens de Fractie The Left, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu en Daniel Freund.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss en Magdalena Adamowicz.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie) en Anže Logar.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

- Roberta Metsola en Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir en Cyrus Engerer, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese en Daniel Freund, namens de Verts/ALE-Fractie, en Konstantinos Arvanitis, namens de Fractie The Left, over de mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli en Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, over de mediavrijheid en de verdere achteruitgang van de rechtsstaat in Polen (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 11 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 8 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 15 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).


11. Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU [2021/2035(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Malin Björk en Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk en Diana Riba i Giner geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cindy Franssen, namens de PPE-Fractie, Evin Incir, namens de S&D-Fractie, Yana Toom, namens de Renew-Fractie, Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de Fractie The Left, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek en Virginie Joron.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

(Voortzetting van het debat: punt 13 van de notulen van 15.9.2021)


12. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021: reserve voor aanpassing aan de brexit
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Reserve voor aanpassing aan de brexit [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0370)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Het standpunt van de Raad is derhalve goedgekeurd.

Gewijzigde begroting nr. 3/2021 is definitief vastgesteld.

Verlenging van de geldigheid van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die in de Kanaaltunnel opereren ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0371)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0372)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Reserve voor aanpassing aan de brexit ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0373)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Richtlijn inzake de Europese blauwe kaart ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0374)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) 2021–2027 ***II
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: Tonino Picula en Željana Zovko (A9-0266/2021)

(Meerderheid van de leden van het Parlement vereist om het standpunt van de Raad goed te keuren of te wijzigen)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Verworpen

Het standpunt van de Raad wordt derhalve geacht te zijn goedgekeurd.
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

De voorgestelde handeling wordt derhalve vastgesteld. (P9_TA(2021)0375)

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0376)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (604 voor, 82 tegen, 9 onthoudingen)

Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2021)0377)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Goedgekeurd bij hoofdelijke stemming (604 voor, 84 tegen, 7 onthoudingen)

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens
Ontwerpresolutie B9-0424/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
Verslag over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China [2021/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0382)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0383)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0384)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 23)

Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
Verslag over eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers – nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling [2019/2186(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0385)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 24)

Vissers voor de toekomst
Verslag Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen [2019/2161(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENT

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0386)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 25)

Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0425/2021

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0387)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 26)


13. Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU (voortzetting van het debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU [2021/2035(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Malin Björk en Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Begin van het debat: punt 11 van de notulen van 15.9.2021)

Het woord wordt gevoerd door Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner en Simona Baldassarre.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie), Malin Björk (de Voorzitter wijst de spreker op de gedragsregels voor de leden, en met name die van artikel 10 van het Reglement) en Diana Riba i Giner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15 van de notulen van 15.9.2021 (amendementen); punt 4 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 2 van de notulen van 16.9.2021 (amendementen); punt 8 van de notulen van 16.9.2021 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 19.49 uur geschorst.)


14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.00 uur hervat.


15. Tweede stemming

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Kaapverdië ***
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië tot wijziging van de Overeenkomst inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europees onderzoeksbevel in strafzaken: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Overeenkomst EU-Korea: bepaalde aspecten van luchtdiensten ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU [2021/2035(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Malin Björk en Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens
Ontwerpresolutie B9-0424/2021;

Een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China
Verslag over een nieuwe EU-strategie ten aanzien van China [2021/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

De koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de koers van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland [2021/2042(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
Verslag over eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers – nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling [2019/2186(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Vissers voor de toekomst
Verslag Vissers voor de toekomst: de visserijsector aantrekkelijk maken voor een nieuwe generatie werknemers en werkgelegenheid scheppen in kustgemeenschappen [2019/2161(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0425/2021.

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen donderdag 16 september 2021 om 9.00 uur bekendgemaakt (punt 2 van de notulen van 16.9.2021).

Het woord wordt gevoerd door:

Juan Fernando López Aguilar (voorzitter van de commissie LIBE), vóór de opening van de stemming, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaken naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Wijziging van Kaderbesluit 2002/465/JBZ, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europees onderzoeksbevel in strafzaken: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Deze moties zullen in stemming worden gebracht na de eindstemming over de voorstellen van de Commissie (punt 2 van de notulen van 16.9.2021).

(De vergadering wordt om 20.03 uur geschorst.)


16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.30 uur hervat.


17. Bijdrage van de EU aan de transformatie van mondiale voedselsystemen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000043/2021 van Tomas Tobé, namens de commissie DEVE, en Norbert Lins, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Bijdrage van de EU aan de transformatie van mondiale voedselsystemen voor de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (B9-0031/2021)

Tomas Tobé licht de vraag toe.

Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Marlene Mortler, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Barry Andrews, namens de Renew-Fractie, Benoît Biteau, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivan David, namens de ID-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de Fractie The Left, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, en Daniel Buda.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas en Pierfrancesco Majorino.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


18. Het ombuigen van de negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000044/2021 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska en Leila Chaibi, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Het ombuigen van de negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová licht de vraag toe.

Nicolas Schmit (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Manuel Pizarro, namens de S&D-Fractie, Atidzhe Alieva-Veli, namens de Renew-Fractie, Claude Gruffat, namens de Verts/ALE-Fractie, Guido Reil, namens de ID-Fractie, Leila Chaibi, namens de Fractie The Left, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino en Vlad Gheorghe.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


19. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De volgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 144 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om een debat te houden:

I.   Het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister en Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, over het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes en Pernando Barrena Arza, namens de Fractie The Left, over het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Javi López, namens de S&D-Fractie, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann en Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, over het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová en Ladislav Ilčić, namens de ECR-Fractie, over het hardhandige optreden van de regering tegen protesten en burgers in Cuba (B9-0443/2021).

II.   De zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, namens de Fractie The Left, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont en Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière en Susanna Ceccardi, namens de ID-Fractie, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0437/2021);

- Pedro Marques en Andrea Cozzolino, namens de S&D-Fractie, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță en Ramona Strugariu, namens de Renew-Fractie, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza en Ladislav Ilčić, namens de ECR-Fractie, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere en Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, over de zaak van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor in de Verenigde Arabische Emiraten (B9-0457/2021).

III.   De situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, namens de Fractie The Left, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi en Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani en Jérôme Rivière, namens de ID-Fractie, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu en Marie Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza en Ladislav Ilčić, namens de ECR-Fractie, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly en David McAllister, namens de PPE-Fractie, over de situatie in het vluchtelingenkamp Kakuma in Kenia (B9-0454/2021).

De spreektijd wordt verdeeld overeenkomstig artikel 171 van het Reglement.


20. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van producten van dierlijke oorsprong in samengestelde producten (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de toevoeging van via pyrolyse en vergassing verkregen materialen als bestanddelencategorie voor EU-bemestingsproducten (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO, ENVI (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor afkeuring en de beoordeling van gebreken in de bijlagen I en III bij die richtlijn (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 9 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/947 tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking — Europa in de wereld, tot wijziging en intrekking van Besluit nr. 466/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU) 2017/1601 en Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AFET, DEVE, BUDG (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het bijhouden van registers door exploitanten in de biologische productie (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de criteria voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen controles op biologische producten te verrichten, en voor de intrekking van hun erkenning (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften inzake het beheer van het webportaal, krachtens artikel 49, lid 6, van Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot vaststelling van gedetailleerde voorschriften inzake het beheer van het webportaal, krachtens artikel 49, lid 6, van Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE

- Gedelegeerde verordening (EU) van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met procedurele voorschriften voor de erkenning van controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de controle van exploitanten en groepen exploitanten die in derde landen biologisch gecertificeerd zijn en van biologische producten in derde landen, en met voorschriften inzake het toezicht daarop en de door die controleautoriteiten en controleorganen uit te voeren controles en andere activiteiten (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad door de criteria te specificeren om uit te maken wanneer een activiteit moet worden aangemerkt als een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op groepsniveau (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad door nadere invulling te geven aan de door de belastingdiensten en douaneautoriteiten te verstrekken statistische gegevens en tot wijziging van de bijlagen V en VI bij die verordening (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsvogels naar een lidstaat vanuit een gebied of derde land (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI, ENVI (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad door bijkomende elementen en gedetailleerde regels voor het InvestEU-scorebord vast te stellen (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juli 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG, ECON, ENVI (artikel 57 van het Reglement), ITRE (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad wat betreft de verlenging van maatregelen voor tijdelijke vrijstelling van de regels inzake het gebruik van slots vanwege de COVID-19-crisis (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft een aantal bepalingen met betrekking tot de oorsprong van goederen (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 wat betreft de handelsnormen voor de sector groenten en fruit (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de massa van nieuwe personenauto's die in 2017, 2018 en 2019 zijn geregistreerd (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad door de oprichting van het Unieplatform voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de criteria om bepaalde beleggingsondernemingen te onderwerpen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 575/2013 (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), butylbenzylftalaat (BBP), dibutylftalaat (DBP) en diisobutylftalaat (DIBP) in reserveonderdelen die zijn herwonnen uit en worden gebruikt voor de reparatie of de vernieuwing van medische hulpmiddelen (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) in kunststofonderdelen van detectorspoelen in apparaten voor beeldvorming door middel van magnetische resonantie (MRI) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van wetenschap en techniek, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) in ionselectieve elektroden voor de analyse van menselijke lichaamsvloeistoffen en/of spoelvloeistoffen (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/1139 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1004 door de vaststelling van de criteria voor de berekening van de extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten uit de ultraperifere gebieden (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, IMCO (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen wat de specificatie betreft van de instrumenten die een goede weerspiegeling zijn van de kredietkwaliteit van de beleggingsonderneming in het kader van de lopende bedrijfsuitoefening en mogelijke alternatieve regelingen die mogen worden gebruikt voor de uitkering van een variabele beloning (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van passende criteria voor het identificeren van categorieën personeelsleden wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van een beleggingsonderneming of de activa die ze beheert wezenlijk beïnvloeden (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1241 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische maatregelen voor bepaalde demersale en pelagische visserijen in de Keltische Zee, de Ierse Zee en het gebied ten westen van Schotland (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2014 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde visserijen in de Noordzee voor de periode 2021-2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2015 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde visserijen in de westelijke wateren voor de periode 2021‐2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een de-minimisvrijstelling van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Adriatische Zee en in het zuidoostelijke deel van de Middellandse Zee (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor de tarbotvisserij in de Zwarte Zee (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en de Raad met nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale bestanden in het westelijke deel van de Middellandse Zee voor de periode 2022-2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 wat betreft het beheer en de hoeveelheden van bepaalde tariefcontingenten voor Argentinië en tot rectificatie van overgangsbepalingen van die verordening (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor de berekening en de verificatie van het gewicht van materialen of stoffen die na een sorteringshandeling worden verwijderd en die daarna niet worden gerecycled, op basis van de gemiddelde verliespercentages voor gesorteerd afval (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 augustus 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de onderliggende methodologie voor en de presentatie van prestatiescenario’s, de presentatie van kosten en de methodologie voor de berekening van samenvattende kostenindicatoren, de presentatie en inhoud van informatie over prestaties in het verleden en de presentatie van kosten door verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip’s) die een scala van beleggingsopties bieden, en de afstemming van de overgangsregeling van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad voor priip-ontwikkelaars die rechten van deelneming in fondsen als onderliggende beleggingsopties aanbieden, op de in dat artikel vastgestelde verlengde overgangsregeling (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 wat betreft bepaalde tijdelijke afwijkingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de wijnsectorsector als gevolg van de COVID-19-pandemie te verhelpen, en de periode van toepassing ervan (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/884 wat betreft de afwijkingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 met het oog op de bestrijding van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis in de wijnsector en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 september 2021

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van de criteria voor de aanwijzing van antimicrobiële stoffen die moeten worden voorbehouden voor de behandeling van bepaalde infecties bij de mens C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 mei 2021

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2144 van het Europees Parlement en de Raad met uitvoeringsbepalingen voor de specifieke testprocedures en technische voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de systemen voor intelligente snelheidsondersteuning betreft en voor de typegoedkeuring van die systemen als technische eenheden en tot wijziging van bijlage II bij die verordening C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 juni 2021

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO


21. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 6 benzyladenine en aminopyralide in of op bepaalde producten (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - termijn: 6 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizon en propineb in of op bepaalde producten (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - termijn: 5 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van imidacloprid in of op bepaalde producten (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - termijn: 11 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor cosmetische producten en dierverzorgingsproducten (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - termijn: 9 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2014/312/EU tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - termijn: 9 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit (EU) 2017/175 wat betreft de geldigheidsduur van de EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en verificatie (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - termijn: 9 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie betreffende het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, sectorale milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de sector vervaardiging van producten van metaal voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - termijn: 10 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Besluit van de Commissie betreffende het sectorale referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijken, milieuprestatie-indicatoren en benchmarks voor topprestaties voor de sector telecommunicatie en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT-diensten) voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - termijn: 10 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van bepaalde als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting ingedeelde stoffen in cosmetische producten (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - termijn: 8 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de vereisten voor het op de markt brengen van bepaalde insectenproducten en de aanpassing van een methode van compostering in cellen (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - termijn: 9 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acibenzolar-S-methyl, waterig extract van gekiemde zaden van zoete Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamide, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachloor, oxathiapiprolin, tebufenozide en thiabendazool in of op bepaalde producten (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - termijn: 28 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat het maximumgehalte aan residuen van bentazon in erwten met peul betreft (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - termijn: 30 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van cyprodinil in blauwe bessen, veenbessen, aalbessen en kruisbessen betreft (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - termijn: 3 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van flupyradifuron en difluorazijnzuur in of op bepaalde producten (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - termijn: 10 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat radijsblad betreft (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - termijn: 27 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van terbutylazine in of op bepaalde producten betreft (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - termijn: 27 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan opiumalkaloïden in bepaalde levensmiddelen betreft (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - termijn: 27 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 57 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3-oxopropoxy)-2-methylchinoline-3-carboxylzuur in de EU-lijst van aromastoffen (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - termijn: 29 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van chlorantraniliprole in peulvruchten (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - termijn: 12 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de invoer in en doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - termijn: 9 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opname van 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofeen-2-ylmethyl)aceetamide in de EU-lijst van aromastoffen (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - termijn: 29 september 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van "methyl-N-methylantranilaat" in cosmetische producten (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - termijn: 7 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 17 betreft (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - termijn: 22 oktober 2021)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI (artikel 57 van het Reglement)


22. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 16/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 17/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2021 - Afdeling III – Commissie (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
verwezen naar de bevoegde commissie: BUDG


23. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen INF 7/2021, INF 8/2021 - Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 31, lid 1, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 15/2021 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement, heeft de Raad van de Europese Unie besloten zijn goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen van de Europese Commissie DEC 13/2021, DEC 14/2021 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement, heeft de Raad van de Europese Unie besloten zijn goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 1/2021 - Afdeling VII - Comité van de Regio’s.


24. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


25. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


26. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 696.160/OJJE).


27. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.54 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Verontschuldigd:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid