Indeks 
Protokół
XML 246kPDF 368kWORD 90k
Środa, 15 września 2021 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Orędzie o stanie Unii (debata)
 3.Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (złożone projekty rezolucji)
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)
 6.Orędzie o stanie Unii (ciąg dalszy debaty)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych (debata)
 9.Skandal związany z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus (debata)
 10.Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce (debata)
 11.Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE (debata)
 12.Ogłoszenie wyników głosowania
 13.Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE (ciąg dalszy debaty)
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Druga część głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Wkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju (debata)
 18.Odwrócenie negatywnych skutków społecznych pandemii COVID-19 (debata)
 19.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)
 20.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 21.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 22.Składanie dokumentów
 23.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 24.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 25.Korekty i zamiary głosowania
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


2. Orędzie o stanie Unii (debata)

Oświadczenie przewodniczącej Komisji: Orędzie o stanie Unii (2021/2763(RSP))

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Jörg Meuthen w imieniu grupy ID, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy The Left, i Tiziana Beghin niezrzeszona.

Głos zabrał Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrał Daniel Caspary.

PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Simona Bonafè, Malik Azmani, Jordi Solé, Nicolas Bay, Beata Szydło, Sira Rego, Tamás Deutsch, Andrzej Halicki, Pedro Marques, Stéphane Séjourné, Anna Cavazzini, Jaak Madison, Jorge Buxadé Villalba, Nikolaj Villumsen, Kostas Papadakis, Siegfried Mureşan, Heléne Fritzon, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Zdzisław Krasnodębski, Malin Björk, Márton Gyöngyösi, Dolors Montserrat, Biljana Borzan, Michal Šimečka, Salima Yenbou, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Pimenta Lopes, Clara Ponsatí Obiols i François-Xavier Bellamy.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marek Belka, Dita Charanzová, Bas Eickhout, Peter Kofod, Carlo Fidanza, Dimitrios Papadimoulis, Martin Sonneborn, Eva Maydell, Eric Andrieu, Nicola Beer, Sylwia Spurek, Marco Zanni, Angel Dzhambazki, Mislav Kolakušić, Paulo Rangel, Sergei Stanishev, Sophia in 't Veld, Sven Giegold, Cristian Terheş, Dorien Rookmaker, Esther de Lange, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Luděk Niedermayer, Javier Moreno Sánchez, Benoît Lutgen, Jens Geier, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Seán Kelly i Robert Biedroń.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 15.9.2021 r.)


3. Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP))

Debata odbyła się dnia 8 lipca 2021 r. (pkt 15 protokołu z dnia 8.7.2021)

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Mohammed Chahim, Paolo De Castro i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (B9-0425/2021);

- Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (B9-0426/2021);

- Anja Hazekamp, w imieniu grupy The Left, w sprawie skoordynowanego na szczeblu Unii planu działania mającego na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (B9-0427/2021);

- Tilly Metz, Caroline Roose, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sylwia Spurek, Thomas Waitz i Sarah Wiener, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (B9-0428/2021);

- Zbigniew Kuźmiuk, w imieniu grupy ECR, w sprawie skoordynowanego na szczeblu Unii planu działania mającego na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (B9-0429/2021);

- Benoît Lutgen i Herbert Dorfmann, w imieniu grupy PPE, w sprawie planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (B9-0432/2021).

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).


4. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2021 r. – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021);

Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - komisja TRAN.

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnymi porozumieniami w sprawie

Kontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
Pierwsze głosowanie odbyło się 24 czerwca 2021 r. Pytanie zostało odesłane do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 18 protokołu z dnia 24.6.2021);

Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A9-0178/2021);

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017).

Parlament przystąpi do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie stanowiska Rady:

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027 ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Tonino Picula i Željana Zovko (A9-0266/2021).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021);

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 111 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 26 maja 2021 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 przez ustanowienie kryteriów określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi (C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)) (B9-0424/2021) - Poseł odpowiedzialny: Martin Häusling;

Nowa strategia UE–Chiny
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Chiny [2021/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją [2021/2042(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
Sprawozdanie w sprawie uczciwych warunków pracy, praw i ochrony socjalnej osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym [2019/2186(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Zawód rybaka w przyszłości
Sprawozdanie w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – przyciąganie nowego pokolenia pracowników do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych [2019/2161(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
Wspólny projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu zastępujący projekty rezolucji B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021 i B9-0432/2021 złożone przez Benoît Lutgena i Herberta Dorfmanna, w imieniu grupy PPE, Mohammeda Chahima, Paolo De Castro i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Tilly Metz, Martina Häuslinga i Basa Eickhouta, w imieniu grupy Verts/ALE, Zbigniewa Kuźmiuka i Jadwigę Wiśniewską, w imieniu grupy ECR, i Anję Hazekamp, w imieniu grupy The Left, w sprawie planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji (2021/2784(RSP)) (RC-B9-0425/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19 heures (pkt 12 protokołu z dnia 15.9.2021).


5. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze)

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała od grupy posłów ani od grupy politycznej lub grup politycznych w liczbie odpowiadającej przynajmniej średniemu progowi wniosku w sprawie decyzji o podjęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 13 września 2021 r. (pkt 8 protokołu z dnia 13.9.2021 r.).

Komisje ITRE i ECON mogły zatem przystąpić do negocjacji po upływie terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 2 Regulaminu.


6. Orędzie o stanie Unii (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie przewodniczącej Komisji: Orędzie o stanie Unii (2021/2763(RSP))

(Początek debaty: pkt 2 protokołu z dnia 15.9.2021 r.)

Głos zabrał Lefteris Christoforou.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tonino Picula, Christophe Hansen, Carlos Zorrinho, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Udo Bullmann, Juan Fernando López Aguilar i Josianne Cutajar.

Głos zabrała Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Clara Ponsatí Obiols, Martin Schirdewan, Robert Roos, Jörg Meuthen, Philippe Lamberts, Dacian Cioloş, Iratxe García Pérez i Esteban González Pons.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.34.)


PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


8. Wdrożenie wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wymogów UE dotyczących wymiany informacji podatkowych: postępy, wyciągnięte wnioski i przeszkody do pokonania [2020/2046(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Sven Giegold przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

Głos zabrali Lídia Pereira w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Monica Semedo w imieniu grupy Renew, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Eugen Jurzyca w imieniu grupy ECR, José Gusmão, w imieniu grupy The Left, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Luděk Niedermayer, Jonás Fernández, Martin Hlaváček, Hélène Laporte, Michiel Hoogeveen, Manon Aubry, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Billy Kelleher, Angelo Ciocca, Andżelika Anna Możdżanowska, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Zbigniew Kuźmiuk i Marek Belka.

Głos zabrali Paolo Gentiloni i Sven Giegold.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 11 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 8 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe)


9. Skandal związany z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Skandal związany z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus (2021/2879(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Didier Reynders (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Pierfrancesco Majorino w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy The Left, Márton Gyöngyösi niezrzeszony, Vladimír Bilčík, Birgit Sippel, Bart Groothuis, Markéta Gregorová, Clara Ponsatí Obiols i Jeroen Lenaers.

PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Raphaël Glucksmann, Sophia in 't Veld, Hannah Neumann, Tamás Deutsch, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Andreas Schieder, Moritz Körner, Patrick Breyer, Marina Kaljurand, Sandro Gozi, Gwendoline Delbos-Corfield, Nacho Sánchez Amor i Anna Júlia Donáth.

Głos zabrali Didier Reynders i Anže Logar.

Debata została zamknięta.


10. Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce (2021/2880(RSP))

Anže Logar (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Michal Šimečka w imieniu grupy Renew, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Konstantinos Arvanitis, w imieniu grupy The Left, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Andrzej Halicki, Katarina Barley, Laurence Farreng, Sylwia Spurek, Gunnar Beck, Joachim Stanisław Brudziński, Niyazi Kizilyürek, Antoni Comín i Oliveres, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Sophia in 't Veld, Salima Yenbou, Patryk Jaki, Balázs Hidvéghi, Vladimír Bilčík, Leszek Miller, Ramona Strugariu i Daniel Freund.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Nicola Procaccini, Isabel Wiseler-Lima, Evin Incir, Moritz Körner, Beata Mazurek, Siegfried Mureşan, Tom Vandenkendelaere, Pernille Weiss i Magdalena Adamowicz.

Głos zabrali Didier Reynders (członek Komisji) i Anže Logar.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberta Metsola i Jeroen Lenaers, w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar, Simona Bonafè, Marek Belka, Birgit Sippel, Katarina Barley, Leszek Miller, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Domènec Ruiz Devesa, Evin Incir i Cyrus Engerer, w imieniu grupy S&D, Michal Šimečka, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Terry Reintke, Sylwia Spurek, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos Corfield, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Kim Van Sparrentak, Monika Vana, Tilly Metz, Reinhard Bütikofer, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alexandra Geese i Daniel Freund, w imieniu grupy Verts/ALE, i Konstantinos Arvanitis, w imieniu grupy The Left, w sprawie wolności mediów i dalszego pogarszania się stanu praworządności w Polsce (2021/2880(RSP)) (B9-0461/2021);

- Jadwiga Wiśniewska, Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Ladislav Ilčić, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski, Raffaele Stancanelli i Anna Zalewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie wolności mediów i dalszego pogarszania się stanu praworządności w Polsce (2021/2880(RSP)) (B9-0463/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 11 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 8 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe)


11. Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE [2021/2035(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Malin Björk i Diana Riba i Giner przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cindy Franssen w imieniu grupy PPE, Evin Incir w imieniu grupy S&D, Yana Toom w imieniu grupy Renew, Gwendoline Delbos-Corfield w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy The Left, Laura Ferrara niezrzeszona, Maria Walsh, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Sylwia Spurek i Virginie Joron.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

(Ciąg dalszy debaty: pkt 13 protokołu z dnia 15.9.2021 r.)


12. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Projekt budżetu korygującego nr 1/2021 – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2021 r. – pobrexitowa rezerwa dostosowawcza [10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0370)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Stanowisko Rady uznaje się zatem za zatwierdzone.

Budżet korygujący nr 3/2021 zostaje definitywnie przyjęty.

Przedłużenie ważności certyfikatów bezpieczeństwa i licencji przedsiębiorstw kolejowych działających w tunelu pod kanałem La Manche ***I
[COM(2021)0402 - C9-0314/2021- 2021/0228(COD)] - komisja TRAN

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0371)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Kontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0372)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego pobrexitową rezerwę dostosowawczą [COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0373)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Dyrektywa w sprawie niebieskiej karty ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności [COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0374)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027 ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) [06604/1/2021 - C9-0352/2021- 2018/0247(COD)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Tonino Picula i Željana Zovko (A9-0266/2021)

(zmiana lub odrzucenie stanowiska Rady wymaga większości głosów wszystkich posłów do Parlamentu)

PROPOZYCJA ODRZUCENIA STANOWISKA RADY

Odrzucono

Stanowisko Rady uznaje się więc za przyjęte.
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Proponowany akt został tym samym zatwierdzony (P9_TA(2021)0375)

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 851/2004 ustanawiające Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób [COM(2020)0726 - C9-0366/2020- 2020/0320(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0376)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (604 głosów za, 82 głosów przeciw, 9 głosów wstrzymujących się)

Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE [COM(2020)0727 - C9-0367/2020- 2020/0322(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0377)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (604 głosów za, 84 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących się)

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
Projekt rezolucji B9-0424/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Nowa strategia UE–Chiny
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Chiny [2021/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0382)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją [2021/2042(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0383)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 22)

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0384)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 23)

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
Sprawozdanie w sprawie uczciwych warunków pracy, praw i ochrony socjalnej osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym [2019/2186(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0385)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Zawód rybaka w przyszłości
Sprawozdanie w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – przyciąganie nowego pokolenia pracowników do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych [2019/2161(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKA

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0386)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0425/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0387)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 26)


13. Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE [2021/2035(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Początek debaty: pkt 11 protokołu z dnia 15.9.2021 r.)

Głos zabrali: Margarita de la Pisa Carrión, Pernando Barrena Arza, Dorien Rookmaker, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Noichl, Terry Reintke, Nicolaus Fest, Elena Kountoura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Łukasz Kohut, Alice Kuhnke, Maria Spyraki, Marina Kaljurand, Jiří Pospíšil, Heléne Fritzon, Evelyn Regner i Simona Baldassarre.

Głos zabrały Helena Dalli (członkini Komisji), Malin Björk (przewodnicząca przypomniała mówczyni zasady postępowania posłów, w szczególności te przewidziane w art. 10 Regulaminu) i Diana Riba i Giner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 15 protokołu z dnia 15.9.2021 r. (poprawki); pkt 4 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (poprawki); pkt 8 protokołu z dnia 16.9.2021 r. (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.49.)


14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.00.


15. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Umowa o ułatwieniach wizowych między UE a Republiką Zielonego Przylądka ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka zmieniającej Umowę w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021);

Zmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021);

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/41/UE w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Marina Kaljurand (A9-0237/2021);

Umowa między UE a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Korei w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A9-0251/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Uznanie przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE [2021/2035(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Malin Björk i Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Kryteria określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
Projekt rezolucji B9-0424/2021;

Nowa strategia UE–Chiny
Sprawozdanie w sprawie nowej strategii UE–Chiny [2021/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0252/2021);

Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie dotyczące zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją [2021/2042(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021);

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021);

Uczciwe warunki pracy, prawa i ochrona socjalna osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym
Sprawozdanie w sprawie uczciwych warunków pracy, praw i ochrony socjalnej osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych – nowe formy zatrudnienia związane z rozwojem cyfrowym [2019/2186(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sylvie Brunet (A9-0257/2021);

Zawód rybaka w przyszłości
Sprawozdanie w sprawie zawodu rybaka w przyszłości – przyciąganie nowego pokolenia pracowników do branży rybackiej i tworzenie miejsc pracy w społecznościach nadbrzeżnych [2019/2161(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Manuel Pizarro (A9-0230/2021);

Plany i działania mające na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0425/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w dniu jutrzejszym, tj. w czwartek 16 września 2021 r. o godz. 9.00 (pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021 r.).

Wystąpienia

Przed rozpoczęciem głosowania, Juan Fernando López Aguilar (przewodniczący komisji LIBE) zabrał głos, by zwrócić się o przekazanie następujących pytań do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Zmiana decyzji ramowej Rady 2002/465/WSiSW w zakresie jej dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)];

- Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych – dostosowania do przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych ***I
[COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)].

Wnioski te zostaną poddane pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskami Komisji (pkt 2 protokołu z dnia 16.9.2021).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.03.)


16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.30.


17. Wkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2021, które skierował Tomas Tobé w imieniu komisja DEVE i Norbert Lins w imieniu komisja AGRI, do Komisji: Wkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju (B9-0031/2021)

Tomas Tobé rozwinął pytanie.

Nicolas Schmit (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Marlene Mortler w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Barry Andrews w imieniu grupy Renew, Benoît Biteau w imieniu grupy Verts/ALE, Ivan David w imieniu grupy ID, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy The Left, Dino Giarrusso niezrzeszony, i Daniel Buda.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Maria Noichl, Atidzhe Alieva-Veli, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Beata Kempa, Eugenia Rodríguez Palop, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Caroline Roose, Alessandra Basso, Mazaly Aguilar, Manuel Bompard, Tomislav Sokol, Carmen Avram, Anna Deparnay-Grunenberg, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Stanislav Polčák, Eric Andrieu, Pär Holmgren, Patrizia Toia, Claude Gruffat, Juozas Olekas i Pierfrancesco Majorino.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


18. Odwrócenie negatywnych skutków społecznych pandemii COVID-19 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000044/2021, które skierowali Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska i Leila Chaibi w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Odwrócenie negatywnych skutków społecznych pandemii COVID-19 (B9-0032/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozwinęła pytanie.

Nicolas Schmit (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Manuel Pizarro w imieniu grupy S&D, Atidzhe Alieva-Veli w imieniu grupy Renew, Claude Gruffat w imieniu grupy Verts/ALE, Guido Reil w imieniu grupy ID, Leila Chaibi w imieniu grupy The Left, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Daniel Buda, Alicia Homs Ginel, Dragoş Pîslaru, Antonio Maria Rinaldi, Eugenia Rodríguez Palop, Jiří Pospíšil, Milan Brglez, Maite Pagazaurtundúa, Maxette Pirbakas, Jarosław Duda, Gabriele Bischoff, Billy Kelleher, Eugen Tomac, Pierfrancesco Majorino i Vlad Gheorghe.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


19. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji)

Następujący posłowie lub następujące grupy polityczne złożyli zgodnie z art. 144 Regulaminu wnioski o przeprowadzenie debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.    Tłumienie przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie; (2021/2872(RSP))

- Leopoldo López Gil, David McAllister i, Luděk Niedermayer, w imieniu grupy PPE, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0436/2021);

- Manu Pineda, Sandra Pereira, João Pimenta Lopes i Pernando Barrena Arza, w imieniu grupy The Left,w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0438/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Javi López, w imieniu grupy S&D, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Hannah Neumann i Francisco Guerreiro, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0439/2021);

- Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0441/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Hermann Tertsch, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Veronika Vrecionová i Ladislav Ilčić, w imieniu grupy ECR, w sprawie tłumienia przez rząd protestów i rządowych represji wobec obywateli na Kubie (B9-0443/2021).

II.   Sprawa obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2021/2873(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy The Left, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0434/2021);

- Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Jakop G. Dalunde, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Saskia Bricmont i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0435/2021);

- Thierry Mariani, Jérôme Rivière i Susanna Ceccardi, w imieniu grupy ID, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0437/2021);

- Pedro Marques i Andrea Cozzolino, w imieniu grupy S&D, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0440/2021);

- Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Inma Rodríguez Piñero, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu, w imieniu grupy Renew, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0442/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza i Ladislav Ilčić, w imieniu grupy ECR, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0456/2021);

- Željana Zovko, Krzysztof Hetman, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere i Seán Kelly, w imieniu grupy PPE, w sprawie obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (B9-0457/2021).

III.   Sytuacja w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (2021/2874(RSP))

- Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0444/2021);

- Pierrette Herzberger Fofana, Alviina Alametsä, Caroline Roose, Hannah Neumann, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Erik Marquardt, Michèle Rivasi i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0445/2021);

- Thierry Mariani i Jérôme Rivière, w imieniu grupy ID, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0446/2021);

- Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0447/2021);

- Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Marie Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0448/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Emmanouil Fragkos, Carlo Fidanza i Ladislav Ilčić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0452/2021);

- Željana Zovko, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Seán Kelly i David McAllister, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców w Kakumie w Kenii (B9-0454/2021).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 171 Regulaminu.


20. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących wprowadzania do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego zawartych w produktach złożonych (C(2021)04298 - 2021/2820(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania materiałów uzyskanych w wyniku pirolizy i zgazowania jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE (C(2021)04764 - 2021/2819(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO, ENVI (art. 57 Regulaminu), AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall do wykazu badanych elementów, metod, kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający i oceny usterek w załącznikach I i III do tej dyrektywy (C(2021)04992 - 2021/2812(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 9 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) 2021/947 ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalny Wymiar Europy, zmieniające i uchylające decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 (C(2021)04999 - 2021/2813(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 12 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET, DEVE, BUDG (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez podmioty prowadzące produkcję ekologiczną (C(2021)05001 - 2021/2814(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 12 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do kryteriów uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli produktów ekologicznych w państwach trzecich oraz kryteriów cofnięcia uznania tych organów i jednostek certyfikujących (C(2021)05010 - 2021/2817(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania portalu internetowego na podstawie art. 49 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 (C(2021)05050 - 2021/2862(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające szczegółowe zasady działania portalu internetowego na podstawie art. 49 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 (C(2021)05051 - 2021/2863(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli podmiotów i grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w państwach trzecich, a także o zasady nadzoru nad nimi i ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te organy kontrolne i jednostki certyfikujące (C(2021)05100 - 2021/2818(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE poprzez sprecyzowanie kryteriów ustalania, kiedy działalność ma być uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności na poziomie grupy (C(2021)05115 - 2021/2826(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (C(2021)05121 - 2021/2824(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 doprecyzowujące szczegóły dotyczące informacji statystycznych, które mają być przekazywane przez organy podatkowe i celne, oraz zmieniające załączniki V i VI do tego rozporządzenia (C(2021)05160 - 2021/2822(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 w odniesieniu do przepisów dotyczących przemieszczania o charakterze niehandlowym ptaków domowych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego (C(2021)05167 - 2021/2823(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/688 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (C(2021)05168 - 2021/2821(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 14 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI, ENVI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 poprzez określenie dodatkowych elementów tabeli wskaźników InvestEU i szczegółowych zasad dotyczących tej tabeli (C(2021)05183 - 2021/2815(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 12 lipca 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG, ECON, ENVI (art. 57 Regulaminu), ITRE (art. 57 Regulaminu), TRAN (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2022 (C(2021)05263 - 2021/2843(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w odniesieniu do przedłużenia środków dotyczących tymczasowego złagodzenia zasad wykorzystywania czasów na start lub lądowanie w związku z kryzysem związanym z COVID-19 (C(2021)05402 - 2021/2848(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (EU) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących pochodzenia towarów (C(2021)05579 - 2021/2844(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 w zakresie norm handlowych w sektorze owoców i warzyw (C(2021)05584 - 2021/2842(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu uwzględnienia zmian masy nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w latach 2017, 2018 i 2019 (C(2021)05744 - 2021/2858(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 poprzez ustanowienie unijnej platformy ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii (C(2021)05752 - 2021/2849(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, których spełnienie pozwala na objęcie niektórych firm inwestycyjnych wymogami rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (C(2021)05780 - 2021/2847(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP), ftalanu benzylu-butylu (BBP), ftalanu dibutylu (DBP) i ftalanu diizobutylu (DIBP) w częściach zamiennych odzyskanych z wyrobów medycznych i wykorzystywanych do naprawy lub regeneracji takich wyrobów (C(2021)05866 - 2021/2859(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) w elementach z tworzyw sztucznych do cewek detekcyjnych w skanerach rezonansu magnetycznego (MRI) (C(2021)05867 - 2021/2860(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w elektrodach jonoselektywnych do analizy ludzkich płynów ustrojowych lub dializatu (C(2021)05868 - 2021/2861(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 ustanawiające Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1004 poprzez ustanowienie kryteriów obliczania kosztów dodatkowych poniesionych przez operatorów, którzy zajmują się połowami, chowem i hodowlą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu określonych produktów rybołówstwa i akwakultury z regionów najbardziej oddalonych (C(2021)05909 - 2021/2852(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (C(2021)05932 - 2021/2845(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających klasy instrumentów, które odpowiednio odzwierciedlają jakość kredytową firmy inwestycyjnej kontynuującej działalność, oraz ewentualne alternatywne mechanizmy, które są przeznaczone do wykorzystania do celów wynagrodzenia zmiennego (C(2021)05948 - 2021/2850(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających odpowiednie kryteria ustalania kategorii osób zatrudnionych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka firmy inwestycyjnej lub aktywów, którymi ta firma zarządza (C(2021)05949 - 2021/2857(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w zakresie środków technicznych dotyczących niektórych połowów dennych i pelagicznych w Morzu Celtyckim, Morzu Irlandzkim i wodach na zachód od Szkocji (C(2021)06042 - 2021/2846(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/2014 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w Morzu Północnym na lata 2021–2023 (C(2021)06089 - 2021/2851(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 23 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Decyzja delegowana Komisji zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń (C(2021)06111 - 2021/2864(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2015 określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów w wodach zachodnich na lata 2021–2023 (C(2021)06160 - 2021/2854(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 w zakresie ustanowienia wyłączenia de minimis z obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Adriatyckim i południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym (C(2021)06163 - 2021/2856(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym (C(2021)06165 - 2021/2853(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 w odniesieniu do szczegółów realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego na lata 2022–2024 (C(2021)06175 - 2021/2855(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/760 w odniesieniu do zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi dla Argentyny i ich ilości oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w odniesieniu do jego przepisów przejściowych (C(2021)06181 - 2021/2866(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 31 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Decyzja delegowana Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do zasad obliczania i weryfikacji masy materiałów lub substancji usuniętych po operacji sortowania i niepoddanych następnie recyklingowi, na podstawie średniego wskaźnika strat dla sortowanych odpadów (C(2021)06295 - 2021/2865(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 31 sierpnia 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule (C(2021)06325 - 2021/2871(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 7 września 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/592 w odniesieniu do pewnych tymczasowych odstępstw od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w celu przeciwdziałania zakłóceniom na rynku w sektorze wina spowodowanym pandemią COVID-19 i okresem stosowania tych odstępstw (C(2021)06588 - 2021/2882(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 września 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/884 w odniesieniu do odstępstw od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1149 w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 w sektorze wina, oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1149 (C(2021)06589 - 2021/2883(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 września 2021 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Projekty aktów delegowanych, w przypadku których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 przez ustanowienie kryteriów określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi C(2021)03552 - 2021/2718(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 26 maja 2021 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 poprzez określenie szczegółowych przepisów dotyczących konkretnych procedur badań i wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do systemów inteligentnego asystenta kontroli prędkości i homologacji typu tych systemów jako oddzielnych zespołów technicznych oraz zmieniającego załącznik II do tego rozporządzenia C(2021)04455 - 2021/2774(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 25 czerwca 2021 r.

Przedłużenie terminu zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO


21. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 6-benzyloadeniny i aminopyralidu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D070140/05 - 2021/2841(RPS) - termin: 6 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amisulbromu, flubendiamidu, meptyldinokapu, metaflumizonu i propinebu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D070306/05 - 2021/2837(RPS) - termin: 5 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imidachloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D071924/04 - 2021/2839(RPS) - termin: 11 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla produktów kosmetycznych i produktów do pielęgnacji zwierząt (D073071/03 - 2021/2808(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (D073072/03 - 2021/2809(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję (UE) 2017/175 w odniesieniu do okresu ważności kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (D073073/03 - 2021/2807(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji wyrobów metalowych gotowych do celów rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (D073519/01 - 2021/2811(RPS) - termin: 10 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej i kryteriów doskonałości dla sektora usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (D073520/01 - 2021/2810(RPS) - termin: 10 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (D073715/01 - 2021/2803(RPS) - termin: 8 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do obrotu niektórych produktów z owadów oraz dostosowania metody kontenerowej (D073858/02 - 2021/2804(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-S-metylu, wyciągu wodnego z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (Lupinus albus), azoksystrobiny, klopyralidu, cyflufenamidu, fludioksonilu, fluopyramu, fosetylu, metazachloru, oksatiapiproliny, tebufenozydu i tiabendazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D073921/03 - 2021/2834(RPS) - termin: 28 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentazonu w grochu w strąkach (D073927/03 - 2021/2835(RPS) - termin: 30 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyprodynilu w borówkach amerykańskich, żurawinach, porzeczkach i agreście (D073959/03 - 2021/2836(RPS) - termin: 3 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości flupiradifuronu i kwasu difluorooctowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D073965/03 - 2021/2838(RPS) - termin: 10 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do liści rzodkwi (D073968/03 - 2021/2831(RPS) - termin: 27 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości terbutyloazyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D073969/04 - 2021/2830(RPS) - termin: 27 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów opium w niektórych środkach spożywczych (D074084/03 - 2021/2884(RPS) - termin: 27 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia kwasu 4-amino-5-(3-(izopropyloamino)-2,2-dimetylo-3-oksopropoksy)-2-metylochinolino-3-karboksylowego do unijnego wykazu środków aromatyzujących (D074174/03 - 2021/2832(RPS) - termin: 29 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu w jadalnych nasionach roślin strączkowych (D074197/03 - 2021/2840(RPS) - termin: 12 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki XIV i XV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (D074446/02 - 2021/2806(RPS) - termin: 9 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia 2-(4-metylofenoksy)-N-(1H-pirazol-3-ilo)-N-(tiofen-2-ylometylo)acetamidu do unijnego wykazu środków aromatyzujących (D074514/02 - 2021/2833(RPS) - termin: 29 września 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania substancji Methyl-N-methylanthranilate w produktach kosmetycznych (D074549/01 - 2021/2799(RPS) - termin: 7 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 (D074944/01 - 2021/2828(RPS) - termin: 22 października 2021 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI (art. 57 Regulaminu)


22. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 16/2021 – Sekcja III – Komisja Europejska (N9-0054/2021 - C9-0356/2021 - 2021/2172(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 17/2021 – Sekcja III – Komisja Europejska (N9-0055/2021 - C9-0357/2021 - 2021/2173(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2021 – Sekcja III – Komisja Europejska (N9-0056/2021 - C9-0358/2021 - 2021/2174(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG


23. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków INF 7/2021, INF 8/2021 – Sekcja VI - Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 15/2021 – Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 13/2021, DEC 14/2021 – Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 1/2021 – Sekcja VII - Komitet Regionów.


24. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


25. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


26. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 696.160/OJJE).


27. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.54.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności