Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2161(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0230/2021

Συζήτηση :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0386

Συνοπτικά πρακτικά
XML 26k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
Πλήρη Πρακτικά

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0378)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0379)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίνεται με ΟΚ (639 υπέρ, 28 κατά, 21 αποχές)

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0380)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται με ΟΚ (658 υπέρ, 8 κατά, 22 αποχές)

Συμφωνία ΕΕ - Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0381)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ [2021/2035(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Malin Björk και Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0388)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο
Πρόταση ψηφίσματος B9-0424/2021

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας [2021/2037(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0382)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας [2021/2042(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0383)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2021)0384)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
Έκθεση με θέμα τις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, καθώς και τις νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη [2019/2186(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0385)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Αλιείς για το μέλλον
Έκθεση σχετικά με τους Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες [2019/2161(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0386)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0425/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0387)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

Παρεμβάσεις

Daniel Freund (εισηγητής), για να προβεί σε δήλωση βάσει του άρθρου 159, παράγραφος 4, του Κανονισμού επί της έκθεσής του με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας» (A9-0260/2021). Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου