Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2161(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0230/2021

Arutelud :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Hääletused :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0386

Protokoll
XML 21k
Neljapäev, 16. september 2021 - Strasbourg

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine
Istungi stenogramm

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ELi ja Cabo Verde vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0378)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2002/465/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0379)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (639 poolt, 28 vastu, 21 erapooletut)

Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0380)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (658 poolt, 8 vastu, 22 erapooletut)

ELi ja Korea vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0381)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0388)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2021

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Uus ELi-Hiina strateegia
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta [2021/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0382)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda [2021/2042(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

SOOVITUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0383)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P9_TA(2021)0384)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid [2019/2186(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0385)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Tulevased kalurid
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta [2019/2161(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0386)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0425/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0387)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Sõnavõtud

Daniel Freund (raportöör), kes tegi kodukorra artikli 159 lõike 4 kohaselt avalduse oma raporti kohta: ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu (A9-0260/2021). Hääletus toimub täna.

Viimane päevakajastamine: 26. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika