Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2161(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0230/2021

Debatter :

PV 13/09/2021 - 19
CRE 13/09/2021 - 19

Omröstningar :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0386

Protokoll
XML 21k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0378)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0379)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (639 röster för, 28 röster emot, 21 nedlagda röster)

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0380)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (658 röster för, 8 röster emot, 22 nedlagda röster)

Avtal mellan EU och Korea: vissa luftfartsaspekter ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea om vissa luftfartsaspekter [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0381)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0388)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor
Resolutionsförslag B9-0424/2021

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

En ny EU–Kina-strategi
Betänkande om en ny EU–Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0382)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2021/2042(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2021)0383)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P9_TA(2021)0384)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen [2019/2186(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0385)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Fiskare för framtiden
Betänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen [2019/2161(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0386)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0425/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0387)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Inlägg:

Daniel Freund (föredragande) gjorde ett uttalande, med åberopande av artikel 159.4 i arbetsordningen, om sitt betänkande: Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor (A9-0260/2021). Omröstningen skulle äga rum innevarande dag.

Senaste uppdatering: 26 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy