Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 18k
Neljapäev, 16. september 2021 - Strasbourg

4. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0436/2021, B9-0441/2021 ja B9-0443/2021, mille on esitanud Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan ja Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 ja B9-0442/2021, mille on esitanud Pedro Marques ja Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko ja Valdemar Tomaševski inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (2021/2873(RSP)° (RC-B9-0434/2021);

Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 ja B9-0454/2021, mille on esitanud Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne ja Klemen Grošelj fraktsiooni Renew nimel, Pierrette Herzberger-Fofana fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine
Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud, õppetunnid ja ületamist ootavad raskused [2020/2046(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Olukord Afganistanis
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 ja B9-0462/2021, mille on esitanud Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski ja David Lega fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques ja Elena Yoncheva fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Afganistanis (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Olukord Liibanonis
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 ja B9-04702/2021, mille on esitanud Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Evin Incir, Pedro Marques ja Tonino Picula, fraktsiooni S&D nimel, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Stéphanie Yon-Courtin fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Liibanonis (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas
Resolutsiooni ettepanek B9-0461/2021;

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamise kohta sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu [2020/2133(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Hääletuse lõpp kell 10.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 13.00 (16.9.2021 protokollipunkt 8).

Viimane päevakajastamine: 26. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika