Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 18k
Ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris - Strasbūra

4. Pirmais balsošanas laiks
CRE

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Valdības vēršanās pret protestiem un pilsoņiem Kubā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus B9-0436/2021, B9-0441/2021 un B9-0443/2021 iesniedza Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere un Seán Kelly PPE grupas vārdā, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan un Carlo Fidanza ECR grupas vārdā - par valdības vēršanos pret protestiem un pilsoņiem Kubā (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021).

Cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lieta Apvienotajos Arābu Emirātos
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 un B9-0442/2021 iesniedza Pedro Marques un Andrea Cozzolino S&D grupas vārdā, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo grupas “The Left” vārdā, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko un Valdemar Tomaševski - par cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lietu Apvienotajos Arābu Emirātos (2021/2873(RSP)) (RC-B9-0434/2021).

Stāvoklis Kakumas bēgļu nometnē Kenijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 un B9-0454/2021 iesniedza Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere un Seán Kelly PPE grupas vārdā, Pedro Marques, Andrea Cozzolino un Maria Arena S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne un Klemen Grošelj grupas “Renew” vārdā, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo - par stāvokli Kakumas bēgļu nometnē Kenijā (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021).

ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju
Ziņojums par ES prasību īstenošanu attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju: progress, gūtā pieredze un risināmās problēmas [2020/2046(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A9-0193/2021).

Stāvoklis Afganistānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 un B9-0462/2021 iesniedza Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski un David Lega PPE grupas vārdā, Pedro Marques un Elena Yoncheva S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski un Adam Bielan ECR grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo - par stāvokli Afganistānā (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021).

Stāvoklis Libānā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 un B9-04702/2021 iesniedza Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā, Evin Incir, Pedro Marques un Tonino Picula S&D grupas vārdā, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne un Stéphanie Yon-Courtin grupas “Renew” vārdā, Salima Yenbou, Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo - par stāvokli Libānā (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021).

Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0461/2021.

Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru
Ziņojums par pārredzamības un integritātes stiprināšanu ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru [2020/2133(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto dokumentu.

Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā [2021/2035(INL)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Malin Björk un Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.00 (16.9.2021. protokola 8. punkts).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 26. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika