Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 19k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg

4. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0436/2021, B9-0441/2021 och B9-0443/2021, och som lagts fram av Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere och Seán Kelly, för PPE-gruppen, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 och B9-0442/2021, och som lagts fram av Pedro Marques och Andrea Cozzolino, för S&D-gruppen, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko och Valdemar Tomaševski, fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten (2021/2873(RSP) (RC-B9-0434/2021);

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 och B9-0454/2021, och som lagts fram av Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere och Seán Kelly, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Maria Arena, för S&D-gruppen, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne och Klemen Grošelj, för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna [2020/2046(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 och B9-0462/2021, och som lagts fram av Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski och David Lega, för PPE-gruppen, Pedro Marques och Elena Yoncheva, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski och Adam Bielan, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Afghanistan (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Situationen i Libanon
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 och B9-04702/2021, och som lagts fram av Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen, Evin Incir, Pedro Marques och Tonino Picula, för S&D-gruppen, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Stéphanie Yon-Courtin, för Renew-gruppen, Salima Yenbou, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Libanon (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
Resolutionsförslag B9-0461/2021;

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor [2020/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00 (punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021).

Senaste uppdatering: 26 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy