Показалец 
Протокол
XML 208kPDF 310kWORD 83k
Четвъртък, 16 септември 2021 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (продължeние на разискването)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
  
6.2.Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
  
6.3.Положението в бежанския лагер Какума в Кения
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Второ гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19 (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Обяснения на вот
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Внесени документи
 19.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 20.Петиции
 21.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 22.График на следващите заседания
 23.Закриване на заседанието
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Споразумение за улесняване на издаването на визи между ЕС и Кабо Верде ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0378)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0379)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (639 „за“, 28 „против“, 21 въздържали се)

Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/41/ЕС с цел привеждането ѝ в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0380)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (658 „за“, 8 „против“, 22 въздържали се)

Споразумение между ЕС и Корея: някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0381)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0388)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората
Предложение за резолюция B9-0424/2021

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Нова стратегия ЕС – Китай
Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай [2021/2037(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0382)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия
Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия [2021/2042(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕПОРЪКА

Приема се (P9_TA(2021)0383)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрено във вида, в който е изменено (P9_TA(2021)0384)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии
Доклад относно справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии [2019/2186(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0385)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Рибари за бъдещето
Доклад относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните общности [2019/2161(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0386)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието
Общо предложение за резолюция RC-B9-0425/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0387)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

Изказвания

Daniel Freund (докладчик), за да направи изявление съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността относно своя доклад: Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика (A9-0260/2021). Гласуването ще се проведе днес.


3. Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000057/2021, зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия LIBE, към Комисията: Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (B9-0034/2021)

Juan Fernando López Aguilar разви въпроса.

Ylva Johansson (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Stanislav Polčák, от името на групата PPE, Елена Йончева, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, и Daniel Freund, от името на групата Verts/ALE.

(Продължение на разискването: точка 5 от протокола от 16.9.2021 г.)


4. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0436/2021, B9-0441/2021 и B9-0443/2021, от Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Андрей Ковачев, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ева Майдел, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere и Seán Kelly, от името на групата PPE, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, относно репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 и B9-0442/2021, от Pedro Marques и Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko и Valdemar Tomaševski, относно случая на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ (2021/2873(RSP)) (RC-B9-0434/2021);

Положението в бежанския лагер Какума в Кения
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 и B9-0454/2021, от Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Андрей Ковачев, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ева Майдел, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere и Seán Kelly, от името на групата PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino и Maria Arena, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne и Klemen Grošelj, от името на групата Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, от името на групата Verts/ALE, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението в бежанския лагер Какума в Кения (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация
Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени [2020/2046(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Положението в Афганистан
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 и B9-0462/2021, от Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski и David Lega, от името на групата PPE, Pedro Marques и Елена Йончева, от името на групата S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski и Adam Bielan, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението в Афганистан (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Положението в Ливан
Общо предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността вместо предложения за резолюция B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 и B9-04702/2021, от Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete и Андрей Ковачев, от името на групата PPE, Evin Incir, Pedro Marques и Tonino Picula, от името на групата S&D, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne и Stéphanie Yon-Courtin, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, и Fabio Massimo Castaldo, относно положението в Ливан (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша
Предложение за резолюция B9-0461/2021;

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика
Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика [2020/2133(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Гласуването ще продължи до 10.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13.00 ч. (точка 8 от протокола от 16.9.2021 г.).


5. Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (продължeние на разискването)

Въпрос с искане за устен отговор O-000057/2021, зададен от Juan Fernando López Aguilar, от името на комисия LIBE, към Комисията: Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава (B9-0034/2021)

(Начало на разискването: точка 3 от протокола от 16.9.2021 г.)

Изказаха се Jaak Madison, от името на групата ID, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, и Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, Balázs Hidvéghi, независим член на ЕП, François-Xavier Bellamy, Петър Витанов, Илхан Кючюк, Virginie Joron, Joachim Stanisław Brudziński, Isabel Santos, Moritz Körner, Jorge Buxadé Villalba, Billy Kelleher, Elżbieta Kruk и Vlad Gheorghe.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Разискването приключи.


6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 19 от протокола от 15.9.2021 г.)


6.1. Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба

Предложения за резолюция B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 и B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz и Manu Pineda представиха предложенията за резолюция.

Изказаха се Juan Ignacio Zoido Álvarez, от името на групата PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Beck, от името на групата ID, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Helmut Geuking (председателят направи уточнения относно организацията на разискването), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz и Elżbieta Kruk.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Isabel Santos, Alicia Homs Ginel и Maria Grapini.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


6.2. Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Предложения за резолюция B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 и B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman и Adam Bielan представиха предложенията за резолюция B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 и B9-0456/2021.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Maximilian Krah, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde и Pierfrancesco Majorino.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).


6.3. Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Предложения за резолюция B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 и B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk и Marisa Matias представиха предложенията за резолюция B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 и B9-0454/2021.

Изказаха се Hannes Heide, от името на групата S&D, Jan-Christoph Oetjen, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Carlos Zorrinho и Evin Incir.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 11 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 8 от протокола от 16.9.2021 г. (изменения); точка 15 от протокола от 16.9.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 12.26 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.00 ч.


8. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
Общо предложение за резолюция RC-B9-0436/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0389)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
Общо предложение за резолюция RC-B9-0434/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0390)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 29)

Положението в бежанския лагер Какума в Кения
Общо предложение за резолюция RC-B9-0445/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0391)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 30)

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация
Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени [2020/2046(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0392)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Положението в Афганистан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0455/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0393)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Положението в Ливан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0465/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0394)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33)

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша
Предложение за резолюция B9-0461/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0395)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика
Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика [2020/2133(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0396)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС [2021/2035(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Malin Björk и Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0388)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)


9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят съобщи, че председателят на Парламента е получил от секретариата на независимите членове на ЕП следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия AFET: Kinga Gál

комисия INTA: László Trócsányi

комисия BUDG: Andor Deli на мястото на Ioannis Lagos

комисия ECON: Enikő Győri

комисия EMPL: Ádám Kósa

комисия ENVI: Edina Tóth

комисия ITRE: András Gyürk

анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране: Tamás Deutsch

специална комисия за борба с рака: Lívia Járóka

специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз: Balázs Hidvéghi

специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера: Ernő Schaller-Baross

Тези решения влизат в сила днес.

(Заседанието е прекъснато в 13.05 ч.)


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 13.45 ч.


11. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
Общо предложение за резолюция RC-B9-0436/2021;

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
Общо предложение за резолюция RC-B9-0434/2021;

Положението в бежанския лагер Какума в Кения
Общо предложение за резолюция RC-B9-0445/2021;

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация
Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени [2020/2046(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Положението в Афганистан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0455/2021;

Положението в Ливан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0465/2021;

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша
Предложение за резолюция B9-0461/2021;

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика
Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика [2020/2133(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Гласуването ще продължи до 15.00 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16.30 ч. (точка 15 от протокола от 16.9.2021 г).

(Заседанието беше прекъснато в 13.46 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.30 ч.


13. Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000046/2021, зададен от Dolors Montserrat, от името на комисия PETI, към Комисията: Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19 (B9-0033/2021)

Dolors Montserrat разви въпроса.

Ylva Johansson (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Tomislav Sokol, от името на групата PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro, от името на групата S&D, Vlad Gheorghe, от името на групата Renew, Eleonora Evi, от името на групата Verts/ALE, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Cristian Terheş, от името на групата ECR, Sira Rego, от името на групата The Left, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Nathalie Colin-Oesterlé, Петър Витанов, Valter Flego, Tilly Metz, Virginie Joron, Ангел Джамбазки, Marc Botenga, Seán Kelly, Jytte Guteland, Mikuláš Peksa, Gunnar Beck, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Cyrus Engerer и Nicolaus Fest.

Изказа се Ylva Johansson.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

(Заседанието е прекъснато в 15.45 ч.)


14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.32 ч.


15. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Репресиите на правителството срещу протестите и гражданите в Куба
Общо предложение за резолюция RC-B9-0436/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0389)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

(Предложенията за резолюции B9-0438/2021 и B9-0439/2021 отпадат.)

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ
Общо предложение за резолюция RC-B9-0434/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0390)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 29)

(Предложенията за резолюции B9-0437/2021, B9-0456/2021 и B9-0457/2021 отпадат.)

Положението в бежанския лагер Какума в Кения
Общо предложение за резолюция RC-B9-0445/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0391)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 30)

(Предложенията за резолюции B9-0444/2021, B9-0446/2021 и B9-0452/2021 отпадат.)

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация
Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да бъдат преодолени [2020/2046(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0392)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Положението в Афганистан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0455/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0393)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

(Предложенията за резолюции B9-0433/2021 и B9-0453/2021 отпадат.)

Положението в Ливан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0465/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0394)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 33)

(Предложенията за резолюции B9-0464/2021 и B9-0466/2021 отпадат.)

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша
Предложение за резолюция B9-0461/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0395)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 34)

(Предложението за резолюция B9-0463/2021 отпада.)

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика
Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика [2020/2133(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0396)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 35)


16. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


17. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod и Charlie Weimers. Предложение за резолюция относно пълна прозрачност във връзка с разходите за Конференцията за бъдещето на Европа (B9-0368/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Предложение за резолюция относно начина, по който Комисията работи с Парламента, въз основа на примера на комисията по култура и образование (CULT) (B9-0376/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Emmanouil Fragkos и Charlie Weimers. Предложение за резолюция относно спешното оттегляне и подновяване на Пакта за миграцията с цел включване на основните елементи на датския план в областта на убежището (B9-0377/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Предложение за резолюция относно разпространението на палиативните грижи и подкрепата за тях (B9-0378/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský и Tom Vandendriessche. Предложение за резолюция относно защитата на демокрацията срещу цензура (B9-0380/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Предложение за резолюция относно манипулирането на информация за произхода на COVID-19 като част от борбата с дезинформацията (B9-0415/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Предложение за резолюция относно прилагането на мерки за насърчаване на непрекъснатото обучение на ловците и рибарите с цел защита на територията и опазване на природните ресурси (B9-0416/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli и Marco Zanni. Предложение за резолюция относно избягването на злоупотребата с цифровия COVID сертификат на ЕС от някои държави членки с цел да ограничават достъпа на гражданите до определени услуги и да възпират икономическото възстановяване (B9-0417/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно регулирането на миграционните потоци от Афганистан (B9-0418/2021)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, DEVE


19. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на условията за износ на някои органични торове и подобрители на почвата, съдържащи материали от категория 2 (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - срок: 9 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на списъка на активните вещества (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - срок: 15 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - срок: 15 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) вещества (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - срок: 23 октомври 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 57 от Правилника за дейността), IMCO (член 57 от Правилника за дейността), JURI (член 57 от Правилника за дейността).


20. Петиции

Петиции от № 0711-21 до № 0945-21 са вписани в регистъра на 16 септември 2021 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на 16 септември 2021 г. председателят на Парламента изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


21. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията на 13, 14 и 15 септември 2021 г. ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


22. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 4 октомври 2021 г. до 7 октомври 2021 г.


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.35 ч.


24. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Al-Sahlani Abir, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Христов Иво, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Витанов Петър, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Извинени:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 26 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност