Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 210kPDF 311kWORD 86k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (συζήτηση)
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
  6.2.Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  6.3.Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Δεύτερη ψηφοφορία
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 20.Αναφορές
 21.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ ονόματος της Ένωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την τροποποίηση της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0378)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0379)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εγκρίνεται με ΟΚ (639 υπέρ, 28 κατά, 21 αποχές)

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41/ΕΕ όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0380)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται με ΟΚ (658 υπέρ, 8 κατά, 22 αποχές)

Συμφωνία ΕΕ - Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0381)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ [2021/2035(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Malin Björk και Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0388)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο
Πρόταση ψηφίσματος B9-0424/2021

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας
Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας [2021/2037(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0382)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, που αφορά την κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας [2021/2042(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0383)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2021)0384)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
Έκθεση με θέμα τις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, τα δικαιώματα και την κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα, καθώς και τις νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη [2019/2186(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0385)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Αλιείς για το μέλλον
Έκθεση σχετικά με τους Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες [2019/2161(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0386)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0425/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0387)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

Παρεμβάσεις

Daniel Freund (εισηγητής), για να προβεί σε δήλωση βάσει του άρθρου 159, παράγραφος 4, του Κανονισμού επί της έκθεσής του με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας» (A9-0260/2021). Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα.


3. Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000057/2021 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (B9-0034/2021)

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Yoncheva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Daniel Freund, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021)


4. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0436/2021, B9-0441/2021 και B9-0443/2021, από τους Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Λευτέρη Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere και Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Εμμανουήλ Φράγκο, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021).

Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 και B9-0442/2021, από τους Pedro Marques και Andrea Cozzolino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko και Valdemar Tomaševski, σχετικά με την υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2021/2873(RSP) (RC-B9-0434/2021).

Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 και B9-0454/2021, από τους Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Λευτέρη Χριστοφόρου, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere και Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne και Klemen Grošelj, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021).

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα που αντλήθηκαν και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν [2020/2046(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0193/2021).

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 και B9-0462/2021, από τους Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski και David Lega, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques και Elena Yoncheva, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021).

Η κατάσταση στον Λίβανο
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 και B9-04702/2021, από τους Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evin Incir, Pedro Marques και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne και Stéphanie Yon-Courtin, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στον Λίβανο (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021).

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0461/2021.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ [2020/2133(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ [2021/2035(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Malin Björk και Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 10.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021).


5. Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000057/2021 που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της επιτροπή LIBE, προς την Επιτροπή: Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου (B9-0034/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021)

Παρεμβαίνουν οι Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Κωνσταντίνος Αρβανίτης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Balázs Hidvéghi, μη εγγεγραμμένος, François-Xavier Bellamy, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Virginie Joron, Joachim Stanisław Brudziński, Isabel Santos, Moritz Körner, Jorge Buxadé Villalba, Billy Kelleher, Elżbieta Kruk και Vlad Gheorghe.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2021)


6.1. Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 και B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Οι Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz και Manu Pineda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Juan Ignacio Zoido Álvarez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Helmut Geuking (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz και Elżbieta Kruk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabel Santos, Alicia Homs Ginel και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).


6.2. Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 και B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Οι Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman και Adam Bielan παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 και B9-0456/2021.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maximilian Krah, εξ ονόματος της ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde και Pierfrancesco Majorino.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).


6.3. Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 και B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Οι Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk και Marisa Matias παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 και B9-0454/2021.

Παρεμβαίνουν οι Hannes Heide, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan-Christoph Oetjen, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Carlos Zorrinho και Evin Incir.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τροπολογίεςσημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.26.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.00.


8. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0436/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0389)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0434/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0390)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 29)

Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0445/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0391)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 30)

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα που αντλήθηκαν και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν [2020/2046(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0392)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 31)

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0455/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0393)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 32)

Η κατάσταση στον Λίβανο
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0465/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0394)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 33)

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0461/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0395)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 34)

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ [2020/2133(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0396)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 35)

Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ [2021/2035(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγήτριες: Malin Björk και Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0388)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε από τη γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βουλευτών τις ακόλουθες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιείται η σύνθεση επιτροπών και αντιπροσωπειών:

επιτροπή AFET: Kinga Gál

επιτροπή INTA: László Trócsányi

επιτροπή BUDG: Andor Deli αντί Ιωάννη Λαγού

επιτροπή ECON: Enikő Győri

επιτροπή EMPL: Ádám Kósa

επιτροπή ENVI: Edina Tóth

επιτροπή ITRE: András Gyürk

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά: Tamás Deutsch

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου: Lívia Járóka

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Balázs Hidvéghi

Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή: Ernő Schaller-Baross

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05.)


10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.45.


11. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0436/2021.

Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0434/2021.

Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0445/2021.

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα που αντλήθηκαν και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν [2020/2046(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0193/2021).

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0455/2021.

Η κατάσταση στον Λίβανο
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0465/2021.

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0461/2021.

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ [2020/2133(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2021).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.46.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.30.


13. Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000046/2021 που κατέθεσε η Dolors Montserrat, εξ ονόματος της επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 (B9-0033/2021)

Η Dolors Montserrat αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Tomislav Sokol, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vlad Gheorghe, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Cristian Terheş, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sira Rego, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Nathalie Colin-Oesterlé, Petar Vitanov, Valter Flego, Tilly Metz, Virginie Joron, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Seán Kelly, Jytte Guteland, Mikuláš Peksa, Gunnar Beck, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Cyrus Engerer και Nicolaus Fest.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.45.)


14. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.32.


15. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0436/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0389)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 28)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0438/2021 και B9-0439/2021 καταπίπτουν.)

Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0434/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0390)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 29)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0437/2021, B9-0456/2021 και B9-0457/2021 καταπίπτουν.)

Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0445/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0391)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 30)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0444/2021, B9-0446/2021 και B9-0452/2021 καταπίπτουν.)

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών: πρόοδος, διδάγματα που αντλήθηκαν και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν [2020/2046(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0392)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 31)

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0455/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0393)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 32)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0433/2021 και B9-0453/2021 καταπίπτουν.)

Η κατάσταση στον Λίβανο
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0465/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0394)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 33)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0464/2021 και B9-0466/2021 καταπίπτουν.)

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία
Πρόταση ψηφίσματος B9-0461/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0395)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 34)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0463/2021 καταπίπτει.)

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου φορέα δεοντολογίας της ΕΕ [2020/2133(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0396)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 35)


16. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


17. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod και Charlie Weimers. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (B9-0368/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή: η περίπτωση της επιτροπής CULT (B9-0376/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Εμμανουήλ Φράγκος και Charlie Weimers. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επείγουσα ανάκληση και εκ νέου κατάθεση του συμφώνου για τη μετανάστευση προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτό τα κύρια στοιχεία του σχεδίου της Δανίας για το άσυλο (B9-0377/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάδοση και τη στήριξη της παρηγορητικής φροντίδας (B9-0378/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský και Tom Vandendriessche. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της δημοκρατίας από πρακτικές λογοκρισίας (B9-0380/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χειραγώγηση της ενημέρωσης όσον αφορά την προέλευση της νόσου COVID-19 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης (B9-0415/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση της συνεχούς κατάρτισης κυνηγών και αλιέων με σκοπό την προστασία του εδάφους και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων (B9-0416/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli και Marco Zanni. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόληψη της κατάχρησης του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ από ορισμένα κράτη μέλη ώστε να μην περιορίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε ορισμένες υπηρεσίες και να μην εμποδίζεται η οικονομική ανάκαμψη (B9-0417/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών από το Αφγανιστάν (B9-0418/2021)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE


19. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τους όρους εξαγωγής ορισμένων οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους που περιέχουν υλικά της κατηγορίας 2 (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - προθεσμία: 9 Οκτωβρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον κατάλογο των δραστικών ουσιών (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - προθεσμία: 23 Οκτωβρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού).


20. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0711-21 έως 0945-21 καταχωρίστηκαν στο γενικό πρωτόκολλο στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 και παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


21. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2021 θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


22. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 4 Οκτωβρίου 2021 έως τις 7 Οκτωβρίου 2021.


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.35.


24. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andrews Barry, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου