Märksõnaregister 
Protokoll
XML 182kPDF 281kWORD 78k
Neljapäev, 16. september 2021 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord (arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord (arutelu jätkamine)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
  
6.2.Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
  
6.3.Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Istungi jätkamine
 11.Teine hääletusvoor
 12.Istungi jätkamine
 13.COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamise, ostmise ja levitamise läbipaistvus ELis (arutelu)
 14.Istungi jätkamine
 15.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 16.Selgitused hääletuse kohta
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Esitatud dokumendid
 19.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 20.Petitsioonid
 21.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 22.Järgmiste istungite ajakava
 23.Istungi lõpp
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ELi ja Cabo Verde vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0378)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Nõukogu raamotsuse 2002/465/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2002/465/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0379)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (639 poolt, 28 vastu, 21 erapooletut)

Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0380)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (658 poolt, 8 vastu, 22 erapooletut)

ELi ja Korea vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0381)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 19)

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0388)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Vastuväide kodukorra artikli 111 lõike 3 alusel: niisuguste antimikroobikumide kindlaksmääramise kriteeriumid, mis nähakse ette teatavate nakkuste raviks üksnes inimestel
Resolutsiooni ettepanek B9-0424/2021

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)

Uus ELi-Hiina strateegia
Raport uue ELi-Hiina strateegia kohta [2021/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0382)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suund
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Venemaa poliitiliste suhete suunda [2021/2042(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

SOOVITUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0383)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P9_TA(2021)0384)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 23)

Platvormitöötajate õiglased töötingimused, õigused ja sotsiaalkaitse – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid
Raport platvormitöötajate õiglaste töötingimuste, õiguste ja sotsiaalkaitse kohta – digitaalarenguga seotud tööhõive uued vormid [2019/2186(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0385)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

Tulevased kalurid
Raport tulevaste kalurite ning kalandussektorisse töötajate uue põlvkonna ligimeelitamise ja rannikukogukondades töökohtade loomise kohta [2019/2161(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0386)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Kavad ja meetmed, millega kiirendada teadusuuringutes, kohustuslikes katsetes ja hariduses üleminekut innovatsioonile ilma loomkatseteta
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0425/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0387)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Sõnavõtud

Daniel Freund (raportöör), kes tegi kodukorra artikli 159 lõike 4 kohaselt avalduse oma raporti kohta: ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu (A9-0260/2021). Hääletus toimub täna.


3. USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000057/2021, mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar nimel LIBE-komisjon komisjonile: USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord (B9-0034/2021)

Juan Fernando López Aguilar esitas küsimuse.

Ylva Johansson (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Elena Yoncheva fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel ja Daniel Freund fraktsiooni Verts/ALE nimel.

(Arutelu jätk: 16.9.2021 protokollipunkt 5)


4. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0436/2021, B9-0441/2021 ja B9-0443/2021, mille on esitanud Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan ja Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel valitsusepoolse meeleavalduste ja kodanike mahasurumise kohta Kuubas (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 ja B9-0442/2021, mille on esitanud Pedro Marques ja Andrea Cozzolino fraktsiooni S&D nimel, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko ja Valdemar Tomaševski inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtumi kohta Araabia Ühendemiraatides (2021/2873(RSP)° (RC-B9-0434/2021);

Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 ja B9-0454/2021, mille on esitanud Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques, Andrea Cozzolino ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne ja Klemen Grošelj fraktsiooni Renew nimel, Pierrette Herzberger-Fofana fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Kakuma põgenikelaagris Keenias (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine
Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud, õppetunnid ja ületamist ootavad raskused [2020/2046(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Olukord Afganistanis
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 ja B9-0462/2021, mille on esitanud Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski ja David Lega fraktsiooni PPE nimel, Pedro Marques ja Elena Yoncheva fraktsiooni S&D nimel, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Afganistanis (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Olukord Liibanonis
Resolutsiooni ühisettepanek vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4, asendades resolutsiooni ettepanekud B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 ja B9-04702/2021, mille on esitanud Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel, Evin Incir, Pedro Marques ja Tonino Picula, fraktsiooni S&D nimel, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne ja Stéphanie Yon-Courtin fraktsiooni Renew nimel, Salima Yenbou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Liibanonis (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas
Resolutsiooni ettepanek B9-0461/2021;

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamise kohta sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu [2020/2133(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Hääletuse lõpp kell 10.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 13.00 (16.9.2021 protokollipunkt 8).


5. USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord (arutelu jätkamine)

Suuliselt vastatav küsimus O-000057/2021, mille esitas(id) Juan Fernando López Aguilar LIBE-komisjoni nimel komisjonile: USA sanktsioonid ja õigusriigi olukord (B9-0034/2021)

(Arutelu algus: 16.9.2021 protokollipunkt 3)

Sõna võtsid Jaak Madison fraktsiooni ID nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, ja Konstantinos Arvanitis fraktsiooni The Left nimel, Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta), François-Xavier Bellamy, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Virginie Joron, Joachim Stanisław Brudziński, Isabel Santos, Moritz Körner, Jorge Buxadé Villalba, Billy Kelleher, Elżbieta Kruk ja Vlad Gheorghe.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.


6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.9.2021 protokollipunkt 19.)


6.1. Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas

Resolutsiooni ettepanekud B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 ja B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz ja Manu Pineda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Juan Ignacio Zoido Álvarez fraktsiooni PPE nimel, Maria-Manuel Leitão-Marques fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni The Left nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Helmut Geuking (president täpsustamiseks arutelu korraldamise kohta), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz ja Elżbieta Kruk.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võtsid Isabel Santos, Alicia Homs Ginel ja Maria Grapini.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.9.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 16.9.2021 protokollipunkt 8 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


6.2. Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides

Resolutsiooni ettepanekud B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 ja B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman ja Adam Bielan tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 ja B9-0456/2021.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel, Hannah Neumann fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo, fraktsioonilise kuuluvuseta, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde ja Pierfrancesco Majorino.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.9.2021 protokollipunkt 11 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 16.9.2021 protokollipunkt 8 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).


6.3. Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias

Resolutsiooni ettepanekud B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 ja B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk ja Marisa Matias tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 ja B9-0454/2021.

Sõna võtsid Hannes Heide fraktsiooni S&D nimel, Jan-Christoph Oetjen fraktsiooni Renew nimel, Gunnar Beck fraktsiooni ID nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Zorrinho ja Evin Incir.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.9.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 11 (lõpphääletus).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 16.9.2021 protokollipunkt 8 (muudatusettepanekud); 16.9.2021 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).

(Istung katkestati kell 12.26.)


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.00.


8. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0436/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0389)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0434/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0390)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0445/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0391)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine
Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud, õppetunnid ja ületamist ootavad raskused [2020/2046(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0392)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Olukord Afganistanis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0455/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0393)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

Olukord Liibanonis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0465/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0394)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33)

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas
Resolutsiooni ettepanek B9-0461/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0395)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamise kohta sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu [2020/2133(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0396)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)

Soolise vägivalla määratlemine ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina
Raport soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina [2021/2035(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Malin Björk ja Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0388)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Istungi juhataja tegi teatavaks, et parlamendi president on saanud fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadilt järgmised otsused, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

AFET-komisjon: Kinga Gál

INTA-komisjon: László Trócsányi

BUDG-komisjon: Ioannis Lagose asemel Andor Deli

ECON-komisjon: Enikő Győri

EMPL-komisjon: Ádám Kósa

ENVI-komisjon: Edina Tóth

ITRE-komisjon: András Gyürk

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon : Tamás Deutsch

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon : Lívia Járóka

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitlev erikomisjon: Balázs Hidvéghi

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon : Ernő Schaller-Baross

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.

(Istung katkestati kell 13.05.)


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.45.


11. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0436/2021;

Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0434/2021;

Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0445/2021;

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine
Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud, õppetunnid ja ületamist ootavad raskused [2020/2046(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Olukord Afganistanis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0455/2021;

Olukord Liibanonis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0465/2021;

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas
Resolutsiooni ettepanek B9-0461/2021;

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamise kohta sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu [2020/2133(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Hääletuse lõpp kell 15.00.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.30 (16.9.2021 protokollipunkt 15).

(Istung katkestati kell13.46.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

12. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 14.30.


13. COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamise, ostmise ja levitamise läbipaistvus ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000046/2021, mille esitas(id) Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel komisjonile: ELi lähenemisviisi läbipaistvus COVID-19 vaktsiinide väljatöötamisel, ostmisel ja levitamisel (B9-0033/2021)

Dolors Montserrat esitas küsimuse.

Ylva Johansson (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tomislav Sokol fraktsiooni PPE nimel, Cristina Maestre Martín De Almagro fraktsiooni S&D nimel, Vlad Gheorghe fraktsiooni Renew nimel, Eleonora Evi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Cristian Terheş fraktsiooni ECR nimel, Sira Rego fraktsiooni The Left nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nathalie Colin-Oesterlé, Petar Vitanov, Valter Flego, Tilly Metz, Virginie Joron, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Seán Kelly, Jytte Guteland, Mikuláš Peksa, Gunnar Beck, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Cyrus Engerer ja Nicolaus Fest.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

(Istung katkestati kell 15.45.)


14. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 16.32.


15. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Valitsusepoolne meeleavalduste ja kodanike mahasurumine Kuubas
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0436/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0389)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 28)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0438/2021 ja B9-0439/2021 muutusid kehtetuks.)

Inimõiguste kaitsja Ahmed Mansoori juhtum Araabia Ühendemiraatides
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0434/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0390)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0437/2021, B9-0456/2021 ja B9-0457/2021 muutusid kehtetuks.)

Olukord Kakuma põgenikelaagris Keenias
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0445/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0391)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0444/2021, B9-0446/2021 ja B9-0452/2021 muutusid kehtetuks.)

Maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmine
Raport maksualast teabevahetust käsitlevate ELi nõuete täitmise kohta – edusammud, õppetunnid ja ületamist ootavad raskused [2020/2046(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0392)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Olukord Afganistanis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0455/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0393)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0433/2021 ja B9-0453/2021 muutusid kehtetuks.)

Olukord Liibanonis
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B9-0465/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0394)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 33)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0464/2021 ja B9-0466/2021 muutusid kehtetuks.)

Meediavabadus ja õigusriigi olukorra edasine halvenemine Poolas
Resolutsiooni ettepanek B9-0461/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0395)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 34)

(Resolutsiooni ettepanek B9-0463/2021 muutus kehtetuks.)

ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu
Raport ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamise kohta sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu [2020/2133(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0396)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 35)


16. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


17. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


18. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod ja Charlie Weimers. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tuleviku konverentsi kulude täieliku läbipaistvuse kohta (B9-0368/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Resolutsiooni ettepanek selle kohta, kuidas komisjon käitub Euroopa Parlamendiga (kultuuri- ja hariduskomisjoni näitel) (B9-0376/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Emmanouil Fragkos ja Charlie Weimers. Resolutsiooni ettepanek rändeleppe kiire tagasivõtmise ja taaskäivitamise kohta, et lisada sellesse Taani varjupaigakava põhielemendid (B9-0377/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Resolutsiooni ettepanek palliatiivse ravi edendamise ja toetamise kohta (B9-0378/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský ja Tom Vandendriessche. Resolutsiooni ettepanek demokraatia kaitsmise kohta tsensuuri eest (B9-0380/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Resolutsiooni ettepanek COVID-19 päritolu käsitleva teabega manipuleerimise kohta desinformatsiooni vastu võitlemise eesmärgil (B9-0415/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Resolutsiooni ettepanek meetmete rakendamise kohta, millega soodustatakse jahimeeste ja kalurite täienduskoolitust, et kaitsta maad ja säästa loodusvarasid (B9-0416/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli ja Marco Zanni. Resolutsiooni ettepanek, mille eesmärk on hoida ära ELi digitaalse COVID-tõendi väärkasutamine mõne liikmesriigi poolt, millega piiratakse kodanike juurdepääsu teatavatele teenustele ja pärsitakse majanduse elavdamist (B9-0417/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Afganistanist lähtuvate rändevoogude reguleerimise kohta (B9-0418/2021)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE


19. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 teatavate 2. kategooria materjale sisaldavate orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete eksporditingimuste osas (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - tähtaeg: 9. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse toimeainete loetelu osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1185/2009, mis käsitleb pestitsiidide statistikat (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiukulude ja tervishoiu rahastamise statistika osas (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - tähtaeg: 15. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) seoses kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ainetega (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - tähtaeg: 23. oktoober 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 57), IMCO (kodukorra artikkel 57), JURI (kodukorra artikkel 57).


20. Petitsioonid

Petitsioonid nr 0711-21–0945-21 kanti 16. septembril 2021 registrisse ja edastati vastutavale komisjonile kooskõlas kodukorra artikli 226 lõigetega 9 ja 10.

Parlamendi president edastas 16. septembril 2021 kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


21. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Käesoleva istungi protokoll ning 13., 14. ja 15. septembri 2021. aasta istungi protokollid esitatakse parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


22. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad ajavahemikus 4. oktoober 2021 kuni 7. oktoober 2021.


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 16.35.


24. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Vabandataval põhjusel puudujad:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 26. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika