Zoznam 
Zápisnica
XML 182kPDF 290kWORD 79k
Štvrtok, 16. septembra 2021 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Sankcie Spojených štátov a právny štát (rozprava)
 4.Prvé hlasovanie
 5.Sankcie Spojených štátov a právny štát (pokračovanie rozpravy)
 6.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube
  6.2.Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch
  6.3.Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Oznámenie výsledkov hlasovania
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Druhé hlasovanie
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 (rozprava)
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Oznámenie výsledkov hlasovania
 16.Vysvetlenia hlasovania
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Predloženie dokumentov
 19.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 20.Petície
 21.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Skončenie rokovania
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania víz ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorou sa mení Dohoda o zjednodušení vydávania krátkodobých víz občanom Kapverdskej republiky a Európskej únie [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0378)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Zmena rámcového rozhodnutia Rady 2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0379)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (639 za, 28 proti, 21 sa zdržali)

Európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach: zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/41/EÚ, pokiaľ ide o jej zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0380)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (658 za, 8 proti, 22 sa zdržali)

Dohoda medzi EÚ a Kóreou: určité aspekty leteckých služieb ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0381)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ [2021/2035(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Malin Björk a Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0388)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)

Námietka podľa článku 111 ods. 3: kritériá na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí
Návrh uznesenia B9-0424/2021

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Nová stratégia EÚ – Čína
Správa o novej stratégii EÚ – Čína [2021/2037(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0382)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 21)

Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o smerovaní politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom [2021/2042(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ODPORÚČANIE

Prijatý (P9_TA(2021)0383)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 22)

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien (P9_TA(2021)0384)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 23)

Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom
Správa o spravodlivých pracovných podmienkach, právach a sociálnej ochrane pre pracovníkov platforiem – nové formy zamestnávania spojené s digitálnym rozvojom [2019/2186(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0385)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 24)

Budúci rybári
Správa o budúcich rybároch: Pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách [2019/2161(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0386)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 25)

Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0425/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0387)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 26)

Vystúpenia:

Daniel Freund, aby na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku predniesol vyhlásenie k svojej správe: Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ (A9-0260/2021). Hlasovanie sa uskutoční dnes.


3. Sankcie Spojených štátov a právny štát (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000057/2021, ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Sankcie Spojených štátov a právny štát (B9-0034/2021)

Juan Fernando López Aguilar rozvinul otázku.

Ylva Johansson (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Elena Yoncheva v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew a Daniel Freund v mene skupiny Verts/ALE.

(Pokračovanie rozpravy: bod 5 zápisnice zo dňa 16.9.2021)


4. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 114 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0436/2021, B9-0441/2021 a B9-0443/2021, par Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere a Seán Kelly, v mene skupiny PPE, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, o zásahoch vlády proti protestom a občanom na Kube (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 114 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 a B9-0442/2021, par Pedro Marques a Andrea Cozzolino, v mene skupiny S&D, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny The Left, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko a Valdemar Tomaševski, o prípade obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch (2021/2873(RSP) (RC-B9-0434/2021);

Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 114 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 a B9-0454/2021, par Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere a Seán Kelly, v mene skupiny PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino a Maria Arena, v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne a Klemen Grošelj, v mene skupiny Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v utečeneckom tábore Kakuma v Keni (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií
Správa o vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu informácií na daňové účely: pokrok, poučenia a prekážky, ktoré treba prekonať [2020/2046(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situácia v Afganistane
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 114 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 a B9-0462/2021, par Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski a David Lega, v mene skupiny PPE, Pedro Marques a Elena Yoncheva, v mene skupiny S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Tineke Strik, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski a Adam Bielan, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v Afganistane (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Situácia v Libanone
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 114 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorý sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 a B9-04702/2021, par Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete a Andrey Kovatchev, v mene skupiny PPE, Evin Incir, Pedro Marques a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne a Stéphanie Yon-Courtin, v mene skupiny Renew, Salima Yenbou, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v Libanone (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku
Návrh uznesenia B9-0461/2021;

Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ
Správa o posilnení transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ [2020/2133(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní:

Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ [2021/2035(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Malin Björk a Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Hlasovať je možné do 10.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.00 h (bod 8 zápisnice zo dňa 16.9.2021).


5. Sankcie Spojených štátov a právny štát (pokračovanie rozpravy)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000057/2021, ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Sankcie Spojených štátov a právny štát (B9-0034/2021)

(Začiatok rozpravy: bod 3 zápisnice zo dňa 16.9.2021)

Vystúpili títo poslanci: Jaak Madison v mene skupiny ID, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR a Konstantinos Arvanitis, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, François-Xavier Bellamy, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Virginie Joron, Joachim Stanisław Brudziński, Isabel Santos, Moritz Körner, Jorge Buxadé Villalba, Billy Kelleher, Elżbieta Kruk a Vlad Gheorghe.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.


6. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 19 zápisnice zo dňa 15.9.2021 .)


6.1. Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube

Návrhy uznesenia B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 a B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz a Manu Pineda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Juan Ignacio Zoido Álvarez v mene skupiny PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Sandra Pereira, v mene skupiny The Left, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Helmut Geuking (predsedajúca poskytla spresnenia k priebehu rozpravy), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz a Elżbieta Kruk.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Isabel Santos, Alicia Homs Ginel a Maria Grapini.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie) v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 11 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (záverečné hlasovanie).


6.2. Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

Návrhy uznesenia B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 a B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman a Adam Bielan uviedli návrhy uznesenia B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 a B9-0456/2021.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly, v mene skupiny PPE, Marc Tarabella, v mene skupiny S&D, Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Maximilian Krah, v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński, v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo, nezaradený poslanec, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde a Pierfrancesco Majorino.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (člen Komisie) v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 11 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (záverečné hlasovanie).


6.3. Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

Návrhy uznesenia B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 a B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk a Marisa Matias uviedli návrhy uznesenia B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 a B9-0454/2021.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Heide v mene skupiny S&D, Jan-Christoph Oetjen v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Joachim Stanisław Brudziński v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Carlos Zorrinho a Evin Incir.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (člen Komisie) v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 11 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (záverečné hlasovanie).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 8 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 16.9.2021 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.26 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

7. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.00 h.


8. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0436/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0389)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 28)

Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0434/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0390)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 29)

Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0445/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0391)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 30)

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií
Správa o vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu informácií na daňové účely: pokrok, poučenia a prekážky, ktoré treba prekonať [2020/2046(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0392)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Situácia v Afganistane
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0455/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0393)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

Situácia v Libanone
Návrh spoločného uznesenia (RC-B9-0465/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0394)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 33)

Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku
Návrh uznesenia B9-0461/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0395)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 34)

Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ
Správa o posilnení transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ [2020/2133(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0396)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 35)

Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ [2021/2035(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Malin Björk a Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0388)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 27)


9. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúca oznámila, že predseda Parlamentu dostal od sekretariátu nezaradených poslancov tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor AFET: Kinga Gál

výbor INTA: László Trócsányi

výbor BUDG: Andor Deli namiesto Ioannis Lagos

výbor ECON: Enikő Győri

výbor EMPL: Ádám Kósa

výbor ENVI: Edina Tóth

výbor ITRE: András Gyürk

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy: Tamás Deutsch

Osobitný výbor pre boj proti rakovine: Lívia Járóka

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií: Balázs Hidvéghi

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku: Ernő Schaller-Baross

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.05 h.)


10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.45 h.


11. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0436/2021;

Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0434/2021;

Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0445/2021;

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií
Správa o vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu informácií na daňové účely: pokrok, poučenia a prekážky, ktoré treba prekonať [2020/2046(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situácia v Afganistane
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0455/2021;

Situácia v Libanone
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0465/2021;

Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku
Návrh uznesenia B9-0461/2021;

Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ
Správa o posilnení transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ [2020/2133(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 16.30 h (bod 15 zápisnice zo dňa 16.9.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.46 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.30 h.


13. Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000046/2021, ktorú položila Dolors Montserrat, v mene výboru výbor PETI, pre Komisiu: Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19 (B9-0033/2021)

Dolors Montserrat rozvinula otázku.

Ylva Johansson (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Tomislav Sokol v mene skupiny PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro v mene skupiny S&D, Vlad Gheorghe v mene skupiny Renew, Eleonora Evi, v mene skupiny Verts/ALE, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Cristian Terheş v mene skupiny ECR, Sira Rego, v mene skupiny The Left, Ivan Vilibor Sinčić – nezaradený poslanec, Nathalie Colin-Oesterlé, Petar Vitanov, Valter Flego, Tilly Metz, Virginie Joron, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Seán Kelly, Jytte Guteland, Mikuláš Peksa, Gunnar Beck, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Cyrus Engerer a Nicolaus Fest.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

(Rokovanie bolo prerušené o 15.45 h.)


14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.32 h.


15. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0436/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0389)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 28)

(Návrhy uznesenia B9-0438/2021 a B9-0439/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0434/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0390)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 29)

(Návrhy uznesenia B9-0437/2021, B9-0456/2021 a B9-0457/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0445/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0391)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 30)

(Návrhy uznesenia B9-0444/2021, B9-0446/2021 a B9-0452/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií
Správa o vykonávaní požiadaviek EÚ na výmenu informácií na daňové účely: pokrok, poučenia a prekážky, ktoré treba prekonať [2020/2046(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0392)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 31)

Situácia v Afganistane
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0455/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0393)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 32)

(Návrhy uznesenia B9-0433/2021 a B9-0453/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Situácia v Libanone
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0465/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0394)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 33)

(Návrhy uznesenia B9-0464/2021 a B9-0466/2021 sa stali bezpredmetnými.)

Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku
Návrh uznesenia B9-0461/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0395)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 34)

(Návrh uznesenia B9-0463/2021 sa stal bezpredmetným.)

Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ
Správa o posilnení transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ [2020/2133(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2021)0396)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 35)


16. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


17. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


18. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod a Charlie Weimers. Návrh uznesenia o úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o výdavky Konferencie o budúcnosti Európy (B9-0368/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Návrh uznesenia o prístupe Komisie k Parlamentu na príklade výboru CULT (B9-0376/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Emmanouil Fragkos a Charlie Weimers. Návrh uznesenia o naliehavom stiahnutí a obnovení paktu o migrácii s cieľom začleniť hlavné prvky dánskeho azylového plánu (B9-0377/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rozvoji a podpore paliatívnej starostlivosti (B9-0378/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský a Tom Vandendriessche. Návrh uznesenia o ochrane demokracie pred cenzúrou (B9-0380/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Návrh uznesenia o manipulácii s informáciami o pôvode ochorenia COVID-19 v rámci boja proti dezinformáciám (B9-0415/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Návrh uznesenia o zavedení opatrení na podporu ďalšej odbornej prípravy poľovníkov a rybárov v záujme ochrany životného prostredia a zachovania prírodných zdrojov (B9-0416/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli a Marco Zanni. Návrh uznesenia o predchádzaní zneužívaniu digitálneho COVID preukazu EÚ niektorými členskými štátmi na obmedzovanie prístupu občanov k niektorým službám a na spomalenie hospodárskej obnovy (B9-0417/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o regulácii migračných tokov z Afganistanu (B9-0418/2021)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, DEVE


19. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o podmienky vývozu určitých organických hnojív a zúrodňovačov pôdy obsahujúcich materiály kategórie 2 (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - lehota: 9. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - lehota: 15. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - lehota: 15. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické látky (CMR) (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - lehota: 23. októbra 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), JURI (článok 57 rokovacieho poriadku).


20. Petície

Petície č. 0711-21 až 0945-21 boli dňa 16. septembra 2021 zapísané do registra a postúpené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda Parlamentu oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 16. septembra 2021 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


21. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní z 13., 14. a 15. septembra 2021 budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


22. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 4. októbra 2021 do 7. októbra 2021.


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 16.35 h.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Ospravedlnení:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 26. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia