Index 
Protokoll
XML 185kPDF 285kWORD 77k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (fortsättning på debatten)
 6.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
6.1.Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
  
6.2.Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
  
6.3.Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Andra omröstningsomgången
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Inkomna dokument
 19.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 20.Framställningar
 21.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avslutande av sammanträdet
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen [05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0378)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0379)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (639 röster för, 28 röster emot, 21 nedlagda röster)

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter [COM(2021)0021 - C9-0006/2021- 2021/0009(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0380)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (658 röster för, 8 röster emot, 22 nedlagda röster)

Avtal mellan EU och Korea: vissa luftfartsaspekter ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea om vissa luftfartsaspekter [05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0381)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0388)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor
Resolutionsförslag B9-0424/2021

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

En ny EU–Kina-strategi
Betänkande om en ny EU–Kina-strategi [2021/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0382)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland [2021/2042(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2021)0383)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P9_TA(2021)0384)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
Betänkande om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen [2019/2186(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0385)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Fiskare för framtiden
Betänkande om fiskare för framtiden: locka en ny generation arbetskraft till fiskerinäringen och skapa sysselsättning i kustsamhällen [2019/2161(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0386)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0425/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0387)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Inlägg:

Daniel Freund (föredragande) gjorde ett uttalande, med åberopande av artikel 159.4 i arbetsordningen, om sitt betänkande: Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor (A9-0260/2021). Omröstningen skulle äga rum innevarande dag.


3. Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000057/2021 från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (B9-0034/2021)

Juan Fernando López Aguilar utvecklade frågan.

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stanislav Polčák för PPE-gruppen, Elena Yoncheva för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, och Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen.

(Fortsättning på debatten: punkt 5 i protokollet av den 16.9.2021)


4. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0436/2021, B9-0441/2021 och B9-0443/2021, och som lagts fram av Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Adam Jarubas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Krzysztof Hetman, David Lega, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Antonio López Istúriz White, Magdalena Adamowicz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere och Seán Kelly, för PPE-gruppen, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Ladislav Ilčić, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Adam Bielan och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba (2021/2872(RSP)) (RC-B9-0436/2021);

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0440/2021 och B9-0442/2021, och som lagts fram av Pedro Marques och Andrea Cozzolino, för S&D-gruppen, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Assita Kanko och Valdemar Tomaševski, fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten (2021/2873(RSP) (RC-B9-0434/2021);

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021 och B9-0454/2021, och som lagts fram av Isabel Wiseler-Lima, Michael Gahler, David McAllister, José Manuel Fernandes, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Janina Ochojska, Miriam Lexmann, Deirdre Clune, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Eva Maydell, Peter Pollák, Paulo Rangel, Christian Sagartz, Stanislav Polčák, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Helmut Geuking, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere och Seán Kelly, för PPE-gruppen, Pedro Marques, Andrea Cozzolino och Maria Arena, för S&D-gruppen, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne och Klemen Grošelj, för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana, för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya (2021/2874(RSP)) (RC-B9-0445/2021);

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna [2020/2046(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021 och B9-0462/2021, och som lagts fram av Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Tom Vandenkendelaere, Isabel Wiseler-Lima, Radosław Sikorski och David Lega, för PPE-gruppen, Pedro Marques och Elena Yoncheva, för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski och Adam Bielan, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Afghanistan (2021/28/77(RSP)) (RC-B9-0455/2021);

Situationen i Libanon
Gemensamt förslag till resolution i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, som ersatte resolutionsförslagen B9-0465/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021 och B9-04702/2021, och som lagts fram av Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen, Evin Incir, Pedro Marques och Tonino Picula, för S&D-gruppen, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Stéphanie Yon-Courtin, för Renew-gruppen, Salima Yenbou, för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo, om situationen i Libanon (2021/2878(RSP)) (RC-B9-0465/2021);

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
Resolutionsförslag B9-0461/2021;

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor [2020/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 10.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 13.00 (punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021).


5. Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (fortsättning på debatten)

Fråga för muntligt besvarande O-000057/2021 från Juan Fernando López Aguilar, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet (B9-0034/2021)

(Första delen av debatten: punkt 3 i protokollet av den 16.9.2021)

Talare: Jaak Madison för ID-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, och Konstantinos Arvanitis för The Left-gruppen, Balázs Hidvéghi, grupplös, François-Xavier Bellamy, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Virginie Joron, Joachim Stanisław Brudziński, Isabel Santos, Moritz Körner, Jorge Buxadé Villalba, Billy Kelleher, Elżbieta Kruk och Vlad Gheorghe.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 19 i protokollet av den 15.9.2021.)


6.1. Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Resolutionsförslag B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021 och B9-0443/2021 (2021/2872(RSP))

Leopoldo López Gil, Dita Charanzová, Hermann Tertsch, Javi López, Tilly Metz och Manu Pineda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Juan Ignacio Zoido Álvarez för PPE-gruppen, Maria-Manuel Leitão-Marques för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Sandra Pereira för The Left-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Helmut Geuking (talmannen gjorde förtydliganden i fråga om genomförande av debatten), Maria Arena, Izaskun Bilbao Barandica, Nicolaus Fest, Joachim Stanisław Brudziński, Mick Wallace, Nacho Sánchez Amor, José Ramón Bauzá Díaz och Elżbieta Kruk.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Isabel Santos, Alicia Homs Ginel och Maria Grapini.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).


6.2. Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Resolutionsförslag B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021 och B9-0457/2021 (2021/2873(RSP))

Andrea Cozzolino, Katalin Cseh, Ernest Urtasun, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman och Adam Bielan redogjorde för resolutionsförslagen B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0435/2021, B9-0434/2021, B9-0457/2021 och B9-0456/2021.

Talare: Seán Kelly, för PPE-gruppen, Marc Tarabella, för S&D-gruppen, Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, Maximilian Krah, för ID-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński, för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Maria Arena, Jakop G. Dalunde, Dominique Bilde och Pierfrancesco Majorino.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).


6.3. Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Resolutionsförslag B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 och B9-0454/2021 (2021/2874(RSP))

Seán Kelly, Maria Arena, Hilde Vautmans, Pierrette Herzberger-Fofana, Elżbieta Kruk och Marisa Matias redogjorde för resolutionsförslagen B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021 och B9-0454/2021.

Talare: Hannes Heide för S&D-gruppen, Jan-Christoph Oetjen för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Carlos Zorrinho och Evin Incir.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 11 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 8 i protokollet av den 16.9.2021 (ändringsförslag), punkt 15 i protokollet av den 16.9.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.26.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.00.


8. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0436/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0389)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0434/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0390)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0445/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0391)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna [2020/2046(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0392)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0455/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0393)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

Situationen i Libanon
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0465/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0394)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
Resolutionsförslag B9-0461/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0395)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor [2020/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0396)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om att fastställa könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget [2021/2035(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Malin Björk och Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0388)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen meddelade att parlamentets talman från sekretariatet för de grupplösa ledamöterna hade erhållit följande beslut om ändring av sammansättningen i utskott och delegationer:

AFET-utskottet: Kinga Gál

INTA-utskottet: László Trócsányi

BUDG-utskottet: Andor Deli i stället för Ioannis Lagos

ECON-utskottet: Enikő Győri

EMPL-utskottet: Ádám Kósa

ENVI-utskottet: Edina Tóth

ITRE-utskottet: András Gyürk

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport: Tamás Deutsch

Särskilda utskottet för cancerbekämpning: Lívia Járóka

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation: Balázs Hidvéghi

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran: Ernő Schaller-Baross

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.05.)


10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 13.45.


11. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0436/2021;

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0434/2021;

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0445/2021;

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna [2020/2046(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A9-0193/2021);

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0455/2021;

Situationen i Libanon
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0465/2021;

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
Resolutionsförslag B9-0461/2021;

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor [2020/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Daniel Freund (A9-0260/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.00 (punkt 15 i protokollet av den 16.9.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.46.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 14.30.


13. Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000046/2021 från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, till kommissionen: Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin (B9-0033/2021)

Dolors Montserrat utvecklade frågan.

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Tomislav Sokol för PPE-gruppen, Cristina Maestre Martín De Almagro för S&D-gruppen, Vlad Gheorghe för Renew-gruppen, Eleonora Evi för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Cristian Terheş för ECR-gruppen, Sira Rego för The Left-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Nathalie Colin-Oesterlé, Petar Vitanov, Valter Flego, Tilly Metz, Virginie Joron, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Seán Kelly, Jytte Guteland, Mikuláš Peksa, Gunnar Beck, João Pimenta Lopes, Jiří Pospíšil, Cyrus Engerer och Nicolaus Fest.

Talare: Ylva Johansson.

Resolutionsförslagen (artikel 136.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.45.)


14. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.32.


15. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0436/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0389)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

(Resolutionsförslagen B9-0438/2021 och B9-0439/2021 bortföll.)

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0434/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0390)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

(Resolutionsförslagen B9-0437/2021, B9-0456/2021 och B9-0457/2021 bortföll.)

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0445/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0391)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

(Resolutionsförslagen B9-0444/2021, B9-0446/2021 och B9-0452/2021 bortföll.)

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation
Betänkande om genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation: framsteg, lärdomar och hinder att övervinna [2020/2046(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A9-0193/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0392)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0455/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0393)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

(Resolutionsförslagen B9-0433/2021 och B9-0453/2021 bortföll.)

Situationen i Libanon
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0465/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0394)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

(Resolutionsförslagen B9-0464/2021 och B9-0466/2021 bortföll.)

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen
Resolutionsförslag B9-0461/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0395)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

(Resolutionsförslag B9-0463/2021 bortföll.)

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor
Betänkande om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor [2020/2133(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Daniel Freund (A9-0260/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0396)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)


16. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


17. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


18. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit från ledamöterna:

- Michiel Hoogeveen, Laura Huhtasaari, Peter Kofod och Charlie Weimers. Förslag till resolution om full insyn i utgifterna för konferensen om Europas framtid (B9-0368/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CONT, AFCO

- Christine Anderson. Förslag till resolution om kommissionens förbindelser med parlamentet, med CULT-utskottet som exempel (B9-0376/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Emmanouil Fragkos och Charlie Weimers. Förslag till resolution om brådskande tillbakadragande och återinförande av migrationspakten för att införliva huvuddelarna från den danska asylplanen (B9-0377/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Margarita de la Pisa Carrión. Förslag till resolution om att tillhandahålla och stödja palliativ vård (B9-0378/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aurélia Beigneux, Annika Bruna, Markus Buchheit, Gianantonio Da Re, Filip De Man, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Miroslav Radačovský och Tom Vandendriessche. Förslag till resolution om skydd av demokratin mot censur (B9-0380/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Jean-Paul Garraud. Förslag till resolution om manipulering av information om ursprunget till covid-19 i förbindelse med kampen mot desinformation (B9-0415/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianantonio Da Re. Förslag till resolution om genomförande av åtgärder för fortbildning av jägare och fiskare för att skydda markerna och bevara naturresurserna (B9-0416/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Rosanna Conte, Francesca Donato, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardino, Stefania Zambelli och Marco Zanni. Förslag till resolution om att avstyra vissa medlemsstaters felaktiga användning av EU:s digitala covidintyg, som begränsar medborgarnas tillgång till vissa tjänster och bromsar den ekonomiska återhämtningen (B9-0417/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om reglering av migrationsströmmarna från Afghanistan (B9-0418/2021)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, DEVE


19. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller villkor för export av vissa organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel som innehåller kategori 2-material (D069080/04 - 2021/2805(RPS) - tidsfrist: 9 oktober 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller förteckningen över verksamma ämnen (D073709/02 - 2021/2825(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård (D074178/01 - 2021/2827(RPS) - tidsfrist: 15 oktober 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) (D074017/02 - 2021/2829(RPS) - tidsfrist: 23 oktober 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), IMCO (artikel 57 i arbetsordningen), JURI (artikel 57 i arbetsordningen).


20. Framställningar

Framställningarna nr 0711-21–0945-21 hade upptagits i registret den 16 september 2021 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 16 september 2021, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


21. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

Protokollen från detta sammanträde och sammanträdena den 13, 14 och 15 september 2021 kommer att föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod nu översändas till mottagarna.


22. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 4–7 oktober 2021.


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.


24. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaško Hynek, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dlabajová Martina, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Ilčić Ladislav, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jamet France, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marinescu Marian-Jean, Markey Colm, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pimenta Lopes João, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Joveva Irena, Kokalari Arba, de la Pisa Carrión Margarita, Von Cramon-Taubadel Viola

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 26 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy