Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

3. Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους (2021/2881(RSP))

Η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Kinga Gál, μη εγγεγραμμένη, Sandra Kalniete και Robert Biedroń.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Karin Karlsbro, Tineke Strik, Peter Kofod, Witold Jan Waszczykowski, Sandra Pereira, Ivan Vilibor Sinčić (ο Πρόεδρος εφιστά την προσοχή του ομιλητή στο θέμα της συζήτησης), Esteban González Pons, Maria Arena, Michal Šimečka, Jordi Solé, Paolo Borchia, Ryszard Czarnecki, Nikolaj Villumsen, Dorien Rookmaker, Michael Gahler, Juan Fernando López Aguilar, Dragoş Tudorache, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Mick Wallace, Rasa Juknevičienė, Carmen Avram, Engin Eroglu, Thomas Waitz, Anna Zalewska, Andrzej Halicki, Pierfrancesco Majorino, Ivars Ijabs, Beata Kempa και Jeroen Lenaers.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου