Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 18k
Вторник, 5 октомври 2021 г. - Страсбург

4. Първо гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване на временното споразумение относно:

Околна среда: Орхуската конвенция ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Разискването се състоя на 19 май 2021 г. (точка 18 от протокола от 19.5.2021 г.).

Гласуване на първо четене беше проведено на 20 май 2021 г., след което въпросът беше отнесен до компетентната комисия за ново разглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 20 от протокола от 20.5.2021 г.).

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Предложение за създаване на делегация в Парламентарната асамблея между ЕС и Обединеното кралство и определяне на числения ѝ състав
Предложение за решение, внесено съгласно член 233 от Правилника за дейността от Председателския съвет, относно създаването и числения състав на делегацията в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и Дания ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз, от една страна, и правителството на Гренландия и правителството на Дания, от друга страна, и на протокола за изпълнение към него [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и Дания (резолюция)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз, от една страна, и правителството на Гренландия и правителството на Дания, от друга страна, и на протокола за изпълнение към него [2021/0037M(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските острови *
Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските острови [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване по:

Подновяване на назначението на Юлия Лафранк в комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Предложение за решение, внесено в съответствие с член 128 от Правилника за дейността от Adrián Vázquez Lázara, от името на комисията JURI, за предлагане за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
Доклад относно предложението за назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.
Доклад относно ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 година [2020/2274(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси
Доклад относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси [2020/2016(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Петър Витанов (A9-0232/2021);

Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата
Доклад относно въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата [2019/2166(INI)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Elena Kountoura и Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море
Доклад относно възстановяването на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки [2019/2178(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16.30 ч. (точка 9 от протокола от 5.10.2021 г.).

Изказвания

Преди гласуването, Christian Doleschal (докладчик), за изказване въз основа на член 159, параграф 4 от Правилника за дейността относно своя доклад: A9-0152/2021.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност