Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 13k
Úterý, 5. října 2021 - Štrasburk

4. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o předběžné dohodě:

Životní prostředí: Aarhuská úmluva ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Rozprava se konala dne 19. května 2021 (bod 18 zápisu ze dne 19.5.2021).

První hlasování se konalo dne 20. května 2021 a věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru (bod 20 zápisu ze dne 20.5.2021).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Zřízení delegace v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království a stanovení jejího početního složení
Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 233 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o zřízení delegace Parlamentu v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království a stanovení jejího početního složení (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu jménem Unie [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií na jedné straně a vládou Grónska a vládou Dánska na straně druhé o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu jménem Unie [2021/0037M(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy *
Zpráva o návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Parlament hlasoval:

Návrh na obnovení jmenování Julie Laffranqueové do výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 128 jednacího řádu předložil Adrián Vázquez Lázara za výbor JURI, o návrhu na jmenování Julie Laffranqueové členkou výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Jmenování předsedkyně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva o návrhu na jmenování předsedkyně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích:

Úloha rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu splnění Agendy 2030
Zpráva o úloze rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu splnění Agendy 2030 [2020/2274(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech
Zpráva o umělé inteligenci v trestním právu a jejím využívání policií a soudními orgány v trestních věcech [2020/2016(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

Dopad partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti
Zpráva o dopadu partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti [2019/2166(INI)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Elena Kountoura a Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Obnova rybích populací ve Středozemním moři
Zpráva o obnově rybích populací ve Středozemním moři: posouzení a další kroky [2019/2178(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:30 (bod 9 zápisu ze dne 5.10.2021).

Vystoupení

Před zahájením hlasování Christian Doleschal (zpravodaj), aby učinil prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu ke své zprávě A9-0152/2021.

Poslední aktualizace: 2. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí