Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 14k
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - Strasbourg

4. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe järgmisel teemal:

Keskkond: Århusi määrus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Arutelu toimus 19. mail 2021 (19.5.2021 protokollipunkt 18).

Esimene hääletus toimus 20. mail 2021 ning ettepanek saadeti kodukorra artikli 59 lõike 4 alusel vastutavale komisjonile tagasi (20.5.2021 protokollipunkt 20).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Ettepanek moodustada ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses assamblees osalev delegatsioon ning selle arvulise koosseisu kindlaks määramine
Otsuse ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 233 alusel esimeeste konverents ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses partnerlusassamblees osaleva delegatsiooni moodustamise ja selle liikmete arvu kohta (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ***
SOOVITUS, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa valitsuse ja Taani valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa valitsuse ja Taani valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta [2021/0037M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Parlamendis pandi hääletusele:

Julia Laffranque’i ametiaja pikendamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitees
Otsuse ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 128 alusel Adrián Vázquez Lázara JURI-komisjoni nimel ja millega tehakse ettepanek nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametisse nimetamine
RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Arengupoliitika roll vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega
Raport arengupoliitika rolli kohta vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega [2020/2274(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades
Raport tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning tehisintellekti politsei- ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades kasutamise kohta [2020/2016(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

Lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele
Raport lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju kohta naistele ja lastele [2019/2166(INI)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Elena Kountoura ja Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Vahemere kalavarude taastamine
Raport Vahemere kalavarude taastamise kohta: hinnang ja järgmised sammud [2019/2178(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.30 (5.10.2021 protokollipunkt 9).

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Christian Doleschal (raportöör), tehes kodukrra artikli 159 lõike 4 kohase avalduse oma raporti A9-0152/2021 kohta.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika