Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 14k
Dinsdag 5 oktober 2021 - Straatsburg

4. Eerste stemming
Volledige verslagen

Het Parlement gaat over tot stemming over het voorlopig akkoord over:

Milieu: de Aarhus-verordening ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Het debat heeft op 19 mei 2021 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 19.5.2021).

Een eerste stemming heeft plaatsgevonden op 20 mei 2021 en de zaak is terugverwezen naar de bevoegde commissie overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement (punt 20 van de notulen van 20.5.2021).

Het Parlement houdt een enkele stemming over:

Voorstel tot instelling van een delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK en tot vaststelling van het aantal leden
Ontwerpbesluit ingediend overeenkomstig artikel 233 van het Reglement door de Conferentie van voorzitters, over de instelling van een delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK en tot vaststelling van het aantal leden (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken ***
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van Groenland en de regering van Denemarken anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van Groenland en de regering van Denemarken anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol [2021/0037M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Het Parlement stemt over:

Voorstel tot herbenoeming van Julia Laffranque tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité
Ontwerpbesluit ingediend overeenkomstig artikel 128 van het Reglement Adrián Vázquez Lázara, namens de commissie JURI, over de voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030
Verslag over de rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030 [2020/2274(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
Verslag over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken [2020/2016(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
Verslag over de gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen [2019/2166(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Elena Kountoura en Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee
Verslag over herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee [2019/2178(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur (punt 9 van de notulen van 5.10.2021).

Het woord wordt gevoerd door:

Christian Doleschal (rapporteur), vóór de opening van de stemming, om een verklaring af te leggen op grond van artikel 159, lid 4, van het Regelement, over zijn verslag A9-0152/2021.

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid