Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 14k
Wtorek, 5 października 2021 r. - Strasburg

4. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnym porozumieniem w sprawie:

Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Debata odbyła się 19 maja 2021 r. (pkt 18 protokołu z dnia 19.5.2021).

Pierwsze głosowanie odbyło się 20 maja 2021 r. Pytanie zostało odesłane do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu (pkt 20 protokołu z dnia 20.5.2021).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Wniosek dotyczący powołania delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego UE-Zjednoczone Królestwo i ustalenia jej składu liczbowego
Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 233 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania i składu liczbowego Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią ***
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy [2021/0037M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

Ponowne powołanie Julii Laffranque do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 128 Regulaminu przez Adriána Vázqueza Lázarę, w imieniu komisji JURI, w sprawie propozycji mianowania Julii Laffranque na członkinię komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Rola polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
Sprawozdanie w sprawie roli polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [2020/2274(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
Sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji w prawie karnym i jej stosowania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych [2020/2016(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

Wpływ, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem
Sprawozdanie w sprawie wpływu, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem [2019/2166(INI)] - Komisja Prawna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Elena Kountoura i Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Odbudowa stad ryb w Morzu Śródziemnym
Sprawozdanie w sprawie odbudowy stad ryb w Morzu Śródziemnym: ocena i dalsze działania [2019/2178(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30 (pkt 9 protokołu z dnia 5.10.2021).

Wystąpienia

Przed otwarciem tury głosowania, Christian Doleschal (sprawozdawca), aby wygłosić oświadczenie na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu w sprawie swojego sprawozdania A9-0152/2021.

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności