Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 14k
Utorok, 5. októbra 2021 - Štrasburg

4. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o predbežnej dohode:

Životné prostredie: Nariadenie o Aarhuskom dohovore ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Rozprava sa konala 19. mája 2021 (bod 18 zápisnice zo dňa 19.5.2021).

Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 20. mája 2021 a vec bola vrátená späť gestorskému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku (bod 20 zápisnice zo dňa 20.5.2021).

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Návrh na zriadenie delegácie pri parlamentnom zhromaždení EÚ – Spojené kráľovstvo a vymedzenie počtu jej členov
Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 233 rokovacieho poriadku predložila Konferencia predsedov, o zriadení delegácie pri Parlamentnom zhromaždení pre partnerstvo EÚ – Spojené kráľovstvo a určení počtu jej členov (2021/2917(RSO)) (B9-0479/2021);

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Pierre Karleskind (A9-0233/2021);

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (uznesenie)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou na jednej strane a vládou Grónska a vládou Dánska na strane druhej a vykonávacieho protokolu k tejto dohode [2021/0037M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Pierre Karleskind (A9-0235/2021);

Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy *
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú všeobecné clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0267/2021).

Parlament hlasuje o:

Návrh na obnovenie vymenovania Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 128 rokovacieho poriadku predložil Adrián Vázquez Lázara, v mene výboru JURI, s návrhom vymenovať Juliu Laffranqueovú za členku výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2021/2171(INS)) (B9-0478/2021);

Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
SPRÁVA o návrhu na vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0272/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030
Správa o úlohe rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030 [2020/2274(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Michèle Rivasi (A9-0258/2021);

Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach
Správa o umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaní policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach [2020/2016(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Petar Vitanov (A9-0232/2021);

Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti
Správa o vplyve partnerského násilia a práv starostlivosti na ženy a deti [2019/2166(INI)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Elena Kountoura a Luisa Regimenti (A9-0254/2021);

Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori
Správa o obnovení populácií rýb v Stredozemnom mori: hodnotenie a ďalšie kroky [2019/2178(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 16.30 h (bod 9 zápisnice zo dňa 5.10.2021).

Vystúpenia:

Pred začiatkom hlasovania Christian Doleschal (spravodajca) s vyhlásením na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku o svojej správe A9-0152/2021.

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia