Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0152/2021

Συζήτηση :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Συνοπτικά πρακτικά
XML 25k
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο

9. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Περιβάλλον: κανονισμός Århus ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0397)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0397)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Πρόταση σχετικά με τη σύσταση αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-ΗΒ και τον καθορισμό της αριθμητικής της σύνθεσης
Πρόταση απόφασης B9-0479/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0398)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0399)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας (ψήφισμα)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της [2021/0037M(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0400)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

Πρόταση για την ανανέωση του διορισμού της Julia Laffranque στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόταση απόφασης B9-0478/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0401)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2021).

Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση διορισμού του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0402)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.10.2021).

Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0403)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030 [2020/2274(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0404)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις
Έκθεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και τη χρήση της από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις [2020/2016(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0405)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά
Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά [2019/2166(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Έλενα Κουντουρά και Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0406)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο
Έκθεση σχετικά με την ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο: αποτίμηση και επόμενα βήματα [2019/2178(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0408)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου