Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0289(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0152/2021

Arutelud :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Hääletused :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Protokoll
XML 20k
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - Strasbourg

9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Keskkond: Århusi määrus ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0397)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P9_TA(2021)0397)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Ettepanek moodustada ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses assamblees osalev delegatsioon ning selle arvulise koosseisu kindlaks määramine
Otsuse ettepanek B9-0479/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0398)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)

ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ***
SOOVITUS, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa valitsuse ja Taani valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0399)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)

ELi ning Gröönimaa ja Taani vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa valitsuse ja Taani valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta [2021/0037M(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2021)0400)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)

Julia Laffranque’i ametiaja pikendamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitees
Otsuse ettepanek B9-0478/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0401)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (5.10.2021 protokollilisa 1).

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametisse nimetamine
RAPORT ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0402)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (5.10.2021 protokollilisa 2).

Ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise ajutine peatamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tervikhääletusel heaks kiidetud (P9_TA(2021)0403)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7)

Arengupoliitika roll vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega
Raport arengupoliitika rolli kohta vastusena elurikkuse kaole arenguriikides seoses 2030. aasta tegevuskava täitmisega [2020/2274(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0404)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8)

Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades
Raport tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning tehisintellekti politsei- ja õigusasutuste poolt kriminaalasjades kasutamise kohta [2020/2016(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0405)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele
Raport lähisuhtevägivalla ja hooldusõiguse mõju kohta naistele ja lastele [2019/2166(INI)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Elena Kountoura ja Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0406)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Vahemere kalavarude taastamine
Raport Vahemere kalavarude taastamise kohta: hinnang ja järgmised sammud [2019/2178(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0408)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika