Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0289(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0152/2021

Debatten :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Stemmingen :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Notulen
XML 21k
Dinsdag 5 oktober 2021 - Straatsburg

9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Milieu: de Aarhus-verordening ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen [COM(2020)0642 - C9-0321/2020- 2020/0289(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0397)

VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2021)0397)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Voorstel tot instelling van een delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK en tot vaststelling van het aantal leden
Ontwerpbesluit B9-0479/2021

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0398)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken ***
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van Groenland en de regering van Denemarken anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol [06566/2021 - C9-0154/2021- 2021/0037(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0399)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken (resolutie)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie enerzijds en de regering van Groenland en de regering van Denemarken anderzijds, en het bijbehorende uitvoeringsprotocol [2021/0037M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0400)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

Voorstel tot herbenoeming van Julia Laffranque tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité
Ontwerpbesluit B9-0478/2021

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0401)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 5.10.2021).

Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
Verslag over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) [N9-0058/2021 - C9-0369/2021- 2021/0902(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0402)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 5.10.2021).

Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden *
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden [COM(2021)0392 - C9-0351/2021- 2021/0209(CNS)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0403)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030
Verslag over de rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030 [2020/2274(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0404)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken
Verslag over artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken [2020/2016(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0405)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
Verslag over de gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen [2019/2166(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteurs: Elena Kountoura en Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0406)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee
Verslag over herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee [2019/2178(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0408)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid